Soạn bài Ai chăm, Ai lười?

Son bài Ai chm, Ai li?

Hng dn

A. HOT NG C BN

1.Trò chi: Ai nhanh, ai úng?

Tìm du câu thích hp vi mi ô trng (SGK/15)

Gi ý:

Tùng bo Vinh:

-Chi c ca-rô i (!)

- t thua à (?) Cu cao th lm (!)

-A (!) T cho cu xem cái này (.) Hay lm (!)

Va nói, Tùng va m t ly quyn nh lu nim gia ình a cho Vinh xem (.)

-nh chp cu lúc lên my mà nom ng th [?]

-Cu nhm to ri (!) T âu mà t (!) Ông t y (!)

-Ông cu [?]

- (!) Ông t ngày còn bé mà (.) Ai cng bo t ging ông nht nhà (.)

(Theo HI H)

2.Khoanh tròn 4 du câu b dùng sai trong mu chuvn vui di ây, cha li cho úng và gii thích vì sao dùng du câu nh vy b xem là sai.

Li

Nam:- T va b m mng vì toàn ch phi git giúp qun áo.

Hùng'. – Th à? T thì chng bao gi nh ch git qun áo.

Nam:- Chà. Cu t git ly c à! Gii tht y?

Hùng: – Không. T không có ch, ành nh… anh t git giúp!

Nam:!!!

(MINH CHÂU su tm)

Gi ý:

Các câu vn có du câu dùng sai

Cha li và gii thích

– Chà (.)

– Chà! (câu cm)

Cu t git lây c à (!)

Cu t git ly c à (?) (câu hi)

Gii tht y (?)

Gii tht y! (câu cm)

T không… git giúp (!)

T không… git giúp (.) (câu k)

3.Vit vào v 4 câu vi các ni dung sau ây, chú ý dùng du câu thích hp:

a)Nh em (hoc anh/ch) m h ca s.

b)Hi b xem my gi hai b con i thm ông bà.

c)Th hin s thán phc trc thành tích ca bn.

d)Th hin s ngc nhiên, vui mng khi c m tng cho mt món quà mà em ao c t lâu.

Gi ý:

a) Em i, m giúp ch ca s vi!

b)B i, my gi hai b con mình i thm ông bà?

c)Cu qu tht tuyt quá!

d)Ôi, chic cp p quá! Con cm n m.