Soạn bài Cách nối các vế câu ghép, kết bài trong bài văn tả người

Son bài Cách ni các v câu ghép, kt bài trong bài vn t ngi

Hng dn

A. HOT NG C BN

1.Trò chi: Ai tài lp ghép?

Hai bn chi, bn th nht nói mt v câu ghép, bn th hai nói v câu tip theo ri i lt.

M: Bn A: Dù tri ma to. Bn B: Tôi vn v quê thm ông bà.

Gi ý:

Bn A: Nh bn bè giúp

Bn B: Hà ã có tin b trong hc tp.

Bn B: Dù con ng còn xa

Bn A: Rùa vn c gng v n ích.

2.Tìm hiu v cách ni các v câu ghép.

1)Làm bài tp trong phiu hc tp di ây (SGK/19, 20)

2)Các v câu trong câu ghép c ni vi nhau bng nhng cách nào?

Gi ý:

1) a) Dùng du gch chéo (/) ngn cách các v câu trong mi câu ghép.

b)Khoanh tròn nhng t hoc du câu ni các v câu.

-Súng kíp ca ta mi bn mt phát/(thì) súng ca h ã bn c nm, sáu mi phát. Quan ta ly súng thn công bn ly ri mi bn(,)/ trong khi y, i bác ca h ã bn c hai mi viên.

(Theo HÀ VN CÂU – V ÌNH PHÒNG)

-Cánh vt xung quanh tôi ang có s thay i ln (:) / hôm nay tôi i hc.

(THANH TNII)

-Kia là nhng mái nhà ng sau ly tre (;)/ ây là mái ình cong cong (;) / kia na là sân phi.

2) Các v câu trong câu ghép c ni vi nhau bng nhng t có tác dng ni và dùng du câu ni trc tip.

B. HOT NG THC HÀNH

1.Tìm các câu ghép có trong 3 on vn sau và ghi vào báng nhóm theo mu (SGK/21)

a)(1) Tôi ngt mt chic lá sòi ó thm th xuông dòng nc. (2) Mt chú nhái bén tí xíu nh ã phc sn t bao gi nhy phóc lên ngi chm ch trên ó. (3) Chic lá thoáng tròng trành, chú nhái bén loay hoay c gi thng bng ri chic thuyn thm lng l xuôi dòng.

(TRN HOÀI DNG)

b)(1) Anh bt ly thi thóp hng nh bt ly mt con cá sông. (2) Di nhng nhát búa hm h ca anh, con cá la ây vùng vy, qun qui, giãy lên ành ch. (3) Nó nghin rng ken két, nó cng li anh, nó không chu khuât phc.

(Theo NGUYÊN NGC)

c)(1) Nhng cánh bum i nh rong chi nhng thc ra nó ang y con thuyn ch y hàng hóa. (2) T b tre làng, tôi vn gp nhng cánh bum lên ngc v xuôi.

(Theo BNG SN)

Gi ý:

Câu ghép

Cách ni các v câu

a) Câu 3

– Du phy

– T ri

b) Câu 3

– Du phy

c) Câu 1

– T nhng

2.Vit vào v on vn t 3 n 5 câu t ngoi hình mt ngi bn ca em, trong on vn có ít nht mt câu ghép.

Gi ý:

Lp trng ca em là mt ngi d mn. Khuôn mt tròn, ôi mt tinh anh, chic mi cao nm gia ôi môi hng.

Em rt quý bn y. Bn hc gii nhng rt khiêm nhng và sn sàng giúp mi ngi.

4.Trong hai on vn kt bài ca bài vn t ngi di ây, on nào kt bài m rng? on nào kt bài không m rng? Hai on Vín có im nào ging và khác nhau?

a)n nay, bà ã i xa nhng nhng knim v bà vn ng mãi trong tâm trí tôi. ( bài: T mt ngi thân trong gia ình em)

b)Nhìn bác T cn mn cày rung gia bui tra hè nng gt, em rât cm phc bác. Em cng hiu thêm iu này: có c ht go nuôi tt c chúng ta là nh có công sc lao ng vt v ca nhng ngi nông dân nh bác T. ( bài: T mt bác nông dân ang cày rung)

Gi ý:

on kt bài a không m rng, on kt bài b m rng. Hai on vn có nhng im:

-Ging nhau: nêu tình cm i vi ngi c t.

Khác nhau: nhn nh thêm vai trò ca ngi nông dân i vi xã hi. (kt bài b)

5.Vit on kt bài cho mt trong các bài di ây theo hai cách: m rng và không m rng.

a)T mt ngi thân trong gia ình em.

b)T mt ngi bn cùng lp hoc ngi bn gn nhà em.

c)T mt ca s ang biu din.

d)T mt ngh s hài mà em yêu thích.

Gi ý:

a) • Kt bài không m rng:

Em yêu quý m vô cùng. M là tt c ca em.

Kt bài m rng:

M là tt c ca em. Ngi ã nuôi em khôn ln, dy d em nhng iu hay l phi, là cô giáo th hai ca em nhà.

b)• Kt bài không m rng:

Em rt quý mn bn Lan. Em c gng vun p tình cm ngày càng bn cht.

Kt bài m rng:

Bn Lan không nhng là mt ngi bn tt mà bn y còn là mt lp trng gng mu. Mt hc sinh in hình ca toàn trng.

c)• Kt bài không m rng:

Em thm cm n s cng hin ca cô ã mang n cho em nhng phút th giãn.

Kt bài m rng:

Qua li ca tiêng hát ca cô, em cm thây lòng mình tht d chu, thoi mái. Tình yêu quê hng t nc ca em càng c nhân lên cùng ging hát ngt ngào y.

d)• Kt bài không m rng:

Sau màn trình din cua chú Hoài Linh, em tht thích thú vi nim vui mãi lng ng.

Kt bài m rng:

Tiu phm tuy ngn nhng ã li trong lòng khán thính gi nhng n tng sâu sc. Em cm thy rt vui vì nét din duyên dáng ca chú; ng thi, bn thân cng rút ra c bài hc v s hiu thun.