Soạn Bài chương trình địa phương (Phần Tiếng Việt) Lớp 8 HK 2

Son Bài chng trình a phng (Phn Ting Vit) Lp 8 HK 2

Hng dn

A. YÊU CU

-Nm c cách xng hô ph bin a phng mình và cách xng hô c áo a phng khác.

-Có ý thc t iu chnh cách xng hô ca a phng theo cách xng hô ca ngôn ng toàn dân trong nhng hoàn cnh giao tip có tính cht nghi thc.

B. GI Ý TR LI CÂU HI, BÀI TP

Bài tp 1. c các on trích sau: (SGK, t.2, tr. 145)

Xác nh t xng h a phng trong các on trích trên. Trong các on trích trên, nhng t xng hô nào là t toàn dân, nhng t xng hô nào không phi là t toàn dân nhng cng không thuc lp t a phng?

Gi ý

a)T “u” (dùng gi m) là t xng hô a phng.

b)T “m” (dùng gi m) không phi là t xng hô a phng, cng không phi là t xng hô toàn dân. ó là bit ng xã hi.

Bài tp 2. Tim nhng t xng hô và cách xng hô a phng em và nhng a phng khác mà em bit.

Gi ý

-T xng hô a phng:

+ i t tr ngi: tui, qua (tôi); choa, by tui, ti tui (chúng ti); tau (tao); mi (mày); hn (hn)…

+ Danh t ch quan h thân thuc dùng xng hô: b, thy, tía, ba (b – cha); u, bm, , m, má (m); ông (ông); m (bà); bá (bác); eng (anh); , ch(ch)…

-Cách xng hô a phng:

+ Ông ni, bà ni vi cháu, cách xng hô: ni – cháu (/con).

+ Ông ngoi, bà ngoi vói cháu, cách xng hô: ngoi – cháu (/con).

+ Chng ca cô vi cháu, cách xng hô: dng – cháu hay chú – cháu.

+ Em gái vi con ca anh trai, cách xng hô: cô – cháu (con) hay o – cháu.

+ Ngi ngoài gia ình là nam có tui tng ng vi em trai ca cha hoc m mình, cách xng hô: chú – cháu (lcon) hoc cu – cháu (lcon).

Bài tp 3. T xng hô ca a phng có th c dùng trong hoàn cnh giao tip nào?

Gi ý

T xng hô ca a phng ch có th c dùng trong phm vi giao tip hp (ngi trong gia ình, ngi cùng a phng vi nhau), không c dùng trong hoàn cnh giao tip có tính cht nghi thc.

Bài tp 4. i chiu nhng phng tin xng hô c xác nh bài tp 2 và nhng phng tin ch quan h thân thuc trong bài Chng trình a phng (phn Ting Vit) hc kì I và cho nhn xét.

Gi ý

i chiu có th thy: Trong ting Vit, phn ln các t ch quan h thân thuc u có th dùng xng hô, ch tr mt s trng hp cá bit nh: v – chng, (con) dâu, (con) r. Ngoài ra, các i t nhân xng, t ch chc v, ngh nghip hay tên riêng cùng c s dng xng hô.