Soạn bài Chúng mình cùng sáng tạo

Son bài Chúng mình cùng sáng to

Hng dn

A.HOT NG C BN

1.Thi t câu nhanh v vt.

Mi em t hai câu v mt vt mà em thích, trong ó câu th hai có cha t ng thay th cho t ng chí vt câu th nht.

M: u nm hc, m mua cho em mt chic ng h báo thc. Nh có ngi bn y mà em luôn i hc úng gi.

Gi ý:

Em có chic cp rt p và bn. Ngi bn ng hành y ã gn bó cùng em hn bn nm nay.

2.Tìm hiu v liên kt các câu trong bài bng cách thay th t ng.

a)c thm on vn sau (SGK/125)

b)Các câu trong on vn trên cùng nói v ai? Nhng t ng nào cho bit iu ó.

Gi ý:

b) Các câu trong on vn trên cùng nói v Trn Quôc Tun. Nhng t ng cho bit iu ó:

Hng o Vng, Òng, v Quc công Tit ch, V Ch tng tài ba, Ngi.

B.HOT NG THC HÀNH

1.a) Cùng c on vn sau:

Hai Long phóng xe v phía Phú Lâm tìm hp th mt (1). Ngi t hp th ln nào cng to cho anh s bt ng (2). Bao gi hp th cng c t ti mt ni d tìm mà li ít b chú ý nhât (3). Nhiu lúc, ngi liên lc còn gi gm vào ây mt chút tình cm ca mình, thng bng nhng vt gi ra hình ch V mà ch anh mi nhn thy (4). ó là tên T quc Vit Nam, là li chào chin thng (5).

(HU MAI)

b)Tr li câu hi:

-Mi t ng c in m trong on vàn trên thay th cho t ng nào?

M: t anh câu (2) thay th cho Hai Long câu (1).

-Cách thay th t ng ây có tác dng gì?

Gi ý:

b) – Mi t ng in m thay th cho:

• t anh (câu 2) thay th cho Hai Long (câu 1).

ngi liên lc (câu 4) thay th cho ngi t hp th (câu 2).

t anh (câu 4) thay th cho Hai Long (câu 1).

t ó (câu 5) thay th cho nhng vt gi ra hình ch V (câu 4).

– Cách thay th t ng ây có tác dng liên kt câu.

2.Cùng c li on trích v kch “ Vng quc Tng Lai” mà em ã hc lp 4 (SGK/127).

3.Tp vit on i thoi

Da theo on i thoi hot ng 1, em hãy cùng các bn trong nhóm vit mt on i thoi nói v vic c nhóm cùng sáng ch ra mt vt làm cho cuc sng ca con ngi hnh phúc hn (ví d: chic bút my mà mc vit mãi không ht, cái máy hút bi có th hút c ht bi trong không khí môi trng luôn trong sch,…).

Gi ý:

Trong câu lc b phát minh

Trng nhóm tham quan A dn oàn bc vào công xng và hi:

-! Các bn ang làm gì th?

Nhóm trng nhóm phát minh B tr li:

-Chúng mình ang sáng ch ra mt vt làm cho cuc sng ca con ngi hnh phúc hn.

Mt bn trong nhóm A hi ngay:

-ó là vt gì vy?

Nhóm phó nhóm B áp:

-Vt ó nh gn nh cây bút thôi.

Mt bn khác nhóm A hi tip:

-Th “Cây bút thn kì y có công dng gì?”

Nhóm B cùng áp:

Vt y dò tìm nhm phát hin sm bnh ca con ngi; sau ó, nó s phát ra nhng tia sáng tiêu dit mm bnh, giúp con ngi luôn khe mnh.

C. HOT NG NG DNG

Nghe ngi thân k hoc tìm c mt câu chuyn nói v truyn thng hiu hc hoc truyn thng oàn kt ca dân tc Vit Nam.

Gi ý:

– Tìm c câu chuyn v truyn thng hiu hc: “Trng nguyên Nguyn Hin”; truyn thông oàn kt: “Câu chuyn chic ng h”.