Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Xa ngắm thác núi Lư của Lý Bạch

Pht biu cm ngh v bi th Xa ngm thc ni L ca L Bch

Hng dn

Hng Lô là mt nh núi tây bc núi L, tnh Giang Tây, Trung Quc. nh núi cao, khói mây bao ph, xa nhìn nh mt l hng khng l, nên t là Hng Lô. Ngm nhìn thác núi L nc trng xoá t núi xung, xúc cm trc cnh p thiên nhiên hùng v, Lý Bch ã sáng tác bài Vng L Sn bc b (Xa ngm thác núi L). Bài th theo th tht ngôn t tuyt, vn vn ch có 28 ch nhng ã dng lên trc mt ngi dc mt bc tranh toàn cnh v núi L và thác núi L. Bc tranh c tô v rng ln, vi nhng màu sc và ng nét rõ ràng, c th va xa va th gn, va chiu cao va thp.

“Nht chiu Hng Lô sinh t yên,
Dao khan bc b qui tin xuyên.
Phi lu trúc há tam thiên xích,
Nghi th Ngân Hà lc cu tliièn.”

Dch th:

“Nng ri Hng Lô khói tía bay,
Xa trông dòng thác trc sông này.
Nc bay thng xung ba nghìn thc,
Tng di Ngân Hà tut khi mây”.

Hình nh u tiên p vào mt Lý Bch là khung cnh và th ng uy nghi ca núi L. Không t núi L cao mà ngi c thy c b th, cao ca núi. Vách núi rng ln nh bc tng á khng l dng ng trc mt. Ánh nng mt tri ban ngày phn chiu (nht chiu) nh núi, vách núi L (Hng Lô). á núi nhiu màu bt nhit nhanh và gim nhit chm. Khi ánh nng nit tri có nhit cao to xung núi t nhiên thiêu t dá núi, làm cho á nóng rc và bc ra nhng làn khói màu tía (sinh t yên). Các miêu t ca tác gi c áo, vt qua cách miêu t thiên nhiên núi non thông thng là t nh núi cao có mây trng bao ph. ây, Lý Bch ch tp trung miêu t nhng chi tit ni bt, gây n tng nht cho ngi c. Ngay t câu u, nhà th th hin c hình dung, tng tng phong phú ca mình. Nhìn mt tri phn chiu vào núi và t núi bc ra nhng ám khói màu hng nht, ging nh mt lò hng nghi ngút khói. Màu sc mà nhà th t dây va rõ ràng va kì l. Hình nh mt tri, ngn núi, màu khói tía c xêp t bng nhng t'ng gin n, d hiu và t nhiên, th hin con mt nhìn và óc quàn sát thiên nhiên tinh t, sc so ca Lý Bch.

“Xa trông dòng thác trc sông này.
Nc bay thng xung ba nghìn thc,”

Không dng li khung cnh núi non, tin thêm mt bc, nhà th t cnh thác nc và dòng sông. Nu nh câu th trên là t “sn” thì câu th tip theo, ông t “thy”. Trong câu th th nht, Lý Bch không nói rõ v trí ng ca mình âu khi t hình th núi L thì câu th th hai, tác gi ã ng t xa (dao khan) t cnh hùng v, mnh m và y uy lc ca thác nc chy t núi L. Thác nc trng xoá, chy thng t nh núi cao xung nh treo trc dòng sông (qui tin xuyên). Nc thác t núi cao ba nghìn thc (tam thiên xích) chy mnh, nc ào ào nh bay thng t nh núi xung (phi lu trc há). Ch mt câu th by ch, nhà th ã din t s quy mô, khng l và tc nc ghê gm ca thác núi L.

“Tng di Ngân Hà tut khi mây.”

Thác nc núi L trng xoá, lp lánh, Lý Bch ng ngàng tng tng nh di Ngân Hà vi hàng triu vì sao lp lánh, kéo dài, rc sáng trên bu tri cao. Vì thác nc núi L chy t cao ngang lng tri tuôn nc xung nên nhà th liên tng, so sánh vi mt dòng sông ln, nh di Ngân Hà trên bu tri cao. Cách so sánh va c áo va hp lí làm cho ngi c rt i bt ng, thú v. Chi tit “di Ngân Hà tut khi mây” tc là tut khi bu tri, t b bu tri ri xung mt t. Trn gian mà Lý Bch miêu t là mt chi tit va h va thc, y sáng to, phù hp vi bút pháp lãng mn ca tác gi.

c im ngh thut ni bt ca bài th là tác gi s dng ngôn ng tinh luyn, chính xác và giàu hình nh. Trong mi câu th, Lý Bch dùng mt “thi nhãn”.(mt th) miêu t. “Thi nhãn” ây là nhng dng t: “sinh” (phát ra- câu 1), “qui” (treo – câu 2). Hai ng t “phi lu” (bay, chy) din t tc mnh m, ghê gm ca dòng thác. Hai tính t ni tip (thng xung) gn, dt khoát, miêu t t th thiên nhiên ca thác núi Lu. Nu s bt ng, t bin ca t ng c th hin ba câu th trên thì n câu th cui, ng t “lc” (ri tut) c tác gi tài tình, khéo léo, làm bt ni ni dung ca toàn b bài th. Thác núi L t trng thái “treo” (qui), “bay chy” (phi lu) và cui cùng Lý Bch có cm giác nó nh mt di Ngân Hà t bu tri “ri tut” (trc há) xung trn gian. Hình nh thác nc núi L nh “di Ngân Hà tut khi mây” làm ngi c liên tng n hình nh “sông Hoàng chy v núi Côn Lôn” (Công vô hi), “sông Hoàng si t t tri xung” (Tây nhc vân ài ca tng dan khâu) và “sông Hoàng t trên tri ri xung” (Bài tng Bùi thp T).

Bc tranh thiên nhiên v thác núi L c Lý Bch miêu t y , va khéo, va tình. T thác nc mà có núi sông, ánh nng mt tri, di ngân hà, tri cao, mây trng,… Bài th không có t ng nào nói n con ngi, nhng ngi c li hình dung ra dc con ngi, mt con ngi nh bé b bao trùm, b thu hút trc cnh thiên nhiên rng ln. Hình bóng con ngi ng t xa ngm nhìn thác núi L, b ng ngàng trc cnh thiên nhiên hùng v, b bt ng trc sc mnh t nhiên ca thác núi L chính là Lý Bch. Mt con ngi lãng mn, vi tâm hn phóng khoáng mi có c bút pháp miêu t tng tng, phong phú khác thng nh th. Di ngòi bút tài tình ca nhà th, con ngi dù có ln lao, kh nng to ln n âu cng cm thy nh bé, thp kém trc thiên nhiên rng ln, uy nghi.

“Vng L Sn bc b” là bài th miêu t cnh tng hoành tráng ca thiên nhiên. Di ngòi bút ca nhà th, hình nh thác nc núi L tr nên sng ng, mãnh lit và d di. Bài th không có câu ch nào din t tình cm yêu thng, say m ca Lý Bch trc cnh p thiên nhiên, nhng qua bút pháp miêu t, qua hình tng th ca y gi cm, sáng to, ngi c thy c tình cm bao la, cm xc sâu lng ca tác gi.

Ngun: Vietvanhoctro.com