Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Sông Núi Nước Nam của Lý Thường Kiệt

Pht biu cm ngh v bi th Sng Ni Nc Nam ca L Thng Kit

Hng dn

Nu nhc n trn ánh oai hùng trên sông Nh Nguyt (sông Cu Bc Ninh) thì ai cng nh n v tng tài ba Lý Thng Kit. Nhc n ông thì không ai có th không nhc n chin công hin hách ca ông nm 1077 thng quân Tng. Trn ánh ã a ông vào s sách lu truyn ngàn i vi bài th tuyt tác làm nc lòng ngi c, ngi nghe, ó là bài th “Nam quc sn hà”. Bài th ã khích l tinh thn chin u ca binh lính, th hin lòng yêu nc sâu sc, ý chí kiên nh ánh ui gic ngoi xâm.

Bài th tht ngôn t tuyt ã truyn ti tm lòng ca tác gi mt cách chân tht nht:

“Nam quc sn hà Nam c
Tit nhiên nh phn ti thiên th.”

Dch th:

“Sông núi nc Nam, vua Nam
Vng vc sách tri chia x s.”

êm thiêng liêng trên dòng sông Nh Nguyt cht vang lên li th Thn làm cho tinh thn ba quân, tng s hng khi vì t hào là con Rng cháu Tiên, luôn có Thn giúp . Trong khi ó li truyn cng làm cho bn gic kinh s v mt, mt ht tinh thn chin u. trong bài th này có mt iu c bit là trong bn phiên âm t ting Hán, Lý Thng Kit ã dùng ch “d” ch vua nc ta, coi vua Nam ngang hàng vi vua phng Bc. ây là s t tôn dân tc mnh m, mãnh lit: khng nh nc Nam là ca vua Nam. Thi xa, vi quan nim phong kin quân ch, nc là ca vua nên trung thành vi vua là trung thành vi t nc “Trung quân, ái quc”. Ví nh mi tám di vua Hùng thay nhau dng nc và gi nc bình yên cho b cõi. Thi kì ó ã xut hin Thánh Gióng ánh ui gic Ân. Ri n Thc Phán ánh ui gic Tn xng An Dng Vng. n ng ph n chân yu tay mm cng vùng lên ánh gic nh Trng N Vng ánh ui quân Hán hay Bà Triu lãnh o ngha quân ánh phá quân Ngô. Ri t ó nc nam ta dn dn khi sc vi các i vua uy nghiêm, lm lit: Mai Hc (Mai Thúc Loan), Lý Nam (Lý Bí), B Cái i Vng (Phùng Hng), h Khúc, triu Ngô, nhà inh, nhà Tin Lê,… Luôn sát cánh bên các v vua còn có các danh tng ly lng nh Lý thng Kit,… Nh có nhng v vua anh minh, nhng v tng tài ba ã dn dt t nc c thái bình thnh tr. t ó ni lên nhng chin công vang di em li nn c lp cho t nc.

“Nh nc i Vit ta t trc Vn xng nn vn hin ã lâu Núi sông b cõi ã chia Phong tc Bc Nam cng khác.”

Li tuyên b ca Nguyn Trãi trong “Bình Ngô i cáo” cng cùng quan im non nc Vit Nam ta ã c hoch nh t ngàn xa ging nh câu th “Tit nhiên nh phn ti thiên th”, qua bao nhiêu th thách ã hình thành mt Vit Nam gm hoa, thm rn tình oàn kt dân tc.

Càng ý thc ch quyn t nc, càng yêu nc nng nàn bao nhiêu, nhân dân ta càng cm thù gic by nhiêu. iu này c th hin rõ nét qua hai câu th cui nh sau:

“Nh hà nghch l lai xâm phm
Nh ng hành khan th hi h.”

Dch th:

“Gic d c sao phm n ây
Chúng mày nht nh phi tan v.”

Kt cc cho bi kch ca vic cp nc là bn xâm lc s b tr òn trên sông Nh Nguyt. Ting ngâm th vang vng hai bên b sông áp o tinh thn ngo mn ca bn xâm lng. ng thi giúp quân ta tng thêm ngn la hn thù sôi sc l gic Tng cp nc, tng thêm quyt tâm vùng lên giành li non sông, dánh cho l gic tan tành t ó gi vng c lp, khng nh ch quyn t nc. Vi nhng kh au mà gic phng Bc gây ra thì mt trn ánh hào hùng s mau chóng ly li nim hng khi cho toàn dân cùng ct ting hoà chung ca khúc khi hoàn, chin thng.

Bài th “Nam quc sn hà” ã giúp chúng ta ghi nh lch s hào hùng ca dân tc, ta t hào v ci ngun ca mình, luôn nh ch quyn t nc là ca chúng ta, nhng ngi con mang nòi ging “con Rng cháu Tiên”, trong ngi chy dòng máu “Lc Hng”. Bài th cng bi dng tinh thn quyt tâm chng gic, bo v t nc, khi gi nim t hào dân tc, yêu t nc cho ngi c, ngi nghe.

cp n tuyên ngôn c lp ca nc ta thì bài th “Nam quc sn hà” ca Lý Thng Kit c xem là bn u tiên cùng vi “Bình Ngô i cáo” ca Nguyn Trãi là bn th hai và tip n là “Bn tuyên ngôn c lp” c Bác H c vào ngày 2-9-1945 ti qung trng Ba ình. Tt c ã làm cho nhân dân ta v oà nim hân hoan, hnh phúc vì m ra mt trang s mi. ây là trang s ca sc mnh nim tin vào l phi, chính ngha, sc mnh ca tình oàn kt dân tc th hin qua quyt tâm bo v lãnh th, gi vng ch quyn t nc trc các âm mu xâm lc ca bn cp nc.

