Phát biểu suy nghĩ của em về niềm vui, nổi buồn tuổi thơ hoặc tình cảm với một món đồ chơi

Pht biu suy ngh ca em v nim vui, ni bun tui th hoc tnh cm vi mt mn chi

Hng dn

Bây gi, tri ang xuân, tôi khép li nhng trang sácíi vn ã li trong lòng nhiu suy ngh và cm xúc sâu sc. Trong ó tôi thích nht nhng trang vit bài “Cng trng m ra” ca Lý Lan gi nh nim vui ca nhng ngày u tiên i hc, và bài “Cuc chia tay ca nhng con búp bê” cng ong lai ni bun thi th u.

Ngày xa, tôi cng nh mi ngi khác, cng có mt ngày u tiên i hc. Và nhng k nim ca ngày y vn luôn theo tôi cho n tn bây gi. Ln u c bài “Cng trng m ra”, bao nhiêu k nim trong lòng bng sng dy. Nh quá! Hi tôi vào lp mt, tôi cng i trên “con ng làng dài và hp”… mt mình bc n trng, không ai dt tay c, khác hn vi ám bn bè bên cnh, n gin vì ba m tôi không ây, không th a tôi n trng c, dn gin vy thôi… Ây th mà li gây cho tôi mt ni bun ti thân khi nhìn thy nhng a tr khác c m âu ym dt tay n trng, còn tôi ch mt mình li thi n c, b nhn chìm trong i dng hnh phúc ca ngi khác. Tuy nhiên, c bài vn ca Lí Lan, tôi bng hiu thêm ngày khai trng là ngày l ca toàn xã hi. Ngi ln a tr con n trng, ng ph dc dn sch s và trang trí ti vui vì ai cng bit rng sai lm trong giáo dc s nh hng n c mt th h mai sau, và sai lm mt li có th a th h y i chch c hàng dm sau này.

Khép li nhng k nim ca ngày u tiên i hc, m ra nhng cm xúc mi v trang sách vit bài “Cuc chia tay ca nhng con búp bê”. Tht ti nghip cho tui th ca hai anh em rt thng nhau mà phi chia lìa vì cha m li d. Ngi m ã bt hai anh em phi chia chi trc lúc chia tay. Nhng không gì có th chia ct c tình cm trong sáng, hn nhiên, vô t ca tr th vì cui cùng con búp bê Em Nh và con V S cng ng bên cnh nhau. Tuy nhiên cuc chia tay au n và y cm ng ca hai em bé trong truyn khin ngi c thm thìa rng “T m gia ình là vô cùng quan trng và quí giá. Mi ngi hãy c gng trân trng và gi gìn. Không nên vì bt c lý do gì mà làm tn hi n tình cm thiêng liêng y.”

Nói n nhng con búp bê*, tôi li nh n nhng d chi thu nh. Có em bé nào mà li không ham thích chi. Con trai thì thích nhng hòn bi, trái banh,… còn con gái thì thích nhng con búp bê xinh p,… n Tt Trung thu thì nhng èn lng hình con bm, con rng,.. lung linh, nhy múa theo nhng bc chân tr em. Mong rng xã hi s quan tâm n thiu nhi nhiu hn bng nhng chi mang tính giáo dc ch không phi là nhng chi súng n, dao kim, làm cho tr em nhim tính hung bo, tàn ác.

Ai mà chng có nhng ngày th u nh! Nhng ngày y, dù hnh phúc, dù au kh, dù dng cay nhng ó cng chính là nhng k nim không bao gi quên c. Sau này nhìn li, nh li s cm thy “sao ngày y hn nhiên quá”, hn nhiên cái tui cha hiu i và ó cng là nhng nim vui nho nh an i ta trong cuc sng hin gi. Có nhng dòng th, dòng vn c lên cm thy áng yêu làm sao, cng vui vui, cng thích thú. Nhng cng có nhng trang vit nhoè nét mc vì nhng dòng nc mt. Tuy nhiên tt c u mong mun cho tui th vi i ni bun mà ong dy nim vui, nim hnh phúc.

Ngun: Vietvanhoctro.com