Phát biểu cảm nghĩ về truyện Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn

bài: Phát biu cm ngh v truyn Sng cht mc bay ca Phm Duy Tn

Bài làm

Truyn ngn "Sng cht mc bay" ca Phm Duy Tn th hin bc tranh cuc sng ca ngi dân lao ng trong thi phong kin vô cùng khn kh, nhng tên quan li bt lng ch lo ti túi tin ca mình mà b qua s sng cht ca ngi dân khn kh, lam l.

Truyn ngn "Sng cht mc bay" th hin tính cht có s h cu, do tác gi vit lên nhm tng tính kch tính ca tác phm. Nhng chi tit vô cùng sinh ng th hin bn cht ca con ngi trong quan h nhân sinh. Th hin cái nhìn ng cm ca tác gi vi ni khn kh ca ngi dân, còn th hin phn n ca tác gi vi nhng tên quan li trong cuc sng.

Tác phm xoay quanh mt quan ph ang làm nhim v cai qun công tác phòng h ê, p ê chng bão lt mt tnh vùng Bc B nc ta trong nhng nm u th k hai mi.

Câu chuyn có th chia làm hai bc tranh vô cùng tng phn. Mt bên là nhng ngi dân lo lng, tt bt vi công tác p ê chng v ê. Vi mt bên là nhng quan li chc sc làm cha m ca dân thì ung dung ngi chi ánh bc, t tôm.

song chet mac bay - Phát biểu cảm nghĩ về truyện Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn
Phát biu cm ngh truyn "Sng cht mc bay" ca Phm Duy Tn

Ngay t nhan ca tác phm là "Sng cht mc bay" tác gi Phm Duy Tn ã nói lên ni dung khái quát tiêu biu ca toàn tác phm. Th hin s ích k ca nhng viên quan li c n bng lc ca nhà nc triu ình giúp ngi dân phòng chng v ê, nhng nhng viên quan ó li ích k coi mng ngi nh c rác, ngi dân ngp ln trong b kh, trong ma bão.

c tác phm ngi c có th cm nhn c nhà vn Phm Duy Tn ã xây dng tình hung truyn vô cùng c sc th hin rõ s tng phn ca hai bc tranh cuc sng khác nhau trái ngc hoàn toàn vi nhau.

Mt bc tranh ngi dân lao ng, nhng ngi nông dân khn kh, cng thng, vt v phòng h ê, p p, be b trong cn giông bão.

Mt bc tranh cuc sng khi ông chánh tng và nhng ngi quan li a phng nhng ngi có chc có quyn ang say sa chi bc, trong khi công vic h ê là do bn h c quan trên ch o.
Thi gian càng v khuya nc ma càng xi x, mnh m mi s khó khn ca ngi dân càng kch tính. Còn bc tranh ca chiu bc cng ti giai on vô cùng gay cn.

Tác gi Phm Duy Tn ã vô cùng tinh t khi dùng ngòi bút t thc ca mình mt cách vô cùng sâu sc, dn dt ngi c ti mt bc tranh vô cùng sinh ng làm ngi c vô cùng cm phn trc nhng viên quan li bt lng.

Và cm thông cho nhng ngi nông dân vt v, kh cc trong ma bão, n lc ht mình trong cn ma tm tã phòng h ê. Ngi nông dân lo lng nhà ca, hoa màu ca mình s b cun trôi ni lo lng ó nh ni lo lng sinh mnh ca h b nh hng. Trong khi ó, nhng viên quan thì ngi trong ình làng chi t tôm, ang n thi k gay cn, vì hn ang sp ù to n ht tin ca mi ngi.

bc tranh này nhà vn Phm Duy Tn dùng ngòi bút t thc ca mình ti lnh ngi, nói lên s vô cm ca nhng viên quan li bin cht trong xã hi phong kin.

Trong phn kt ca câu chuyn, quan ph ang vô cùng hi hp ch i mình thng ln, tác gi s dng ngh thut tng phn làm cho mi th tr nên i lp gay gt, n tng vi ngi c.

Khi có ngi vào bm vi viên quan rng "Bm, ê… có khi ê v". Tên quan quát ln " Mc k" th hin s vô tâm, bt lng ca mt viên quan mm lúc nào cng bo thng dân nh con, nhng thc cht chúng ch ngh ti li ích ca mình, còn s sng cht ca ngi dân chúng không quan tâm.

Khi có mt ngi nhà chy vào ht h ht hi báo tin rng "Bm quan ln ê v mt ri" thì ngay lp tc tên quan tc gin mt tía tai quát mng "ê v ri… thi ông cách c chúng mày, bò tù chúng mày"

Hn không nh rng nhim v giúp ngi dân, chng l phòng h ê v là vic ca hn. Nhng hn li không nh gì c mà ht ti li cho ngi khác th hin s th ca ngi làm quan. Thái vô lng tâm, vô trách nhim ti nh im ca viên quan ln.

Nhng mi th không h dng li ó, s i lp tip tc c tng cao khi thy "Tay run cm cp thò vào a nc" khi hn sp thng ln tâm trng ca hn vô cùng hoan h, b li sau lng s lo lng ca ngi dân v vic ê v, thì s có hàng trm h gia ình và hoa màu ca ngi dân mt trng. Hn va ci va nói "Ù Thông tôm ny chi chi ny"

Tình hung truyn din ra vô cùng cng thng th hin s tng phn, i lp vô cùng gay gt cô cùng mâu thun không th nào dung hòa khin cho ngi c nh b cun vào câu chuyn vô cùng ngt ngt, tc gin, cng thng…

Bng s tinh t trong phong cách ca mình th hin phép tng phn trong ngh thut ca tác gi Phm Duy Tn th hin s sng cht mc bay ca nhng tên quan li vô lng tâm.

Tho Nguyên