Phát biểu cảm nghĩ về “Mùa Xuân”

bài: Phát biu cm ngh v "Mùa Xuân"

Bài làm

Khi mùa ông i qua, là lúc mùa xuân tr v, trên bu tri tng àn chim én nh nhàng tung bay chao ln theo nhng ám mây, làn gió nh mang mt tin vui báo hiu mt thông ip vô cùng quan trng ti mi ngi là "Mùa xuân ã v"

Không còn cái không khí lnh giá rét but ca mùa ông na, cng chng còn nhng tia nng chói chang, gay gt nh nng hè, không man mác gi bun vì nhng chic lá vàng ri nh mùa thu, mùa xuân mang ti cho con ngi sc sng, s m áp du dàng.

Chính cái thi im diu k khi t tri giao thoa gia mùa ông và mùa xuân ó khin cho tâm hn con ngi chúng ta bng lên mt sc sng mi vô cùng mnh m, mãnh lit. Mi th nh cng tràn nha sng, hc hc hi xuân, men say ca mùa xuân nhng nhn chìm chúng ta trong hng sc ca nó.

Chng th mà, mùa xuân c ngi ta ví von là nàng công chúa kiu dim, xinh p mà Thng ti cao ban tng cho muôn loài. Nó tht s là món quà vô cùng quý giá, không gì có th mua c.

Khi xuân ti, tô im cho nhng cnh sc t nhiên nhng bông hoa sc s thi nhau khoe thm, nhng cành mai vàng rc r, nhng bông ào phai, báo hiu tt n xuân v nhà nhà m no hnh phúc.

cam nghi ve mua xuan - Phát biểu cảm nghĩ về "Mùa Xuân"
Cm ngh v "Mùa Xuân"

Nhng bông hoa xinh xn ó ã tr thành biu tng không th thiu trong mi gia ình, khi mùa xuân ti. Nó báo hiu cuc sng oàn t sung túc, quây qun bên nhau. Nhng ngi con tha phng, dù làm n âu cng hng v gia ình, cha m ca mình mi dp tt n, xuân v.

Khi mùa xuân v, nhng cánh chim cùng khp bn phng tung bay báo hiu cnh sc mùa xuân vô cùng m áp chúng cùng nhau bay v ni mình ra i, sau mt k tránh rét ni phng Nam xa xôi, gi ây chúng nô nc kéo nhau v li quê hng ca mình vi bao nim vui ca ngày oàn viên.

Mùa xuân chính là mùa ca s sinh sôi ny n, khi hng xuân mang sc sng cho tt c các loài c cây, hoa lá, cho vn vt và cho chính c con ngi chúng ta. Chúng to cho chúng ta mt sc sng mi, mt không khí, sc sng mi mãnh lit tràn y nhit huyt, ý tng mi cho mt tng lai mi nhiu sáng to hn.

Trong không khí mùa xuân, chúng ta hít hà c hng xuân nhè nh trên nhng cánh ng, trên tng con ph góc nhà, hòa vào dòng ngi hi h mu sinh, chm rãi trên nhng con ng C Ng gi mt màu hoài nim.

Hi m ca không khí mùa xuân lan ta khp không gian bao la, làm cho vn vt nh cht bng tnh sau mt gic ng ông dài và but giá. Hng ca mùa xuân thm qua tng làn áo mng ca con ngi gi lên chút se se, nhng li vô cùng thích thú. Nhng cánh hoa bng tnh gic ly ht sc mình ta hng trong không khí mùa xuân nng nàn du ngt.

Mùa xuân ã v trên nhng ám cây khô, tng nh ã cht kia bt cht "chi" lên, ny mm, nhng cành lc non t xanh bic, làn ma xuân bay lt pht nhè nh ti cho nhng lc non ngày mt ln nhanh to thành mt màu xanh vô cùng quyn r làm say m lòng ngi.

Mùa xuân cng là mùa thi sc ca nhng loài hoa, trên khp núi rng xa xô, ni biên gii hi o, ni núi non Tây Bc hay ông Bc thì nhng cánh rng m, rng ào vn khoe sc mt cách rc r. Chúng to thành mt không khí mùa xuân vô cùng ti p, quyn r m say lòng ngi. Trên khp các cánh ng làng quê cây c u khoác lên mình mt chic áo mi, vi nhng màu xanh ti non y sc sng.

Chính nhng sn vt tuyt vi mà t tri ban tng cho mùa xuân, làm cho chúng ta luôn phi bit nâng niu trân trng món quà vô giá này. Mt mùa xuân na li ang ti gn chúng ta hãy chun b nhng gì tt p nht ón chào nó. Nhng ngi con phng xa hãy thu xp công vic tr v bên gia ình thân yêu ca mình, cùng nhau ón chào mt mùa xuân m áp vui v, ón mt cái Tt m áp, thiêng liêng bên nhng ngi thân yêu nht.

ông Tho