Phát biểu cảm nghĩ về “Cây bàng”

bài: Phát biu cm ngh v "Cây bàng"

Bài làm

Trên sân trng em có mt cây bàng rt là to, trên hai bên cng trng làng em cng có rt nhiu cây bàng, nhng con ng làng ngõ xóm âu âu chúng em cng có th nhìn thy nhng cây bàng xanh ngút ngàn.

Nhng cây bàng vt qua ma bão, giông t ln dn theo thi gian, chúng ã ng ó nhìn ti nh chúng em ln lên vào lu gi trong mình bit bao nhiêu k nim ca mt thi hc sinh vi rt nhiu trò tr con tinh nghch. Nhng cây bàng gn lin vi tui hc trò thân thng cái tui mà ngi ta thng nói rng "nht qu nhì ma th ba hc trò"

Tôi rt yêu quý nhng cây bàng và luôn coi nó là nhng ngi bn thân thit, gn gi ca mình. Nhng cây bàng không bao gi vng mt trong cuc sng ca tôi cng nh nhiu cô cu hc trò khác.

Vào bt k mùa nào trông cây bàng cng u có mt v p vô cùng riêng bit, khi thì tr trung xanh ti vi nhng chi non, lc bic ny n sc sng trong mùa xuân phi phi. Lúc thì trm ngâm già ci, khng khiu vi nhng cành cây khô gy, mong manh nhng vô cùng kiên cng trong gió bão mi khi mùa ông ti. Có khi cây bàng li vui v hân hoan nh mt a tr c m cho quà, tung mình n nhng bông hoa bàng, ri vui v vi nhng qu bàng xanh ngt vào mùa hè rc la.

ta cay bang - Phát biểu cảm nghĩ về "Cây bàng"
Phát biu cm ngh v "Cây bàng"

Khi thu ti, cây bàng nhum cnh tm áo xanh ca mình sang mt màu vàng úa ri i vô cùng p mt, nhng li mang mt ni bun man mác ta nh mt thiu n ang tng t ngi con trai nào ó ri xa ngn vào ng.

Dù mùa nào thì cây bàng cng có nhng v p c bit ca mình. Nhng có l tôi thích nht là ngm nhìn cây bàng vào mùa xuân. Vì mùa xuân qua mt mùa ông dài lnh giá, vt qua nhng cn bão rét but, mình trong lp áo xù xì thô ráp, ti mùa xuân cây bàng bng mình n ra nhng chi non xanh mn man, gi cho con ngi ta vô vàn sc sng.

ó là nhng chi non ca s hi sinh, trong làn hi sng ca nhng cn ma bi bay bay, hi lnh phng pht âu ó, to nên chút lnh giá se se nhng chi non khi vn mình ln dy vô cùng mnh m tràn y nhit huyt gia mùa xuân.

Nhng búp non chúm chím kh n mình trên nhng cành cây gy mnh mai vn lên dài rng, xòe mình thành nhng tán lá ln to nên bóng mát che ch cho cuc i, cho nhng cô cu hc trò ngh ngi ôn bài trong nhng ngày chm hè nng nóng.

Màu xanh non nõn nà, mn mn ó là cho c dãy ng làng sáng bng lên mt sc sng mi sau nhng ngày tháng ngh ông xám lnh. Có nhng khi tôi thy cây bàng bng cháy lên nh nhng ngn nn màu xanh thp lên nhng hy vng mi vào cuc i.

Nhng có khi cây bàng li nh mt cô gái ang nh nhàng em l làm duyên làm dáng bên nhng ngn gió xuân phi phi. Cây bàng luôn bin hóa vô cùng tinh t, to nên s k diu bt ng cho mi ngi và vn vt xung quanh.

Nhng chi xanh ca cây bàng ln rt nhanh, ri trong nhng vòm lá bt u lp lo nhng nhánh hoa nh bé li ti báo hiu xuân qua hè ti, nhng tia nng hè chiu ri qua nhng kh lá to nên mt bc thm óng ánh diu k.

Khi mùa hè sang mang cho cây bàng mt lung sinh khí mi, mt sc sng mãnh lit, vô cùng mnh m. Hai bên ng làng ri trên sân trng mt màu xanh um tùm, nhng tán bàng ta mát rp tri nh nhng chic ô ln che nng cho nhng núp di tán lá cây.

Nhng cô cu hc trò li có c hi tung tng vui ùa cùng chi bn b, á cu, cùng ôn luyn bài c di nhng tán lá y. Cây bàng ã nghe c bit bao câu chuyn, bao dòng lu bút nghn ngào xúc ng ca nhng hc sinh cui cp, khi sp phi chia tay thy cô, mái trng và bn bè c, chia tay sân trng bng en, phn trng và nhng cây bàng thân thuc.

Nhng dù là chuyn vui hay chuyn bun thì cây bàng vn hin hòa ng ó, vn rì rào nh ngi bn tt bng, hin lành luôn nâng niu che ch cho nhng cô cu hc trò. Cây bàng to nên mt bn tình ca vi nhng v iu n ào, náo nhit khi ting ve râm ran trên nhng vòm lá.

Ri nhng ngày hè nng gt cng qua i vi nhng k nim bun vui, khi tit tri tr nên heo may, du nh hn ó là ngày tu trng mi bt u. Ngày khai ging tr li nhng cô cu hc trò li tng bng qun áo mi, vi nhng chic khn quàng tr li sân trng gp li nhng cây bàng thân thuc.

Nhng qu bàng chín mng và m bt ng ta hng thm nng nàn mi gi quyn r nhng cô bé cu bé. Mùi v ca qu bàng vô cùng c bit va chua và có v gì ó chan chát nhng khi nut nó vào bng ri thì ni u li cung hng ca ngi n s có mt v ngòn ngt, vô cùng thích thú.

Mt v ngt ngào, chan chát rt riêng nh nhng k nim bun vui ca ti hc trò. Có l cây bàng ã tích ly nhng vui bun ca các cô cu hc trò to nên mùi v qu bàng c bit nh vy.

Mt ngày khi chúng ta ln lên, tt c ri s phi ri xa mái trng thân yêu ca mình, s chia tay nhng cây bàng góc lp s khc tên mình trên nhng thân cây bàng xù xì kia nh th ánh du nhng k nim v mt thi tui th vô cùng ti p. Mt tha hc trò cht nh. cht quên, mt tha vng vn khi l t khóe mi nhng ri li cht ci teo toét.

ông Tho