Phát biểu cảm nghĩ về truyện “Bánh chưng, bánh giầy”

bài: Phát biu cm ngh v truyn "Bánh chng, bánh giy"

Bài Làm

S tích v chic bánh chng, bánh giy là mt s tích gn lin vi nhng ngày l hi truyn thng ca nc ta. Mi khi Tt n, xuân v mi gia ình u quây qun bên nhau thm mùi thm khói bp vi cánh hoa ào thm khoe sc thm, nhng câu i c treo trong mi gia ình. ó là khi chúng ta thy trên bàn th t tiên xut hin nhng món bánh truyn thng ca dân tc mình, ó chính là bánh chng, bánh giy.

S tích v chic bánh chng và bánh giy nói v vua Hùng Vng vì tui cao sc yu, ông mun nhng li ngai vàng ca mình cho mt trong mi my ngi con trai ca mình. Nhng vua Hùng Vng mun tìm c mt ngi tht xng áng. Chính vì vy, ông ã hp các con li và nói vi các con ca mình rng "Sp ti là ngày l ln ca t nc ta, các con hãy dâng lên cho ta mt món l vt quý him ca mình. Nu ai tìm c l vt khin ta ng ý ta s nhng li ngai vàng ca mình cho ngi ó".

Tt c các hoàng t u cm thy hào hng, mun tìm c món quà nào ó c vua cha ng ý nht, mong c k v ngai vàng. Bi c làm vua thì ó chính là c m ca tt c mi ngi, s có quyn sinh quyn sát trong tay, có th bin t nc tr nên giàu mnh phát trin theo nh ý mun ca mình.

Trong s nhng ngi con trai ca vua Hùng Vng có mt chàng trai là con th mi tám ca vua tên là Lang Liêu, thái t vn m côi m t nh li sng gn bó vi ngh nông nghip ng rung, có lòng nhân hu thng ngi chm ch làm vic to ra nhiu nông sn.

Nhng Lang Liêu li không có báu vt gì quý giá dâng lên vua cha nên lòng chàng vô cùng lo lng. Chàng hoang mang nhiu ngày, càng gn ti ngày t chc l hi thì Lang Liêu càng lo lng.

su tich banh chung banh day - Phát biểu cảm nghĩ về truyện "Bánh chưng, bánh giầy"
Phát biu cm ngh truyn "Bánh chng, bánh giy"

Nhng ngi khác ã có nhiu ngi tìm c nhiu báu vt quý giá dâng lên vua cha nên Lang Liêu lo lng lm, có v hoàng t tng ôi chim công, tay gu, ch phng…Toàn là nhng báu vt ca i, nhng Lang Liêu thì không có kh nng tìm c nhng th y.

Sau bao nhiêu tháng lo lng, mt hôm Lang Liêu ng tra bng chàng ng m thy mt v tiên ông hin lên dy nàng cách làm th bánh dâng lên vua cha. Nhng loi bánh ó u c làm t lúa go nhng th hoa màu, nông sn mà Lang Liêu luôn có sn. Mt loi bánh có hình vuông làm t go np nng, bên trong nhân bánh có xanh và tht ln. Bên ngoài, c gói bng lá rong xanh. Chic bánh hình vuông này c gi là bánh chng, biu tng ca trái t hình vuông.

Chic bánh chng c gói lá dong xanh bic to nên màu sc vô cùng hp dn, bên trong là go np thm ngon, lp vàng cùng vi v béo ngy ca tht ln p tiêu to nên mt món bánh vô cùng quý giá.

Loi bánh th hai chính là bánh giy, c làm t go np nng sau khi thành xôi cho do s c giã nhuyn, ri làm lp nhân bên trong to thành hình tròn trng ngn c gi là bánh giy.

Ngày l ã ti, các hoàng t cùng nhau dâng l vt lên vua cha, vua Hùng Vng vô cùng ng ý vì loi l vt nào cng quý giá c. Nhng vua Hùng Vng c bit thích loi bánh do Lang Liêu dâng lên. Nên ông ã truyn gi Lang Liêu vào hi chuyn. Lang Liêu ã nói lên ý ngha vuông tròn ca hai loi bánh chng và bánh giy là biu tng ca tri tròn t vuông, th hin s toàn vn nht quán ca tri t bao la, khin nhà vua vô cùng hài lòng.

Khi nhà vua nm th hai loi bánh u cm thy bt ng vì hai loi bánh này rt ngon, các qun thn trong triu u khá hào hng và thích thú vi hai loi bánh này.

Vua Hùng Vng cm thy vui mng vì tìm thy nhng th bánh có ý ngha ln sâu sc có th dâng lên t tiên, chính vì vy, sau khi hp bàn vua Hùng Vng ã truyn li ngai vàng ca mình cho ngi con trai th mi tám ca mình Lang Liêu. Ông tin rng tài nng và phm cht tt p ca Lang Liêu s giúp cho t nc luôn giàu mnh, bình yên.

Câu chuyn v chic bánh chng bánh giy nói lên xut x ngun gc ca hai loi bánh truyn thng ca dân tc ta. Hai loi bánh này có nhng ý ngha riêng th hin cho s tròn vn hp nht ca tri t. Chính vì vy, trong nhng ngày l ln ngi ta thng dùng hai loi bánh này cúng t tiên, dâng lên thánh thn nhm cu cho tri t bình an, ma thun gió hòa, mùa v ti tt.

Thông qua câu chuyn ta thy nhân vt Lang Liêu hin nên gp lành c tiên ông giúp , th hin s lên ngôi ca ngi làm nông nghip, nhng con ngi chm ch s có lúc c n áp xng áng bi thành qu lao ng ca mình.

ông Tho