Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng

bài: Phát biu cm ngh v bài th "Tây Tin" ca Quang Dng

Bài làm

Vit v ngi lính nhà th Quang Dng ã vit bng c tm lòng, bng nhng tri nghim, hi c th hin ni nh xao ng, gi lên nhng k nim vô cùng thân thng tha thit, nhiu xúc cm. Nó chính là tình cm tác gi dành cho nhng ngi ng i ng chí ca mình.

… Tây Tin oàn binh không mc tóc,
Quân xanh màu lá d oai hùm.
Mt trng gi mng qua biên gii,
êm m Hà Ni dáng kiu thm.
Ri rác biên cng m vin x,
Chin trng i chng tic i xanh,
Áo bào thay chiu anh v t,
Sông Mã gm lên khúc c hành.

Thông qua nhng câu th ta thy rng núi trong bài th, trên chng ng mà binh oàn Tây Tin hành quân vi cùng gian kh, núi non bao la hùng v.

Trong núi rng bao la, cnh t tri mênh mông him tr hình nh ngi lính c nhà th Quang Dng phác ha lên vô cùng bi tráng, ta nh tng ài anh hùng sng mãi vi thi gian:

Tây Tin oàn binh không mc tóc,
Quân xanh màu lá gi oai hù
m.

Trong hai câu th này ngi nghe c xong có cm giác hình nh ngi lính có chút phá cách, ngang tàng, bi bm nhng khi c k li ta s phát hin c mt s tht khc nghit, ph phàng là nhng ngi lính Tây Tin sng rng thiêng nc c, phi i din vi muôn vàn khó khn, gian kh, nhng cn bnh st rét rng, bnh ngoài da, ri nhiu bnh khác khin cho mái tóc ca ngi lính tha dn.

Hình nh ngi lính "không mc tóc" th hin s khó khn ca ngi lính khi i din vi cn bnh st rét rng làm tóc rng ht, nhng dù có tóc hay không có tóc thì ngi lính vn toát lên s oai phong, anh dng ca mình.

tay tien - Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ "Tây Tiến" của Quang Dũng
Phát biu cm ngh v bài th "Tây Tin" ca Quang Dng

Thông qua hai câu th nhà th Quang Dng ã gi ti ngi c hình nh nhng ngi chin s mc mc, gin d, chân thc nht, không tô hng mt chút nào.

Mt trng gi mng qua biên gii,
êm m Hà Ni dáng kiu thm

Ngi lính Tây Tiên hành quân trên con ng gian nan ca mình, ôi mt lúc nào cng hng lên phía trc nhm thng ti k thù chin u, nhm bo v t quc thân yêu. Bo v nhng ngi thân yêu ni quê nhà, ó là lý tng sng vô cùng cao p ca bt k ngi lính nào khi tham gia chin trn.

Nhng trong trái tim ngi lính Tây Tin luôn p bóng hình ngi con gái mình thng, m mt dáng kiu thm. Mt cô gái Hà Ni vi tà áo dài tinh khôi trong nng thu bay du dàng, tinh t.

Nhng ngi lính trong binh oàn Tây Tin u là nhng con ngi xut thân t tng lp thanh niên trí thc tr t Hà Ni ra i. H u là nhng hc sinh nghe theo ting gi ca t quc mà "Xp bút nghiên lên ng i kháng chin" vi tinh thn "Quyt t cho t quc quyt sinh".

Nhng trái tim hai mi ang cng tràn nha sng, tim ang xuân và ang sôi sc nhit huyt và ý chí cm thù gic ó. H ã lên ng ra i không tic tui xuân, không tic i trai ca mình

Chính vì vy, trong quá trình hành quân mt mi có nhng lúc ngh ngi h vn thm thng trm nh ti ngi con gái thân thng ca mình ni quê nhà. Chính ni nh nhung tha thit ó, chính dáng kiu thm y làm cho h có thêm ý chí và ngh lc tip tc chng ng gian nan, nhiu khó khn ca mình.

