Phát biểu cảm nghĩ về truyện “Cây khế”

bài: Phát biu cm ngh v truyn "Cây kh"

Bài làm

Trong nhng câu chuyn c tích mà em ã c ã nghe truyn c tích Cây kh là câu chuyn li trong lòng em nhng n tng vô cùng sâu sc trong lòng em, bi nó th hin cuc u tranh gia nhng cái thin và cái ác.

Truyn c tích "Cây kh" là mt câu chuyn có nhiu tình tit vô cùng hp dn, c to bi trí tng tng ca con ngi khin cho ngi c vô cùng yêu mn thích thú.

Câu chuyn xoay quanh hai nhân vt anh và em cha m qua i li mt khi tài sn cho hai anh em cùng nhau mu sinh. Nhng khi c hai trng thành ngi anh quyt nh phân chia tài sn cho ngi em ra ngoài riêng. Nhng ngi anh tham lam chim ht tài sn ca ci có giá tr, ch phân chia cho ngi em mt cây kh và cái lu mà thôi.

Theo nh lý gii ca ngi anh trai thì anh ta là c có trách nhim to ln phi cng gi cha m, ri trách nhim vi ngi quá c nên nhng tài sn nh nhà ca, trâu bò, ln, gà rung vn anh ta có quyn tha hng.

Ngi em thy anh phân chia cho mình nh vy cng không ý kin gì mà ch âm thm ng ý. Anh liên dn ra riêng, trông ch cây kh ca mình chín bán kim tin sng qua ngày.

Còn ngày ngày ngi em phi i làm thuê cho ngi ta kim tin mu sinh. Công vic nng nhc nhng ông vô cùng nhng ngi em vn vui v yêu i.

truyen co tich cay khe - Phát biểu cảm nghĩ về truyện "Cây khế"
Phát biu cm ngh truyn c tích "Cây kh"

Mt ngày n, ngi em ng say thì nghe có ting chim thn ti n kh ca mình.. Ngi em ht hong chy cu xin chim thn "Chim i ng n kh ca ta na ta ch có cây kh này làm tài sn mà thôi, chim n ht ri ta ly gì ta sng"

Chim thn nghe vy lin nói vi ngi em "Ta n mt qu tr mt cc vàng may túi ba gang mang i mà ng". Nói ri chim thn bay i, li ngi em vi nhng suy ngh vô cùng hoang mang không bit chim thn nói h hay thc.

Nhng ti hôm ó ngi em vn may mt chic túi ba gang nh li chim thn nói. Sáng hôm sau, úng nh li hn chim thn ã ti nh li hn ri cõng ngi em bay qua bin ti mt o ngoài bin cha toàn vàng là vàng. Ngi em thy nhiu vàng trong lòng vui mng khôn xit vi vàng nht y túi ri lên lng chim thn cõng v nhà.

Ngi em giàu lên trông thy, khin cho ngi anh vô cùng ngc nhiên không bit nguyên nhân nào khin ngi em giàu nhanh nh vy. Ngi anh sang nhà em chi hi chuyn ngi em, ngi em tht thà k li câu chuyn chim thn n kh tr vàng.

Ngi anh nghe xong vi vàng xin i nhà ca rung vn cho ngi em ch ly cây kh và túp lu ca ngi em mà thôi. Ngi em ng ý ngay, th là ti ó ngi anh sang túp lu ca ngi em trông nom cây kh.

Ngày hôm sau, chim thn li ti n kh. Ngi anh làm ging nh ngi em hôm trc khóc lóc cu xin chim thn ng n kh ca mình vì nó là tài sn duy nht ca mình. Chim thn lin áp "n mt qu tr mt cc vàng, may túi ba gang em i mà ng"

Ngi anh tham lam tính toán nên ã may hn chic túi to gp bn ln mi hai gang tay i ly vàng nh li chim thn nói.

Ngày hôm sau úng nh li nói ha, chim thn ã ti và a ngi anh i ly vàng. Ngi anh ti o vàng hai mt sáng rc vô cùng mng r vi vàng nhét y túi tham ca mình. Nhng trên ng v gp ma bão ngi anh vn ã to béo, li mang quá nhiu vàng khin chim thn ui sc nên ã ht ngi anh ngã xung bin cht mt mng.

Ngi anh phi gánh hu qu thit mng vì lòng tham vô áy ca mình, anh ta không nghe li dn ca ngi rn rò ca chim thn nên ã thit mng.Chú chim thn trong câu chuyn "Cây kh" là mt ngi vô cùng trng ch tín, luôn thc hin úng li ha ca mình, khi n kh chim thn ã ha tr vàng nên ln nào cng thc hin vô cùng nghiêm túc li ha ca mình.

Thông qua câu chuyn c tích "Cây kh" ngi xa mun khuyên nh nhc nh con ngi ta không nên lòng tham ca mình làm m mt, hãy bình tnh tnh táo phân tích bit trc bit sau, úng sai trong cuc sng này, không bin mình thành k tham lam.

Tình cm gia ình, tình cm anh em luôn c ngi xa coi nh chân tay, vô cùng thiêng liêng cao quý không nên vì vt cht làm mt i tình cm anh em gn bó tình cm máu m, cùng cha cùng m.

Nhng ngi hin t s gp lành còn nhng k gian ngoan, tham lam thì s ác gi ác báo, con ngi u có lut nhân qu ca mình nên nu gieo gió t gp bão. Ngi anh tham lam nên ã bin mình thành nô l cho ng tin, chim thn ã gi li ha nhng ngi anh li không gi li may mt chic túi quá to khin chim phi vt v mang anh ta qua bin, nhng gp bão nên vic chim thn ht anh ta ri xung bin chính là hu qu mà anh ta phi gánh chu.

ông Tho