Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Qua Đèo Ngang

Pht biu cm ngh v bi th Qua o Ngang

Hng dn

Vit Nam có rt nhiu con èo ni ting nh èo Hài Vân, èo C, èo Phng Hoàng… nhng ni bt nht vn là èo Ngang vì nó c i vào th ca, c các th h nhc n nh bài th “Qua èo Ngang”, mt trong sáu bài th ng lut còn lu li cho n ngày nay ca n thi s tài danh Nguyn Th Hnh, còn c ngi i bit n qua tên gi Bà Huyn Thanh Quan. Vi nhng vn th tr tình, in sâu vào lòng ngi c, ngi nghe ni xúc dng ln thán phc, bài th ã miêu t cnh vt con èo cng nh tâm trng ca mình khi i t Thng Long vào kinh ô Hu nhm chc. Nhng vn th y dc lu truyn li nh sau:

“Bc ti èo Ngang, bóng x tà,
C cây chen á, lá chen hoa.
Lom khom di núi, tiu vài chú,
Lác ác bèn sông, ch my nhà.
Nh nc au lòng con quc quc,
Thng nhà mi ming cái gia gia.
Dùng chân úng li, tri, non, nc,
Mt mnh tình riêng, ta vi ta ”

Cnh tng èo Ngang hin lên qua thi gian và không gian trong hai câu “” nh sau:

“Bc ti èo Ngang, bóng x tà,
C cây chen á, lá chen hoa ”

Nhà th dng chân ti èo Ngang vào lúc x tà. Vic s dng hình nh bóng chiu vào câu th có tác dng giúp ngi c, ngi nghe cm thy bi hi xao xuyn vì ây là lúc mt tri khut núi, vng li nhng tia nng vàng rm ri tt hn. Bui x tà là quãng thi gian các nhà vn, nhà th thng dùng din t ni bun, ni trng vng nh nhà th Nguyn Du ã vit: “Bun trông ca b chiu hôm.” Hoc Trn Nhân Tông ã ghi li trong bài Thiên Trng vãn vng: “Bóng chiu man mác có dng không.” Vic s dng bui chiu ã phn ánh c tâm s cht cha trong lòng tác gi v mt ni bun hu hu vô vô. Ni bun càng tng lên khi cnh vt ây có á, lá hoa chen chúc nhau mc lên to thành mt cnh tng hoang dã, không có bàn tay chm sóc ca con ngi. Hình nh này cng ã in sâu vào tâm trí em cm xúc yêu thng quê hng và t ó thu hiu hn ni nh nhà thit tha ca tác gi khi phi ri quên n mt ni xa l.

Trong bóng chiu, cnh vt ti con èo dn dn m ra:

“Lom khom di núi, tiu vài chú,
Lác ác bên sông, ch my nhà.”

Di ngòi bút ca nhà th, cnh vt con èo hin lên tht c th, sinh ng! C th chi tit vài chú tiu phu lom khom n ci di núi, còn bên kia sông lác ác, tha tht mt vài cn nhà n s. Bà Huyn Thanh Quan ã thành công trong vic s dng bin pháp o ng. T “lom khon” c da lên trc nhm din t cnh èo Ngang tuy có s sng ca con ngi nhng ngi thì li va không thy mt va không gp c trò chuyn. Còn nhà dân thì bên kia sông, ng thi li tha tht vài cn nên có cng nh không. Chính iu này càng làm tng thêm ni bun cho nhà th.

Tâm s ca tác gi càng lúc càng rõ nét qua hai câu “lun”:

“Nh nc au lòng con quc quc,
Thng nhà mi ming cái gia gia.”

Bc tranh phong cnh èo Ngang chng nhng có màu sc ca cnh vt mà còn tr nên da dit vi âm thanh ca các loài chim nh con chim quc, con chim da a… Ting chim quc nh nhc nh mi ngi v in tích vua Thc hoá thành con chim quc luôn nh n ni au mt nc ca mình. Em tht khâm phc ngh thut i ý, i li trong hai câu th này vì khi ghép li vi nhau, ngi dc nhn ra ngay dc tâm s ca nhà th “Nh thng nc nhà, quc gia quc gia”.

Tâm trng ca tác gi khi dng chân ti èo Ngang dc úc kt trong hai câu th cui:

“Dng chân ng li, tri, non, nc,
Mt mnh tình riêng, ta vi ta.”

ng trc cnh tri cao vi vi, núi non trùng ip, sông nc mênh mông, bt c ai cng cm thy nh bé, mong manh… Nhà th nh thu mình li, chôn giu s trng vng trong tn cõi lòng. “Ta vi ta” th hin rõ cm xúc khc khoi ca nhà th: tuy mt mà hai, tuy mt ngm nhìn cnh thiên nhiên con dèo nhng lòng li nng tru nh v quê nhà không bit bao gi tr li. Tâm trng u bun này khác hn vi nim vui ca nhà th Nguyn Khuyên khi s dng cm t “Ta vi ta” trong bài th “Bn n chi nhà” vì tuy hai ngi nhng cùng mt tm lòng, mt tình bn chân tht. Câu kt ca bài th nh mt si dây lin mch, ni xuyên sut c bài th to cho ngi c mt cm xúc day dt, khó quên.

Bài th Qua èo Ngang ã thành công khi chuyn ti c tâm s u bun ca Bà Huyn Thanh Quan, ng thi lng ghép vào ó là cnh tng thiên nhiên rt thc, rt sinh ng ca mt con èo ni ting trong th ca và trong lch s nc ta. Bài th không ch thành công v mt ý ngha mà còn rt chnh chu trong vic dùng t, to câu tht c sc gây thích thú cho ngi c, ngi nghe.

Càng thm thìa nhng vn th mang nng tâm trng ca Bà Huyn Thanh Quan, em càng cm mn tm lòng nh nc thng nhà ca bà hn. T ó em thy mình phi hc gii môn Vn có th li cho i nhng vn th tuyt diu nh n vn s tài danh.

Các em có th xem thêm bài: Phân tích bài th Qua èo Ngang và cách lp dàn ý chi tit bài th.

Ngun: Vietvanhoctro.com