Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Rằm tháng giêng lớp 7

Pht biu cm ngh v bi th rm thng ging lp 7

Hng dn

H Chí Minh là v lãnh t kính yêu ca chúng ta, ng thi là mt nhà th xut sc ca nn vn hc cách mng. Bác ã sáng tác bài th “Rm tháng giêng” Vit Bc, trong thi kì u ca cuc kháng chin y khó khn gian kh chng thc dân Pháp.

Bng ngòi bút tr tình cha chan tình cm, nhà th ã gây xúc ng cho ngi c, ngi nghe bng nhng câu th miêu t cnh p êm trng, ng thi th hin tình yêu thiên nhiên gn lin vi lòng yêu nc sâu nng mt cách sinh ng nh sau:

“Rm xuân lng lng trng soi,
Sông xuân nc ln màu tri thêm xuân, 
Gia dòng bàn bc vic quân,
Khuya v bát ngát trng ngân y thuyn.”

Bc tranh thiên nhiên th mng trong bài th c bt u bng hình nh:

“Rm xuân lng lng trng soi,
Sông xuân nc ln màu tri thêm xuân, ”

Câu th nh gi cho em lòng yêu thích cnh p thiên nhiên Vit Bc: khung cnh bu tri cao rng, trong tro, ni bt trên bu tri y là vng trng tròn y, to sáng xung khp tri t trong êm rm tháng giêng. T “xuân” c lp i lp li ã nhn mnh s din t v p và sc sng mùa xuân ang tràn ngp c t tri vào mt êm trng. Hình nh này gi cho em nh ti câu th tng t ca Bác khi v cnh p này: “Trng lng c th bóng lng hoa.”

Nhng dòng th tip theo toát lên s suy t, trm lng:

“Gia dòng bàn bc vic quân,
Khuya v bát ngát trng ngân y thuyn.”

c n ây, lòng em bng dâng lên nim cm phc, kính yêu i vi Bác. Mc dù phi ngày êm lo ngh vic nc, nhiu êm không ng, nhng không phi vì th mà tâm hn Ngi quên rung cm trc v p ca mt êm trng rng, mt ting suôi trong chy nghe nh “ting hát xa”, hay cnh tri nc bao la di ánh trng rm tháng giêng. Câu th th hin s bình tnh, ch ng, lc quan v lãnh t. Phong thái y toát ra t nhng rung cm tinh t và di dào trc thiên nhiên, t nc.

Phong thái ung dung, lc quan còn th hin hình nh con thuyn ca v lãnh t và các ng chí sau lúc bàn bc vic quân tr v, lt i phi phi, ch y ánh trng gia không gian ca cnh tri nc bao la dng nh cng ngp tràn ánh trng. Phong thái y c toát ra t ging th va c in, va hin i, kho khon, tr trung.

c xong bài th vi nim cm xúc dt dào, em rt khâm phc lãnh t H chí Minh vì qua bài “Rm tháng giêng”, nhà th ã li cho i nhng câu th tuy n s, gin d nhng giàu tình ý, giàu tính ngh thut c áo ca th hin i nhng rt m màu sc c in. Em càng khâm phc hn na khi nhà th ã làm rung ng ngi c, ngi nghe v hình nh ca Bác, mt nhà th có tâm hn ngh s hoà hp thng nht vi ct cách ca ngi chin s, v lãnh t.

Hc tp phong cách sáng tác tài tình ca Bác H, chúng em càng phi c gng nhiu hn na mong sao có th li cho i sau nhng câu th, câu vn làm p cuc i, làm p lòng ngi.

Ngun: Vietvanhoctro.com