Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật Lý Thông trong truyện cổ tích “Thạch Sanh”

bài: Phát biu cm ngh v nhân vt Lý Thông trong truyn c tích "Thch Sanh"

Bài làm

Truyn c tích "Thch Sanh" là mt truyn c tích thn thoi vô cùng hp dn th hin cuc chin gia cái thin và cái ác trong cuc sng. i lp vi nhân vt lng thin anh dng, tht thà là Thch Sanh chính là nhân vt tham lam, mu mô xo quyt Lý Thông.

Nu không có nhân vt này trong truyn thì câu chuyn s tr nên nht nho vô cùng, bi chính nhng k ác nh Lý Thông tn ti thì nhng ngi tt nh Thch Sanh mi có c hi ta sáng òi li s công bng trong cuc sng.

Lý Thông xut thân là mt tên bán ru, chuyên gánh ru ra ch bán, hn sng vi mt bà m già, cha hn mt t lâu. Ngày ngày, Lý Thông i qua gc a thy Thch Sanh sng ó có mt mình, thy Thch Sanh không cha không m không ngi thân thit li có sc vóc khe mnh, cng tráng hn ngi nên Lý Thông âm mu li dng Thch Sanh.

Hn g gm Thch Sanh kt ngha huynh vi mình, ri a anh v nhà cùng sinh sng nhng thc cht là mun bóc lt sc lc khe mnh lc in ca Thch Sanh, mun có thêm mt nô l không phi tr tin công mà thôi. Mt âm mu vô cùng thâm c nhng li i lt nhân t bác ái, th hin tm lòng bao dung ca hn vi nhng ngi côi cút nh Thch Sanh, nên làm cho Thch Sanh nhân hu c tin nhn li ngay tc thì.

cam nghi ve nhan vat ly thong - Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật Lý Thông trong truyện cổ tích "Thạch Sanh"
Phát biu cm ngh v nhân vt Lý Thông trong truyn "Thch Sanh"

Trong làng Lý Thông sng có mt con chn tinh vô cùng him ác, nó thng tác quái dân làng nhng không ai git c nó. Triu ình nhiu ln ra b cáo ai git c chn tinh thì thng quan tin chc thng tin vàng. Nhng cha có v anh hùng nào làm c. Chính vì vy, hàng nm dân làng thng phi cúng gà, ln, cho con chn tinh ó và mi nm phi np cho nó mt mng ngi nó làm mi nhm ru.

Nm ó, ti lt Lý Thông phi np mng mình cho chn tinh, hn là k tham sng s cht, li vô cùng mu mô, xo quyt. Chính vì vy, hn ã la cho Thch Sanh i ra miu hoang mt mình Thch Sanh cht thay hn.

Hành ng này ca Lý Thông th hin hn là ngi vô cùng c ác, ti mc mt ht tính ngi, không th nào dung th ni, bi vì mng sng ca mình mà hn n y mt con ngi vô ti ti ch cht không thng tic.

Nhng Thch Sanh vn là ngi anh dng, khe mnh, nên anh không nhng không b chn tinh n tht, mà ngc li còn git cht chn tinh ri cht u nó tha v nhà Lý Thông. Lý Thông nhìn thy Thch Sanh tr v nhà tng ma v báo oán hn vô cùng hong s, s hong s ca mt k có tt git mình, còn nu không làm vic xu na êm không s ma ti gõ ca.

Nhng sau khi bit, Thch Sanh còn sng tr v li có công git chn tinh áng lý ra hn phi mng cho Thch Sanh cm thy xu h vì hành ng y ngi em kt ngha ca mình ti ch cht. Nhng hn không h cm thy n nn ân hn, mà lòng tham ca hn li tri dy, hn mun ui Thch Sanh v li rng sâu cp công ca anh.

Chính vì vy, Lý Thông ngh ra mu k nghe rt nhân o nhng li là âm mu qu k ca hn. Hn bo vi Thch Sanh rng ó là con vt vua nuôi ã lâu em git nó là có ti vua s x ti cht'

Hn bo Thch Sanh hãy trn vào rng , còn ây hn lo liu cho. Hn quá khôn ngoan nên la c Thch Sanh nhân hu hin lành mt cách tài tình, ngon mc cha tng có. Và nh vy Thch Sanh li tr v ni mình sinh ra và ln lên ngày ngày sng di gc a côi cút mt mình.

Còn Lý Thông i vn hn t tên bán ru tr thành qun công c cho nhà, cho ngi hu, c hng vô vàn vinh hoa phú quý. Nhng iu áng ra Thch Sanh mi là ngi c hng.
Nhng không may cho hn, là công chúa ca vua tên là Qunh Nga không may b i bàng bt i mt, nhà vua kêu hn vào cung bo Lý Thông anh hùng git chn tinh hãy i ti hang ca i bàng cu công chúa, nu thành công s g công chúa cho hn.

Hn vn dng tài trí ca mình nh quân lính thu thp tin tc ri cng tìm c ti ca hang ca i bàng nhng hn không vi vàng giao chin. Mà i tìm li Thch Sanh nh giúp , Thch Sanh trong mt ln ang ng tra nhìn thy con i bàng cp mt cô gái bay qua cây a ca mình nên anh ã dùng tên bn con i bàng ó b thng và theo vt máu tìm ti ca hang i bàng cu ngi con gái kia.

Lúc này, Thch Sanh gp Lý Thông hai anh em mng ti, Lý Thông mn nhng li ng mt xoa du Thch Sanh và nh Thch Sanh giúp mình. Thch Sanh không bit c Lý Thông là ngi bn cht nham him xu xa, nên anh vn ngây th giúp hn.

Hn bo Thch Sanh xung hang sâu cu công chúa ri a công chúa lên trc, sau ó thì em lên sau. Thch Sanh làm nh li hn nói cu công chúa di hang sâu ri buc dây thng cho ngi trên ming hang kéo công chúa lên trc, ri s ti mình. Nhng khi công chúa va lên ti ca hang Lý Thông cho quân lính chn á ca hang không cho Thch Sanh ra, nhm hãm hi Thch Sanh ln hai cp công.

Hành ng bt ca hang ca hn th hin s nhn tâm ca mt con ngi bt lng sn sàng git ngi mu cu danh li, chính hành ng này ca hn làm cho Thch Sanh hiu bng d và bn cht ca ngi anh kt ngha nham him kia, nu không anh s còn b la mãi mãi.

Thch Sanh b nht li trong hang ca i bàng anh không nhng không b cht ói cht khát mà còn cu c con gái vua Thy T, ri c nàng dn xung long cung chi. Nhà vua Thy T mun cm n ân nhân cu mng con gái mình nên tng anh mt báu vt ó chính là mt cây àn thn, và mt chic ni cm không áy.

Chính ting àn thn ca Thch Sanh ã làm cho công chúa Qunh Nga nói c sau khi nàng b câm vì quá hong s do b i bàng tinh bt i. Chính công chúa ã nói ht s tht v ân nhân cu mng ca mình là Thch Sanh không phi Lý Thông, khin Lý Thông b ánh ui v quê, trên ng v anh ta b sét ánh cht bin thành con b hung.

ây là mt cái kt vô cùng hp tình hp lý nhng k c ác thì phi tr giá, tham thì thâm, ác gi ác báo xa nay cm có sai bao gi.

ông Tho