Hình nh "dáng kiu thm" th hin s nhân vn, c m cao p ca con ngi khi mong mun hng ti mt hnh phúc bình d, mt cuc sng la ôi m m. Nó cng chính là ích n ca cuc kháng chin chng li k thù xâm lc ca dân tc ta. Chúng ta hng ti ngày bình yên, hòa bình lp li mi con ngi u có quyn sng, quyn t do và quyn mu cu hnh phúc ca mình. ri ai cng có cm n, áo mc, ai cng c hc hành.

S không còn nhng bt công tn ti, không còn áp bc bóc lt, nhng th su cao thu nng ca thân phn t nc thuc a, nhân dân ta phi làm nô l lm than, phi cõng trên lng bit bao th su thu.

C mt bài th tác gi Quang Dng ã nô l nhng iu vô cùng anh dng bi tráng, oai hùng, ca ngi lính trong chin tranh, nhng trong trái tim ca nhng ngi lính vn luôn có cht th, m cht tr tình lãng mn. iu ó th hin ngi lính ca chúng ta tuy gian kh nhng không cho tâm hn mình chai sn i cm xúc, tâm hn ca h vn p nhng nhp p rt con ngi.

Bng ngòi bút t thc, tác gi Quang Dng ã th hin c hình tng ngi lính va mc mc va gin d nhng không kém phn bi tráng, th hin s hào hùng, kiên cng, anh dng, khó khn không t nan ca ngi lính trong kháng chin.

Tác gi Quang Dng là mt nhà th, nhà hi ha, iêu khc…nên trong th ca ông không ch có cht nhc, cht hoa, mà còn có c nhng nét v b cc vô cùng sng ng, th hin t th hiên ngang t ch ca ngi lính trong binh oàn Tây Tin.

Cho dù hoàn cnh hành quân có gian nan, th thách nhiu him tr nh th nào thì cng không làm cho nhng ngi lính Tây Tin thân thng ca chúng ta chùn bc, h vn kiên cng gi vng lp trng kiên nh, quyt tâm tin lên phía trc tiêu dit k thù ca mình.

Bng nhng th pháp ngh thut i lp xen ln gia t thc và cht tr tình lãng mn, nhà th Quang Dng ã khc ha vô cùng thành công hình nh hào hùng, anh dng ca ngi lính Tây Tin làm cho ngi c va n phc va yêu mn, có lúc li rng rng dòng l.

Ri rác biên cng m vin x,
Chin trng i chng tic i xanh…

Nhng ngi lính ra i không tic i trai tr ca mình. H ra i bo v s bình yên cho quê hng, t nc. H hy sinh xng máu ca mình cho t quc thiêng liêng. ó là mt s hy sinh rt áng, nó th hin tm lòng trung thành ca con ngi vi t quc thân thng ca mình.

Hình nh ngi lính ra i, v vi t m bao la vô cùng gin d, ch mt chic áo bào n s, qun quanh ngi các anh nm yên ni t m ngàn thu. Mt s hy sinh vô cùng anh dng, nó cng th hin s thiu thn ca nhng ngi lính Tây Tin thi xa.

Các anh ra i li cho ng i, ngi thân cho núi rng c cây s tic thng vô hn. Hình nh con sông Mã thân thuc gm lên nhng khúc c hành th hin s au thng tic nui ca nhng ngi li, ca thiên nhiên bao la dành cho ngi lính anh dng ca chúng ta.

Hai câu th nh làm tan chy trái tim ca ngi c, th hin s bi tráng, anh hùng ca nhng ngi lính Tây Tin vi cm xúc vô cùng au thng nghn ngào, nói lên mt ni au d di tt cùng ca cm xúc.

Bài th "Tây Tin" là mt bài th vô cùng hay vit v tài ngi lính ca Quang Dng nó không ch khc ha thành công hình tng ngi lính tài hoa, anh dng bi tráng, mà nó còn th hin mt ngi lính gin d gn gi mc mc, phi tri qua nhiu khó khn nhng không chùn bc.

Tho Nguyên