Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thánh Gióng

bài: Phát biu cm ngh v truyn Thánh Gióng

Bài làm

Kho truyn truyn thuyt dân gian nc ta có khi lng tác phm vô cùng s, trong ó mi câu chuyn gn lin vi mt s tích khác nhau, nhm nói lên m c ca ngi dân. Ngi dân ta thi xa luôn mong mun có mt sc vóc khe mnh, phi phàm có th bo v c quê hng t quc ca mình.

Trong ó, truyn Thánh Ging là mt câu chuyn có sc phn ánh vô cùng mnh m, nó lên sc mnh ca ngi dân Vit Nam, tm lòng yêu nc cm thù gic trong thi k vua Hùng Vng th sáu.

Truyn Thánh Gióng là mt truyn c tích th hin tm lòng yêu nc, tinh thn qu cm anh dng ca ngi dân, c xây dng bng mt hình tng anh hùng vô cùng cao p, có tm vóc ln lao, hùng v.

Truyn c vit trong thi k t nc Vn Lang ca chúng ta b gic Ân sang xâm lc, khin cho c vua vô cùng lo lng phi chiêu dng hin tài ra trn ánh tan quân thù. Bi nu lâu thì quân gic càng kiêu cng ngo mn, ngi dân càng ri vào cnh lm than, cht chóc, là ngi ng u mt nc nhà vua cng không th nào ngon gic c.

Quân gic vô cùng hung d, him ác, chúng git hi ng bào ta, t phá xóm làng ngi dân vô ti mt cách tàn nhn khin cho ngi ngi nhà nhà u cm phn ti ác ca gic Ân. Nhà vua vô cùng lo lng, cho s gi i khp ni kêu gi nhng v anh hùng dân tc, trai tráng trong c nc hãy cùng nhau ng lên tiêu dit k thù bo v non sông t nc.

thanh giong 1 - Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thánh Gióng
Phát biu cm ngh v truyn "Thánh Gióng"

Trong bi cnh ó, Thánh Gióng vn là cu bé ba tui, nhng cha bao gi bit nói, t dng khi nghe li s gi c li hiu triu, thì bng nhiên nói c. Cu bé bo m hãy ra gi s gi vào ây con s i ánh gic.

Mt cu bé ch mi ba tui nhng ã th hin khí phách anh hùng ca mình, th hin tinh thn yêu nc ngay t khi rt nh, ó là mt tm gng anh hùng biu tng ca lòng yêu nc vô cùng sâu sc mà ngi dân ta mun gi gm ti con cháu mình mai sau.

Câu nói u tiên ca mt cu bé ba tui không phi gi b, gi m hay nhng ngi thân trong gia ình mà li là câu nói th hin khí phách anh hùng, ca mt ngi dân yêu nc, cm thù gic, mun báo áp quê hng, bo v t quc.

Ting nói ca cu bé Thánh Gióng th hin cho ý chí muôn i vang di núi sông Vit Nam: Nhà ngi hãy tâu vi nhà vua tìm cho ta mt con nga st, áo giáp st, roi st, ta s ánh tan l gic xâm lng này.

Ri sau ó, Thánh Gióng n rt nhiu và tr nên anh dng ln nhanh nh thi, vn mình thành mt chàng trai khôi ngô tun tú. Nhà Thánh Gióng nghèo nên không go nuôi chàng trng thành. Chính vì vy dân trong làng cùng nhau góp go nuôi ngi anh hùng này ln khôn.

Chi tit này nói lên tinh thn oàn kt toàn dân ca nc ta, trong khó khn ngi dân chúng ta mt lòng thng nht quyt tâm ánh tan k thù xâm lc.

Thánh Gióng tr nên to ln khe mnh, sc khe phi phàm, chàng ta ci con nga st, mc áo giáp st cm roi st xông ra chin trng git gic. Thánh Gióng i ti âu k thù khip vía ti ó, quân gic tan tác, gim p lên nhau rút chy v nc.

Roi st ca Thánh Gióng chng may b gãy, Thánh Gióng nh nhng bi tre làm v khí qut vào k thù khin chúng cht la lit, hn bay phách lc. Quân ta hoàn toàn chin thng.

Sau khi ánh tan gic Ân c ngi và nga ca ngi anh hùng Thánh Gióng u bay v tri. Dân làng tng nh ngi anh hùng dng cm ó ã lp miu th và duy trì ngày hi Thánh Gióng nhm nâng cao sc khe toàn dân.

Thánh Gióng tr thành mt nhân vt vô cùng anh hùng bt t c ngi i ngng m, kính trng, tôn sùng nh mt anh hùng v i ca dân tc.

Thông qua câu chuyn ngi xa mun ca ngi lòng yêu nc ca ca ngi ng thi nói lên mong c ca ngi dân mun có mt v anh hùng tài gii bo v c s bình yên ca ngi dân và t quc.

Truyn Thánh Gióng giúp ngi dân bi p tinh thn yêu nc cho các th h thiu nhi Vit Nam. Nói lên c m có mt sc khe phi thng ca ngi dân lao ng nc ta. úng nh nhng câu th ca nhà th T Hu ã tng vit v Thánh Gióng nh sau:

"Ôi sc tr! Xa trai Phù ng
Vn vai, ln bng dy nghìn cân
Ci lng nga st bay phun la
Nh bi tre làng, ui gic Ân!"

Tho Nguyên