Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

bài: Phát biu cm ngh v tác phm Truyn Kiu ca Nguyn Du

Bài làm

Tuyt phm Truyn Kiu ca i thi hào Nguyn Du c tác gi sáng tác trong mt ln i s Trung Quc. Tác phm c sáng tác vi hn ba nghìn câu th c vit di dng lc bát, gn gi vi ngi dân Vit Nam.

Truyn Kiu ca Nguyn Du c vit bng cái tâm và cái tài ca tác gi. Th hin tm lòng nhân vn, nhân o ca tác gi vi nhng s phn ngi con gái có tài có nhan sc, nhng li gp bt hnh trong cuc sng, chu nhiu a truân bt hnh trong cuc i.

Truyn Kiu c tác gi vit bng c tâm huyt ca mình, nó th hin ct cách nhân phm ca tác gi Nguyn Du. Th hin cái nhìn nhân sinh quan, th gii quan ca mt nhà nho yêu nc có hc thc, luôn mun tin ti nhng iu vn minh tin b trong xã hi.

Trong tác phm Truyn Kiu tác gi Nguyn Du ã th hin s tài hoa ca mình, ông úng là mt bc thy ca ngôn ng vn chng. Truyn Kiu vi nhng trích on c sc t cnh ng tình, ri cách miêu t hình dáng bên ngoài ca nhân vt thông qua ngôn ng th c tác gi s dng vô cùng xut sc.

Trong tác phm Truyn Kiu ngun ngôn ng ca Nguyn Du th hin ging nh mt cun thiên t in giúp cho ngi c ngi nghe có thêm nhiu sáng to mi l, thú v. Nhiu ngôn ng trong Truyn Kiu ã c ngi dân ghi nh và áp dng thng xuyên trong cuc sng hin i ngày nay. ó chính là thành công không h nh ca tác phm Truyn Kiu.

phat bieu cam nghi truyen kieu - Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du
Phát biu cm ngh v Truyn Kiu ca Nguyn Du

Tác phm Truyn Kiu k v cuc i ca mt ngi con gái Vng Thúy Kiu thuc hàng quc sc thiên hng, chim sa cá ln, cô có tài có sc, là ngi hiu o, trng tình, trng ngha nhng li chu nhiu éo le trong cuc sng hàng ngày.

Thông qua cách miêu t v hình dng bên ngoài và ni tâm ca nhân vt Thúy Kiu ngi c có th cm nhn c rng tác gi Nguyn Du vô cùng yêu quý và trân trng nhân vt ca mình.
Ông ng cm chia s vi ni kh ca nhân vt, khi mà gia ình b tai bin gp cnh oan sai, Thúy Kiu mt ngi con gái c, có hiu vi cha m ã nguyn dâng hin hnh phúc tui xuân ca mình quyt tâm bán mình chuc cha.

T hành ng này, mà Thúy Kiu ã phi tri qua mi lm nm lu lc, chu nhiu ng cay gian kh trong b hng trn, chu nhiu tai ng, oan khut, thân gái nhc nhn, chu cnh mi lm nm bn nc bit ngày nào ra.

Cuc i ca Thúy Kiu ã hai ba ln ri vào chn lu xanh, phi tr thành vt mua vui cho nhng k có tin có quyn, nhiu ln b mua bán nh nhng món hàng ngoài ch, c nh giá cân lên, h xung, ri phi chu cnh làm v l thê thip cho ngi ta, chu cnh ánh ghen. Nàng cng nhiu ln t t nhng không thành công.

Nhng oan khut, ng cay mà Thúy Kiu phi tri qua chính là li t cáo ti ác mnh m nht mà Nguyn Du mun lên án xã hi c. Nó chính là nhng li buc ti ca tác gi vi ch phong kin thi nát, coi nhân phm c hnh ca ngi con gái nh trò ùa, nhng k vin lu xanh mc lên mà không ai qun lý giám sát công khai hot ng. Mt ch mà thân phn ngi con gái ta nh cánh lc bình trôi trong nh c chu. Tht chua xót làm sao.

Truyn Kiu là mt tác phm vô cùng khng l ca nn vn hc nc ta. Nó còn c dch ra nhiu th ting nc ngoài to nên giá tr tên tui ca nhà th Nguyn Du a ông lên tm danh nhân th gii.

Thông qua kit tác xut sc làm rung ng lòng ngi ca mình tác gi mun nói lên ting lòng ca mình vi nhng ngi ph n sng trong ch c, mt ch ch coi trng ngi nam, khinh r ngi n, ngi ph n dù tài gii xinh p cng không có quyn t quyt nh s phn, hnh phúc ca cuc i mình.

Giá tr nhân o mà nhà th Nguyn Du mun gi ti ngi c ngi nghe chính là tm lòng, s chia s, ng cm ca tác gi vi nhân vt ca mình nói riêng và vi nhiu ngi ph n xa nói chung.

Truyn Kiu ã gieo vào lòng ngi c ni ai oán, s au kh ca nhng ngi ph n, ngi dân thp c bé hng sng trong xã hi c. Ting kêu ca nhng ngi ph n này mãi mãi không th nào thu tn tri xanh, không có tng lp cai tr nào nghe c ch có nhng ngi nh tác gi Nguyn Du là cm nhn c, lng nghe c ni lòng ca h.

Tác phm Truyn Kiu c ngi c dù hàng trm nm sau vn vô cùng yêu mn, trân trng, ngi c vn khóc ci theo tng dòng th ca tác gi, ó chính là s thành công mà Truyn Kiu ã mang li cho Nguyn Du. Truyn Kiu có giá tr sng trng tn, vnh cu vt thi gian.

Tho Nguyên