Phát biểu cảm nghĩ về truyện Sọ Dừa

bài: Phát biu cm ngh v truyn S Da

Bài làm

Trong kho tàng truyn c dân gian nc ta có rt nhiu câu chuyn vô cùng hay nhng truyn S Da luôn c ngi c khc ct ghi tâm bi nhng nhân vt thin ác rõ ràng trong truyn.

S Da là câu chuyn vô cùng nh nhàng th li nhng n tng vô cùng sâu lng trong lòng ngi c, vi nhng nhân vt thin ác vô cùng rõ ràng. Trong ó, nhng ngi hin lành luôn gp c may mn trong cuc sng. Nhng con ngi có ý chí s gt hái c thành công.

Nhân vt S Da là ngi gp nhiu thit thòi trong cuc sng, khi em sinh ra trong gia ình nghèo, li có thân hình xu xí, không có chân tay, ch có mi chic u trc ln lông lc nh trái bóng tròn. Ai cng xót thng cho m S Da bi bà ã him mun mãi mi có mn con nhng li chng ging ai nh th, nuôi ch tn cm tn go. Nhng m S Da vn vô cùng thng yêu con trai ca mình, thm chí còn thng hn bình thng bi con trai mình thit thòi ng.

Thông qua truyn c tích S Da ngi xa cng mun nhn nh con cháu mình không nên ánh giá ngi khác qua v b ngoài, mà phi ánh giá cao giá tr tâm hn ca con ngi.

ng thi thông qua câu chuyn S Da ngi xa mun gi gm thông ip tt p trong cuc sng, nhng con ngi sng trong xã hi nu thit thòi v cái này thì s c bù p mt cái khác, cuc sng không ai ly ht ca con ngi mà luôn có nhng giá tr công bng ích thc.

truyen co tich so dua  - Phát biểu cảm nghĩ về truyện Sọ Dừa
Phát biu cm ngh v truyn S Da

Tác gi dân gian vô cùng khéo léo, tinh t khi xây dng nhân vt S Da vô cùng khác ngi, xu xí vi nhng nét d thng trên c th. Nhng ng sau con ngi xu xí ó chính là mt con ngi bn lnh, có trí tu hn ngi có tm lòng hiu tho vi cha m.

Nhân vt S Da sinh ra ch là mt cc tht tròn ln lông lc không có chân tay, là mt ngi tt nguyn bm sinh khin cho ngi xung quanh vô cùng s hãi S Da. Nhng S Da có ngi m tt luôn thng yêu con trai ht lòng.

Nhng trong truyn li có nhng tình hung ly k vô cùng hp dn to nên sc hút ca truyn vi ngi c. Dù xu xí nhng S Da vô cùng hiu tho bo m xin i làm thuê cho nhà phú h chn trâu m không phi nuôi mình vì gia ình S Da cng nghèo kh.

Nhân vt S Da tuy nh bé nhng chn trâu vô cùng gii bi trong cc tht tròn lông lc, nhng ó chính là mt chàng trai khôi ngô tun tú. Có tài thi sáo, hc rng hiu nhiu. S Da ã giúp nhà phú h nuôi mt àn trâu bò béo tt.

Hàng ngày có ba cô con gái ca Phú h mang cm cho S Da, nhng hai cô ch khinh r S Da nên không chu i a cm, ch có cô con gái út hin lành, du dàng, li có tm lòng thng ngi nên cô thng mang cm cho S Da. Nhng cô vô cùng ngc nhiên nhìn t xa không thy S Da âu ch có àn trâu nhn nh n c, vô cùng th thái, nghe ting sáo vô cùng thánh thót, du dng vng vng âu ó mà không thy ngi thi.

S Da òi m sang hi ci con gái phú ông cho mình, bà m ngc nhiên lm bi con trai bà nh th i nào ngi ta g con gái cho. Nhng, ngi m nào cng thng con nên bà cng liu mình sang nhà phú ông hi ci con gái cho con trai mình.

Phú ông thy m S Da sang hi ci con gái mình thì vô cùng ngc nhiên, th hin s khinh b, nhng hn mun thách ci tht cao m con S Da thy khó rút lui.

Phú h thách ci rt nhiu vàng bc, nhng hn không bit rng S Da là mt v thn tiên nên có th bin ra rt nhiu vàng bc úng ý ca lão, nên cui cùng Phú ông bt buc phi g con gái mình cho S Da.
Trong khi hai ch c chê bai S Da không chu ly ch có cô gái út là ngoan ngoãn gt u ng ý ly S Da. Vic cô gái út ng ý ly S Da cho thy m c ca ngi dân lao ng xa kia mong c xóa b giai cp gia giàu và nghèo, th hin tình cm nam n không có khong cách.

Sau khi nhân vt S Da ly cô gái út làm v, chàng S Da ã bin thành mt chàng trai khôi ngô tun tú, hc hành gii giang quyt tâm thi trng nguyên nm ó. Thy S Da bin thành mt chàng trai khôi ngô tun tú hai cô ch vô cùng ghen t nên quyt git em h gin. Nhng S Da thông minh ã bit trc mu k ca hai cô ch nên a v mt hòn á la, con dao nhn, và qu trng gà hn ngày tái ng.

Câu chuyn kt thúc câu chuyn ngi tt gp c may mn, hin gp lành, gp nhiu hnh phúc trong cuc sng, th hin m c ca ngi dân lao ng xa luôn tin vào nhng iu thin trong cuc sng. Còn k ác cui cùng ã b trng tr ích áng úng ngi úng ti ca mình, th hin c m ca ngi dân mong mun có s công bng trong cuc sng.

ông Tho