Soạn bài Bài ca Côn Sơn

Son bài Bài ca Côn Sn

Hng dn

Câu hi 1: Em hãy da vào li gii thiu s lc v th th lc bát chú thích nhn dng th th ca on th c trích, dch trong Bài ca Côn Sn v s câu, s ch trong câu, cách gieo vn.

Gi ý:

Th th lc bát là th th quen thuc ã c hc trong nhng bài ca dao. Ta có th d dàng nhn din: bài th có 8 câu gm 4 cp lc bát, câu lc có 6 ch câu bát có 8 ch. Các ting hip vn u là thanh bng, ch cui ca câu lc vn vi ch 6 ca câu bát (rm – cm, êm – nêm, râm – ngâm).

Câu hi 2: Em hãy m trong on th có mây t ta và tr li các câu hi:

a.Nhân vt ta là ai?

b.Hình nh và tâm hn ca nhân vt ta hin lên trong on th nh th nào?

c.Ting sui chy rì rm c ví vi ting àn cm. á rêu phi c ví vi chiu êm. Cách ví von ó giúp em cm nhn c gì v nhân vt ta?

Gi ý:

a.Trong bài th t ta xut hin 5 ln. Ta chính là tác gi Nguyn Trãi

b.Qua các chi tit: nghe àn cm, ngi chiu em, lên ta nm, ta ngâm th nhàn cho thy tác gi ang sng trong nhng giây phút thnh thi, thanh nhàn. T ó có th hình dung Nguyn Trãi chính là mt thi s ang th hn mình thng ngon cnh trí Côn Sn- mt cnh p nên th, khoáng t.

c.Bài th có nhiu hình nh so sánh ví von: “ting sui” ví nh “ting àn cm”, “á rêu phi” so sánh vi “chiu êm”. Nhng hình nh trên th hin s giao hoà tuyt i gia con ngi vi thiên nhiên, qua ó cho thây Nguyn Trãi là ngi có tâm hn vô cùng tinh t và nhy cm. ng luôn gn gi, gn bó và yêu thiên nhiên tha thit.

Câu hi 3: Cùng vi hình nh ca nhân vt ta, cnh tng Côn Sn c gi t bng nhng chi tit nào? Nhn xét v cnh tng Côn Sn.

Gi ý:

Bng vài nét phác ha, thi s Nguyn Trãi ã v ra ngay trc mt ngi c mt bc tranh phong cnh khoáng t, nên th và hu tình. Bc tranh th mng ó có ting sui ngân nga dìu dt lòng ngi, có nhng phin á rêu mc, khi ngi lên nh ngi trên mt chic chiu êm, có rng thông vi mt màu xanh vô tn. Ch qua vài nét gi t ã cho thy ó là mt bc tranh có s gn bó giao hoà tuyt ì ca con ngi và thiên nhiên. Di ngòi bút tinh t ca tác gi, bc tranh Côn Sn nên th, nên ho, nên nhc ã li trong lòng ngi c du n khó phai m.

Câu hi 4: Em có cm ngh gì v hình nh nhân vt ta ngâm th nhàn trong bóng râm mát ca trúc bóng râm? T ó, em th hình dung thi s Nguyn Trãi Côn Sn là con ngi nh th nào?

Gi ý:

n vi câu th cuôi, ta bt gp nhân vt tr tình (ta) ngâm th nhàm di màu xanh mát ca trúc bóng râm. ó là mt hình nh th thái thanh thn, ông n vi thiên nhiên bng tt c nim giao hoà, con ngi nh hoà vào thiên nhiên là mt. hình dung c tâm trng ca Nguyn Trãi thi im này, chúng ta tìm n lí do vì sao ông li n Côn Sn? Chc chn không ch vì Côn Sn có cnh trí p mà bi l tác gi v ây là n, tránh xa chn quan trng y ry nhng xu nnh, bt công.v.v… T ó, chúng ta cng nhn ra nhân cách thanh cao ca tâm hn thi s. ng ã n vi thiên nhiên bng tt c nim giao hoà, tìm c cm giác th thái sông trn vn vi hn th tinh t bao la cua mình.

Câu hi 5: Hãy ch ra hin tng dùng ip t trong on th và phân tích tác dng ca ip t i vi vic to nên ging iu ca on th.

Gi ý:

Cùng vi th th truyn thng ca dân tc (có tác dng giúp cho ngi c, ngi nghe d thuc d nh), bài th vi các ip t: ta c nhc li 5 ln, t Côn Sn c nhc li 2 ln và các cm t trong ghnh, trong rng, trong màu xanh liên tip c nhc li ã to cho bài th mt ging iu nh nhàng, êm ái, uyn chuyn.

LUYN TP

Bài tp. Cách ví von ting sui ca Nguyn Trãi trong hai câu th “Côn Sn sui chy rì rm, Ta nghe nh ting àn cm bên tai” và ca H Chí Minh trong câu th “Ting sui trong nh ting hát xa” (Cnh khuya) có gì giông và khác nhau?

Gi ý:

Hai danh nhân vn hoá ln ca dân tc ta sng cách nhau hn 5 th k song tâm hn li có chung s ng iu. Cùng vi lòng yêu nc sâu sc h còn là nhng ngi có tm lòng yêu thiên nhiên tha thit. Hai tâm hn ã gp nhau cách cm nhn ting nc sui chy. Cách ví von trong hai bài th u là sn phm ca hai thi s d rung ng trc thiên nhiên ti p, ó là nhng con ngi có tâm hn tinh t và nhy cm, h thng thc ting sui nh mt bn nhc do tri t ban tng.

Tuy vy, cách ví von ting sui ca H Chí Minh có phn sinh ng hn vì c so sánh vi ting hát ca con ngi. Còn cách ví von ca Nguyn Trãi li mang sc thái c in hn, c so sánh vi ting àn cm.