BÀI LÀM 2

M bài – t vn : t nc Vit là sn phm ca ‘ Con rng, Cháu tiên’ ; là s khai sinh ca Lc Long Quân và Âu C. Ting nói ca nhng ngi con, ngi cháu ca t nc ó c vang ca my nghìn nm. H ã sng, ã lao ng bo v cái nôi ni h sinh ra

– Nhng rì bn quân xâm lc phong kin phng bc vi t tng bá quyn nc ln hin nhiên qua xâm lng mun bin dân tc ta thành dân nô l ca chúng. Và ri chúng ta không khoan nhng mt giây phút nào na, lên ting bo v ch quyn thiêng liêng t nc! Và bn tuyên ngôn c lp u tiên ra i:

“Sông núi nc Nam vua Nam
Vng vc sách tri chia x s
Gic d c sao phm n ây
Chúng bay nht nh phi tan v.

Thân bài – Trin khai: Bài th là li tuyên b v ch quyn ca t nc và khng nh không mt th lc nào c phép xâm phm vào quyn c lp y.( c th hin rõ qua 2 câu th u )

+ Sông núi nc Nam là ca ngi Nam. ó là chân lí c lp bt h!

“nam quc sn hà nam c”

+ Ý thc t tôn dân tc c bc l mnh m qua hai t Nam quc và Nam y n ý. Nc nam là ca vua và dân nam, không mt ai có th chi cãi nó c ví nh hình nh m sinh ra con thì con chính là con ca m, không th là con ca mt ai khác và không ai có quyn cp con khi bàn tay m.

+ Hiu và nhn thc c ch quyn tr vì ca dân tc t nc ca nhng ngi dân nc Vit. Thái y là t th ca mt dân tc dám kiêu hãnh ng thng làm ngi, gi mt qu m thép giáng thng vào b mt kiêu cng ngo mn ca bn phong kin Trung Quc coi nc khác ch là ch hu ca chúng, coi dân tc khác ch là nô l ca chúng

+Lãnh th y c minh chng là ca con dân vit không ch qua vic h ã xây dng nên t nc y mà còn có tin ó là “sách tri” ã chia nó t by lâu nay

– Khng nh ý chí bo v t quc ca quân và dân ta (2 câu tip)

+ Ý chí ó c làm rõ qua câu hi tu t “- c sao l gic qua xâm phm”. ó là mt biu hin gin di y phn ut ca tác gi, ó cng là thái ca con dân vit vi l cp nc

+Tinh thn bo v t quc c nuôi dng t sâu trong trái tim ca mi mt ngi con dân vit khi ý thc rõ l phong kin ngo mn, cp i cuc sng bình d ca mt t nc yêu t do, yêu hòa bình y

+ Câu th còn th hin thái không khoan nhng, không nhún nhng trc nhng hành ng bo tàn ó, th hin c chí khí, bo tàn ca mt ngi dân yêu nc

+Lý Thng Kit còn lên ting cnh báo trc nhng hành vi vô phép tc ca ti xâm lng “chúng bây s b ánh cho ti bi” s là mt kt cc ê ch, thê thm ca chúng.

+ Thc t lch s ã chng minh hùng hn cho câu th ca Lí Thng Kit. Sông cu và bn ò Nh Nguyt là m chôn hàng vn l gic phng Bc. Trc s giáng tr sm sét ca quân ta, Quách Qu phi tháo chy, tht bi nhc nhc nhã. Chin thng Sông cu – Nh Nguyt là mt trong nhng trang s vàng chói li ca i Vit

– Khng nh tinh thn yêu nc:

+ Chin thng vi quân ch là minh chng cho mt s tht rõ ràng là quân và dân ta có tm lòng hng v t quc, t v trí quc gia lên hàng u

+ Chin thng vì tng s ca ta mu lc, dng cm ánh gic gi gìn quê hng t nc.

+ ó là tinh thn oàn kt dân tc trng tr bn ti cp nc, bán nc

Kt bài – ánh giá:Tóm li, bài th ‘Nam Quc sn hà’ c xem là bn tuyên ngôn c lp u tiên ca t nc i vit:

+ Nói v ranh gii ch quyn quc gia vi nhng li l xác áng, khoa hc

+ c mi con dân vit nam lu truyn trong xã hi, trong lch s, t th h này sang th h khác

+ Giá tr bài th gn vi thiên thi- a li- nhân hòa phù hp vi lch s nc ta lúc by gi

– Bài th là khúc anh hùng ca ca dân tc, là ting nói y quyn uy i vi k thù xâm lc

– Bài th xng áng là áng th vn bt h

Ngun: Vietvanhoctro.com