Soạn bài Cô Tô

Son bài Cô Tô

Hng dn

I.MT S NI DUNG MI VÀ KHÓ

-Nguyn Tuân (1910 – 1987) quê Hà Ni, là nhà vn ni ting, s trng v tu bút và kí. Tác phm ca Nguyn Tuân luôn thé hin phong cách c áo, tài hoa, s hiu bit phong phú nhiu mt và vn ngôn ng giàu có, iêu luyn. Ông là bc thy v s dng ngôn ng, là mt ngh s tinh t, tài hoa trong vic phát hin, sáng to cái p. Cách nhìn th gii và i sng cua nhà vn là mt cách nhìn thiên v thm m và vn hoá.

Trong các tác phm kí và tu bút, Nguyn Tuân thng bc l mt vn hiu bit rt phong phú, nhiu mt và k càng v i sông, v thiên nhiên t nc.

-Trong tác phm kí Cô Tô ca mình, Nguyn Tuân ghi li nhng n tng v thiên nhiên, con ngi lao ng vùng o Cô Tô mà nhà vn ã thu nhn c trong chuyên ra thm o. Bài vn Cô Tô là phn cui ca thiên kí dài cùng tên này.

Bài vn có ba on và cng là ba cnh chính b sung cho nhau làm hin lên bc tranh v vùng o Cô Tô trong vnh Bc B, mt vùng hi o giàu p ca T quc.

on mt là bc tranh toàn cnh o Cô Tô vi v p trong sáng sau trn bão. ó là mt Cô Tô vi v p trong sáng, tinh khi: bu tri trong sáng, cây them xanh mt, nc bin li lam bic m à hn ht c mi khi, cát li vàng giòn hn na,…

on hai là cnh mt tri mc trên bin Cô Tô. ây là bc tranh thiên nhiên có v p tráng l, rc r và rng ln: cái màu rc r cua mt tri bui sm nhô lên bin lúc hng ông; chân tri, ngn b sch nh tm kính lau ht mây ht bi; mt tri nhú lên dn dn ri lên cho kì ht; Tròn trnh phúc hu nh lòng mt qu trng thiên nhiên y n; Quà trng hng hào thm thm và ng b dt ln mt mâm bc ng kính mâm rng bang c mt cái chân tri màu ngc trai nc bien ng hng, V nh mt mâm l phm tin ra t trong bình minh;… on vn có s hài hoà gia cnh và tình ngi. Có th nói ây là on vn tiêu biu cho bút pháp miêu t cnh ca Nguyn Tuân.

on ba là bc tranh sinh hot và lao ng ca nhng ngi dân chài trên o vào bui sáng sm quanh cái ging nc ngt rìa o. v thanh bình ca cuc sng ây c th hin qua mt hình nh rt riêng cua Cô Tô: Cái ging nc ngt ria mt hòn áo gia b, cái sinh hot ca nó vui nh mt cái bn và m à mát nh hn mi cái ch trong t liên. Ngi c có th nhn thy cái không khí trong lành và tình ngi m à trên bin o Cô Tô toát ra trong tng câu ch.

– Tác gi ã s dng các tính t vi nhiu sáng to: xanh mt, lam bic, vàng giòn, ng hng,… ; dùng t có nhiu sáng to: ngn b,… và nhng so sánh liên tng thú v: tròn trnh phúc hu nh lòng mt quá trng thiên nhiên dy n, quà trng hng hào thm thm và ng b t lên mt mâm bc, y nh mt mâm l phm tin ra t trong bình minh e mng cho s trng th ca tt c nhng ngi chài li trên muôn thu bin ông,…

II.CÂU HI VÀ BI TP

1.Bài vn có th chia làm mây on? Ni dung chính ca mi on là gì?

Gi ý:

Bài vn có th c chia thành 3 on.

+ on 1: T u n ây => Toàn cnh Cô Tô vi v p trong sáng sau khi trn bão i qua.

+ on 2:… Mt tri… là là nhp cánh => Cnh mt tri mc trên bin quan sát c t o Cô Tô – mt cnh tng tráng l, hùng v, tuyt p.

+ on 3: Còn li => Cnh sinh hot bui sáng sm trên o bên mt cái ging nc ngt và hình nh nhng ngi lao ng chun b cho chuyn ra khi.

2.V p trong sáng ca o Cô Tô sau khi trn bão i qua ã c miêu tá nh th nào? Em hãy tìm và nhn xét nhng t ng (c bit là tính t), hình nh din t v p y trong on u ca bài.

Gi ý:

-Bu tri: Trong tro, sáng sa.

-Cây ci: Xanh mt.

-Nc bin: Lam bic, m à.

-Cát: Vàng giòn.

Nhn xét:

Tính t chi màu sc, chính xác; hình nh miêu t c sc, n d th hin tài nâng quan sát, chn lc t ng ca tác gi. Nó giúp v nên khung cnh bao la, v p ti sáng ca vùng o Cô Tô.

3.on t cánh mt tri mc trên bin (t Mt tri li ri lên ngày th sáu n Mt con hi âu bay ngang, là là nhp cánh) là mt bc tranh rt p. Em hãy tìm nhng t ng ch hình dáng, màu sc, nhng hình nh mà tác gi ã dùng v nên cnh p rc r y. Nhn xét v nhng hình nh so sánh mà tác gi dùng âv?

Gi ý:

Trong on vn, tác gi ã s dng các t ng ch hình dáng, màu sc và nhng hình nh tuyt p nh: sch nh tm kính lau ht mây bi, tròn trnh, phúc hu, lòng mt qu trng thiên nhiên y n, qu trng hng hào… nc bin ng hng,…

Nhn xét:

Hình nh so sánh c sc, rc r và tráng l. Mt tri c t trong không gian rng ln, bao la ht sc trong tro, tinh khôi. Tt c cho thây nim giao cám hân hoan cùa con ngi vi v tr.

4.Cnh sinh hot và lao ng ca ngi dân trên o ã c miêu t qua nhng chi tit, hình nh nào trong on cui bài vn? Em có cm ngh gì v cnh y?

Gi ý:

Cnh sinh hot và lao ng trong mt bui sáng trên o c miêu t qua nhng chi tit và hình nh: mi ngi lao ng… hn mi cái ch trong t lin, không bit bao nhiêu là ngi n gánh và múc nc, bao nhiêu là thuyn ca hp tác xã ang m np sp nc ngt vào, quy nc bcn b ging, thùng và cong và gánh… cho l con lành..

Nhn xét:

Qua các hình nh so sánh, s dng s t không xác nh và các liên t, ip t, cnh lao ng, sinh hot hin lên va khn trng tp np, li m áp, thanh bình.