Phát biểu cảm nghĩ về “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ

bài: Phát biu cm ngh v "Chuyn ngi con gái Nam Xng" ca Nguyn D

Bài làm

Chuyn ngi con gái Nam Xng c ly t tp truyn "Truyn k mn lc" ca tác gi Nguyn D. Chuyn xoay quanh nhân vt trung tâm là ngi con gái tên là V Nng sinh ra trong thi k phong kin dù nàng là ngi vô cùng oan trang c hnh nhng vn chu mt cái cht vô cùng oan khut.

Thông qua câu chuyn ca mình tác gi Nguyn D mun th hin tinh thn nhân vn, nhân o ng cm vi nhng s phn ngi con gái trong ch xa, khi phi sng di mt ch thiu công bng "trng nam khinh n" ngi con trai có toàn quyn quyt nh mi vic trong cuc sng, còn ngi con gái thì luôn phi tuân lnh phc tùng.

Trong tp truyn Truyn k mn lc ca mình tác gi Nguyn D ã dùng nhng chi tit hoang ng, gii quyt nhng tình hung éo le trong cuc sng. Thông qua ó th hin tâm t nguyn vng ca tác gi khi mun cho nhng nhân vt ca mình mt kt thúc nh ý mun, gii oan cho h.

Giúp cho ngi c cm thy tha mãn, hài lòng phn nào, dù trong xã hi phong kin xa c vn còn nhiu s phn éo le, au kh, không th minh oan c.

Ngi con gái Nam Xng c vit li da theo mt câu chuyn có tht trong cuc sng, nhng tác gi Nguyn D ã khôn khéo tinh t khi lng ghép nhng chi tit, yu t k o làm cho truyn ca mình tr nên hp dn hn.

Nhân vt chính ca tác phm "Chuyn ngi con gái Nam Xng" là mt nhân vt có phm hnh có c tính vô cùng tt p có dung mo oan trang, c tình hin lành, nt na chu thng chu khó. Mt ngi ph n dung mo và c hnh vn c ôi ng.

truyen nguoi con gai nam xuong - Phát biểu cảm nghĩ về "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ
Phát biu cm ngh "Chuyn ngi con gái Nam Xng"

V Nng c cha m hai bên và bà mai làm mi cho ly anh chàng Trng Sinh làng bên vi giá hi ci là mt trm lng vàng. T khi làm v Trng Sinh, V Nng luôn làm tròn bn phn ca mt ngi v hin, dâu tho. Nhng hnh phúc ngn ngi hai v chng ly nhau không bao lâu thì Trng Sinh phi lên ng i lính theo li kêu gi ca quan li a phng.

Ngày Trng Sinh tm bit m già và ngi v hin thc ca mình lên ng cng là lúc mà V Nng mang thai c ít tun. Trng Sinh lo lng cho m và v lm nhng t nc ang lâm nguy chàng không lên ng cng không c. Hai ngi chia tay trong bn rn, nc mt, Trng Sinh dn dò v nhà nghe li m và ch anh tr v. Còn V Nng thì ng viên chng gi gìn sc khe chm sóc bn thân ch ngày gia ình oàn t.

Trong nhng nm tháng xa cách, ly bit ó, V Nng nhà nht mc hiu tho vi m chng, nhng không may m chng ca cô b au m phn vì thng nh con trai, phn vì tui cao sc yu nên dù V Nng ht sc chy cha thuc thang nhng m chng nàng vn không qua khi. Nàng lo toan ma chay, chôn ct m chng vô cùng tm tt chu áo. M mt ri ch còn li V Nng và a con trai bé nh ngây th không hiu chuyn i.

Hàng êm, trong cn nhà hiu qunh ó, V Nng thng nhìn vào bóng mình chiu trên tng mà nói vi con trai rng "Cha con ó" vi i ni nh nhung vi chng mình ni xa.

Ri ngày gic tan, quân ta thng trn Trng Sinh tr v vi gia ình, V Nng vui mng hnh phúc khôn t. Nhng Trng Sinh va v ti nhà nghe tin m mình ã mt cách ó vài nm anh vô cùng au kh, vi vàng b a con trai i thp hng cho m. Nhng thng bé không mun theo anh va i nó va khóc nói "Ông không phi là cha tôi, cha tôi êm nào cng ti"

Nghe a con nh ca mình nói vy, máu ghen trong ngi Trng Sinh bùng lên d di, anh v nhà ui ánh V Nng ra khi nhà, không nói rõ nguyên nhân vì sao mt mc ti cho V Nng mt nt, không gi trn o v hin, trinh tit…V Nng b chng ui ra khi nhà không nguyên c, b oan, khin nàng phn ut nhy xung sông Nh Hà t vn.

Do cht oan nên linh hn ca V Nng c v ca vua Thy T cu vt, ch thi c u thai kip khác. Còn Trng Sinh trong mt ln không ng c ngi thp èn trong êm bt cht a con trai tnh dy òi m, nhìn thy bóng Trng Sinh trên tng nó bo "Cha tôi ó". Lúc này thì Trng Sinh ã hiu lòng v, ã bit mình vu oan cho v anh vô cùng hi hn nhng tt c ã quá mun ri.

Trong cùng ni Trng Sinh , có anh chàng làm ngh kéo li tên là Phan Lang mt hôm Phan Lang b ngã xung sông nhng không cht c cu vt, V Nng gp Phan Lang di long cung ã nh Phan Lang v gp Trng Sinh lp àn gii oan cho mình, hn cô siêu thoát.

Trng Sinh nghe Phan Lang k li, vô cùng thng v nên anh ã mi thy lp àn gii oan cho V Nng trên sông Nh Hà, trong không gian h h thc thc ó Trng Sinh nhìn thy v mình ngi trên kiu hoa võng lng bay lên tri.

V Nng ã c siêu thoát tr thành công chúa, thoát khi chn hng trn nhiu oan c. Thông qua câu chuyn "Ngi con gái Nam Xng" tác gi Nguyn D mun nói lên mong c ca ngi xa mun cho s phn ca nhng ngi con gái c hnh phúc, òi li công bng trong cuc sng.

V Nng ly Trng Sinh là mt sai lm bi h không h bit nhau trc, không có tình yêu, mà ch qua mai mi, V Nng c hi ci bng mt trm lng vàng thc cht cô c mua v làm dâu làm v vi giá mt trm lng vàng, nên khi cô làm gì không va ý, ngi ta có th ánh ui cô ra khi nhà không thng tic.

Thông qua câu chuyn tác gi mun t cáo ti ác ca chin tranh phi ngha làm cho nhiu gia ình phi chu cnh ly tan, cha xa con v xa chng. Chính cuc chin tranh cng là tác nhân làm nên ni oan khut ca V Nng trong cuc sng.

ông Tho