Phát biểu cảm nghĩ về “Cây Chuối”

bài: Phát biu cm ngh v "Cây Chui"

Bài làm

Trong vn nhà bà ngoi tôi có rt nhiu hàng chui, vì vn nhà bà ngoi vô cùng rng li c phù sa Sông Hng quanh nm bi p nên t vô cùng màu m có th trng chui vô cùng xanh tt.

Chui là loài sinh trng vô cùng rt nhanh mang li nhiu li ích vô cùng ln vi nhng ngi nông dân Vit Nam. c bit vi nhng gia ình trng chui trong vn.

Cây chui khi còn bé thì cây vô cùng thng và vô cùng trn láng, nhn nhi, ri khi c ngi ta chm sóc cây chui mi bám r ri tr lá vô cùng xanh tt. Cây chui cng là cây vô cùng d trng trt, chm sóc ít, nhng vn xanh tt quanh nm, cho hoa thm qu ngt sai trái.

Chính vì vy, mà ngi dân nc ta thng xuyên trng chui và dùng chui làm món n tráng ming sau mi ba n, bi qu chui thm ngon, không c hi sc khe, li giúp con ngi tiêu hóa nhun tràng tt hn.

Hoa chui thng c s dng làm món nm nh nm hoa chui vi tht gà, nm hoa chui ngó sen lc vô cùng thm ngon, dùng làm món khai v trong nhng ba tic nh ám ci, hoc dp tic tùng ình ám. Món n này có mùi v thanh thanh, thm ngon, vô cùng d n li cha nhiu cht x nên giúp ngi con ngi gim cholesterol trong máu.

cam nghi ve cay chuoi - Phát biểu cảm nghĩ về "Cây Chuối"
Phát biu cm ngh v "Cây Chui"

Cây chui khi trng thành c m hoa kt trái. Mt cây chui bình thng s cao tm 2-3 mét. Thân ca cây chui thng thng tp, ch sng c tm bn nm tháng thì s c cht i ly thc n cho ln, và dinh dng cho cây chui con ln lên.

Chui không ch c ngi nông dân trng ly lá mà nó còn có qu, dùng làm nhiên liu cho nhiu loi bánh mt, ri dùng n. Qu chui là mt thc n vô cùng nhiu dinh dng trong thc n n ung ca con ngi.

Qu chui thng ra thành bung mt bung chui thng có rt nhiu ni chui khác nhau và ra rt nhiu qu. Trong dp tt n ngi dân Min Bc nc ta thng dùng chui là mt trong nm loi hoa qu bày trên mâm ng qu cúng gia tiên ca mình.

Nhng ngày l lt bè chui chính là cu cánh ca ngi dân vùng l, c bit là vi nhng ám con nít trong làng.

Ngi nông dân nc ta thng sinh sng da vào vn chui, vn rau. Chui làm c nhiu món n vô cùng ngon nh món c chui u, hay bánh chui, ko chui mt chui….Hng v ca chui thm ngon tinh khit vô cùng quyn r con ngi.

Chui là mt loài cây vô cùng kiên cng không bao gi ph lòng ngi mùa nào cng sai qu, lá chui to nh cái qut nan to dùng dùng gói bánh vô cùng hiu qu.

Màu sc c trng ca lá chui chính là màu xanh bic, xanh t lá ti thân, nhng lá chui non màu xanh vô cùng p, còn lá chui già thì có màu xanh sm hn, nh nhng lá c xanh thm.
Nhng chic lá chui tn ra nh nhng cái qut nan vô cùng to, so sánh cây chui vi nhng cây khác thì lá chui to hn rt nhiu và iu c bit ca cây chui là nó không h có cành, nhánh.

Hoa chui có màu tim tím có th làm thc n vô cùng ngon nh nm hoa chui, ri hoa chui ngó sen, u là nhng món n vô cùng tinh t mà ngi dân nc ta yêu thích.
Cây chui là mt cây vô cùng li ích bi nó có th dùng c vào nhiu mc ích khác nhau t thân chui, lá chui, hoa chui và qu chui tt c u có th s dng vào mc ích vô cùng hu ích vi con ngi.

Tui th ca tr em Vit Nam thng dùng lá chui làm nên nhng chic kèn, ri làm nhng chic chong chóng làm chi. Có th trong cuc sng hin i ngày nay, do kinh t phát trin hn nên tr em không còn chi nhng món dân gian ó na. Nhng vi th h hc trò ca thi xa thì ó là món chi không th thay th.

Khi mùa hè nghe ting lá chui khô nghe xào xc, ting ve trên cây phng v kêu râm ran, ting chim trên nhng rng tre hót líu lo to nên bn giao hng vô cùng trong veo mát m vi tui th ca tôi.

ông Tho