Phát biểu cảm nghĩ về truyện cổ tích Tấm Cám 

bài: Phát biu cm ngh v truyn c tích Tm Cám

Bài làm

Truyn c tích dân gian Vit Nam nc ta có rt nhiu truyn hay li n tng sâu sc vi ngi c, khin cho ngi c không th nào quên. Nhng trong kho tàng truyn ó thì truyn c tích "Tm Cám" là mt truyn mà dng nh th h thiu nhi nào ca nc ta cng bit cng tng nghe và thuc lòng.

Truyn Tm Cám có hai nhân vt chính ó là Tm và Cám là hai ngi i din cho hai phe thin và ác tn ti trong cùng mt xã hi. Trong ó, nhân vt chính din là Tm cô là ngi chu nhiu thit thòi trong cuc sng. Tm vn m côi m t rt nh, cô vi cha, nhng ri cha i bc nc ly m k sinh ra ngi em cùng cha khác m là Cám.

Ri ngi cha, ngi thân duy nht ca Tm cng qua i b li mình Tm cô n, lc lõng vi cuc i. Cô thng xuyên b m k và Cám ngi em cùng cha khác m vi mình, tìm cách bt nt hãm hi t vic nh ti vic ln.

Câu chuyn m u bng hình nh m k sai hai ch em Tm, Cám i mò cua bt tép kim thc n cho gia ình. Tm vn là ngi hin lành chm ch, li rt s m k nên cô làm vic cn mn t sáng ti chiu ti bt c nhiu tôm cá y mt gi. Còn Cám vn c m nuông chiu li lao ng, nên cô ch ham chi ti gi v nhà, Cám nhìn trong gi tôm ca mình, chng có gì nên Cám cng vô cùng lo s, s v m mng nên cô âm mu la Tm ly ht tôm cá.

Nhng vn là k mu mô xo quyt nên Cám la Tm xung ao tm cho sch s, trên b Cám ã trút gi tôm cá ca Tm vào gi ca mình ri chy v nhà ly thành tích vi m. Khi Tm tm xong lên b ch còn mt chic gi trng không.

Tam cam - Phát biểu cảm nghĩ về truyện cổ tích Tấm Cám 
Phát biu cm ngh v truyn c tích Tm Cám

Tm b la ch bit khóc lóc lo lng s v nhà b m k ánh p. Nhng ngi tt trong xã hi thng có quý nhân phù tr, nên tm c ông bt mt th lc siêu nhiên tn ti trong trí tng tng ca con ngi nhm giúp nhng k kém may mn, n hin lành trong cuc sng. Bt ã giúp Tm.

Tm sng trong gia ình vi m k và em cùng cha ca mình nhng sut ngày cô b ngc ãi. Ti ngày l hi Tm mun i chi hi nhng m k âm mu không cho cô i nên ã bt cô nhà nht go và thóc.
Tm bun lm bi mt nm l hi ch din ra có mt ln, Tm còn tr Tm cng mun i chi. Ri ông Bt hin lên giúp Tm, ông Bt cho cô qun áo p, ôi hài xinh xn. Nhng c nguyn ca Tm u thành s tht minh chng cho vic hin gp lành.

Trong l hi ó, không may Tm ri chic hài nhà vua nht c vì chic hài nh xinh áng yêu khin nhà vua tng t ch nhân ca nó dù cha mt ln gp mt. Nhng nhà vua ã ban ra quyt nh nu ai i va chic hài thì s ly ngi ó làm v. Và cui cùng Tm thành Hoàng Hu.
Cuc sng ca Tm nhng tng t nay hnh phúc bình yên, ai ng nó mi ch là m u cho mt chui bt hnh ng sau. Ngày gi cha Tm v nhà cúng gi cho cha, nhng b m con Cám la tìm cách git hi, tâm ngã t trên cay cau xung ao cht ui. Ngi tt cht oan n thn tiên cng không th nào cho qua, chính vì vy linh hn Tm hóa thân thành nhiu th nhm òi li công bng cho mình.

Kt thúc câu chuyn Tm sng li quay v hoàng cung, m con Cám thì u b tr giá ích áng, th hin s chin thng ca cái thin i vi các ác trong xã hi. Vic Tm tr mình t ngi hin lành lng thin tr nên mu mô hn nhm phn ng li vi k thù tàn ác là vic hoàn toàn ích áng. Bi nu chúng ta luôn nhân nhng vi k thù thì ch có cht mà thôi, con giun xéo mãi cng qun, vic Tm vùng dy u tranh òi quyn sng là vic làm vô cùng chính xác.

Thông qua câu chuyn ngi xa mun th hin quan nim sng ca mình, mong mun ngi tt s có hnh phúc còn ngi xu s b tr giá. ó chính là bài hc sâu sc mà ngi dân ta thi xa mun khuyên nh, rn dy con cháu mình.

ông Tho