Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

Phát biu cm ngh v bài th Ngu nhiên vit nhân bui mi v quê

Hng dn

M bài:

-Gii thiu s lc v tác gi, tác phm

-n tng bc u ca em v vn bn.

Thân bài:

-Trình bày cm ngh ca em v tác gi- mt v quan khi 86 tui ã t dã kinh ô v thm quê c sau c mt i ri xa quê hng.

-Cm ngh v tâm s ca H Tri Chng trong bui u t chân lên mnh âT quê hng.

-Tác dng ca pháp i trong vic k li s vic: i – v, vic miêu t ging nói và mái tóc.

-Tâm trng xót xa vì ã tr thành ngi khách bt dc d trên quê hng cúa mình.

-Th hin tm lòng yêu quê hng tha thit ca tác gi.

Kt bài:

Bài hc v tình quê hng mà bài th ã mang li cho em.

Tham kho bài làm ti ây

H Tri Chng (659-744) là mt trong nhng thi s ln i ng, ông còn là bn vong niên ca thi tiên Lí Bch. Bài th Ngu nhiên vit nhân bui mi v quê là mt trong s nhng bài th hay ni ting vit v tài tình yêu quê hng t nc. Bài th ngn gn nhng ã th hin khá rõ tình cm tha thit, ni lòng ca mt ngi con xa quê hng sau my chc nm nay mi tr li.

Có l trong cuc i mi con ngi, iu khin ngi ta bun nht, khc khoi nht là phi sng xa quê. Mà s là bun hn na nu li phi xa quê my chc nm tri không c mt ln tr li. n cui i may mn c tr v thm quê hng thì có l s chng còn ai nh n, ng gia quê mình mà chng ai còn nhn ra, ngi ta c ng khách l v làng. Và H Tri Chng ã ri vào tình cnh y. M u bài th tác gi vit:

Thiu tiu li gia lão i hi

(Tr i, già tr li nhà)

Câu th nói v mt hoàn cnh i lp, ó là ngày H Tri Chng ra i và ngày tr v ca ông. Trong cuc i con ngi s ra i hay tr v s ch là nhng chuyn i bình thng nu ngi ta i vài ngày vài nm, nhng s là vn nu thi giàn ra i kéo dài hàng my chc nm tri. Ngày ra i, H Tri Chng vn còn rt tr và cho n ngày tr v ã thành mt ông lão. C mt quãng thi gian quá dài khin mt con ngi tình ngha nh nhà th nh quê n mc nào. Có l chúng ta cng có th hiu c ó là mt ni nh quê da dit, du cho cuc sng ca ông nhng ngày xa quê y và sung túc. Tình cm gn bó, tha thit vi quê hng c th hin câu tip theo.

Hng âm vô ci mn mao ti

(Ging quê không i, sng pha mái u)

Xa quê ã my chc nm nhng tình cm vi quê hng ông vn gi. iu ó c th hin ging quê ông vn gi c, gi c ging quê i vi ngi xa quê my chc nm tri là mt iu vô cùng quý giá. Thc ra trong cuc sng có rt nhiu ngi xa quê thì dng nh h s thay i tt c t ging nói cho n phong cách c ch nhng vi H Tri Chng thì iu ó không h xy ra. Chng t ông không h quên ni ã sinh ra mình, cho mình mt cuc sng, ni có bit bao k nim, có ngi m ã nuôi ông ln lên bng dòng sa ngt ngào, ru ông bng nhng câu hát ân tình, tha thit…Nh vy thi gian ch có th làm thay i c mái tóc, c v bên ngoài ca con ngi ch không th thay i c nhng nét bên trong, nét quê n cha trong ông. Ta thy tình cm ca ông i vi quê hng tht áng quý, áng trân trng bit bao nhiêu. Bi ta bit rng ông tng làm quan to trong triu ình, c bao ngi trng vng, mt môi trng nh th con ngi rt d thay i, thc t không ít ngi quay lng li vi quê hng mình bng cách thay i ging nói cho phù hp vi ni ô th. H Tri Chng qu có mt tâm hn thy chung, ngha tình vi quê hng ca mình.

Mt con ngi yêu quê hng tha thit nh ông s càng bun hn khi xa quê, nh quê mà chng c v thm quê, n my chc nm sau mi c tr v, vi bit bao bi hi và xúc ng. Tuy nhiên, v n làng, ông phi i din vi mt nghch lý: Trc ni ã sinh ra mình, ông ch là mt ngi l:

Nhi ng tng kin bt tng thc

Tiu vn: Khách tòng hà x lai

(Gp nhau mà chng bit nhau

Tr ci, hi: “Khách t âu n làng”

Có iu gì ó hóm hnh trong câu th này khin ta phi bt ci nhng dng nh ó là mt cái ci chng trn vn bi mt ngi con c sinh ra chính t mnh t y nay li c xem nh mt ngi khách l. Cnh c còn ây nhng bn c ngi xa ai còn ai mt tác gi chng bit và dng nh chng còn ai nhn ra mình na, dng nh chng còn ai nhn ra tác gi là chàng H Tri Chng nm xa ã sinh ra t ngôi làng này. H ng âu khách l v thm làng. Có cái gì ó tht nghch lí, ngi ca làng mà li tr thành khách l. Tr con hn nhiên chào hi: có phi là khách l t phng xa n. c nhng câu th này, ta có th tng tng mt ngi àn ông ng lc lõng gia làng, khuôn mt va vui mng, sung sng vì c ng trên mnh t thân yêu nhng li va thoáng nét bun vì nhng ngi qua li chng ai tâm n, mt cm giác tht vng, hng ht ca tác gi khi ng gia quê mình. Bao nm xa quê mong ngày tr li thm quê vy mà khi ng trên mnh t thân yêu ca mình thì dng nh tt c không còn là ca mình na. Song thc ra iu ó cng là tt nhiên bi thi gian mà H Tri Chng xa quê âu phi vài ngày, vài nm mà ã hn na th k, vì vy ngi tr không bit là l thng tình. Du vy bài th cng giúp ta thy c tình cm chân thành, thy chung ca tác gi, mt ngi ã tng có danh vng cao sang nhng vn không quên c tình cm vi c hng. ó là mt con ngi áng trân trng. Nhà th T Hu cng tng có câu th nói v tình cm ca ngi xa quê.

Ngày i, tóc hãy còn xanh

Mai v, dù bc tóc anh cng v.

Tình cm quê hng là tình cm thiêng liêng i vi mi con ngi và tác phm “Hi hng c tri” ca H Tri Chng là mt bài th rt hay, tt c tm lòng nhà th c gói gn trong bn câu th y ý ngha. Tác gi ã rt thành công khi s dng th pháp ngh thut nh tiu i hay tính hàm xúc nói ít gi nhiu. Bài th ã giúp ngi c thu hiu hn tâm trng ca ngi khách li hng.

Bài th khép li nhng vn li d âm khó quên trong lòng ngi c.