Soạn bài Con gái kém gì con trai?

Son bài Con gái kém gì con trai?

Hng dn

A. HOT NG C BN

1.Cùng nói v nhng bn n trong lp hoc trong trng có thành tích hc tp và rèn luyn tt.

-Bn gái ó tên là gì, hc lp nào?

-Bn ó có thành tích gì áng khâm phc?

-Bn ó ã phn âu rèn luyn nh thê nào t c thành tích y?

Gi ý:

Lp em có mt bn n luôn gng mu trong hc tp ln rèn luyn. Bn y tên là Minh Châu.

Bn Châu làm vn rt mch lc, y ý, bài vn sinh ng nh các bin pháp so sánh và nhân hóa. Còn môn Toán thì khi phi nói, bn ng u trong c khi 5.

có c thành tích y, bn luôn phn u và rèn luyn. Châu thng xuyên c sách, m mang kin thc. Mi bài toán bn thng gii bng nhiu cách. Bn Châu là mt bn n mà ai cng ngng m.

2.Nghe thy cô (hoc bn) c bài vn “Con gái” (SGK/9, 10)

5.Tho lun, tr li câu hi:

1)Nhng chi tit nào trong bài cho thy làng quê M vn còn t tng xem thng con gái?

2)Nhng chi tit nào chng t M không thua gì các bn trai?

3)Sau chuyn M cu em Hoan, nhng ngi thân ca M có thay di quan nim v “con gái’’ không? Nhng chi tit nào cho thy iu ó?

4)c câu chuyn này, em có suy ngh gì?

Gi ý:

1) Khi m sinh em gái thì Dì Hnh ca M báo rng li mt vt tri na và b và m ca M u có v bun bun.

2)M luôn là hc sinh gii lp. Tan hc v, M ti rau, ch ci ri nu cm giúp m, trong khi các bn trai thì còn mi chi bóng. M mi sinh em bé, b i công tác xa, M làm ht mi vic trong nhà giúp m. M còn dng cm lao xung ngòi nc cu em Hoan.

3)Sau chuyn M cu em Hoan, nhng ngi thân cùa M ã có thay i quan nim v “con gái”.

B ôm M cht n ngp th, c b và m u rm rm nc mt. Dì Hnh rt t hào v M khi cho rng mt trm a con trai cng không bng cháu gái ca dì.

4)Trai và gái u bình ng nh nhau. iu quan trng là ngi con ó ngoan ngoãn, hiu tho và gii giang.

B. HOT NG THC HÀNH

1.Tp vit on i thoi

1)c li mt trong hai phn sau ây ca bài Mt v m tàu:

-Phn th nht: on 1 và on 2 (t u n g chic khn trên mái tóc bng cho bn)

-Phn th hai: on 3 và on 4 (t Cn bão d di bt ng ni lên n ht)

2)Vit tip mt s li i thoi chuyn mt trong hai phn nói trên thành màn kch theo gi ý sau (SGK/11, 12)

Gi ý:

Màn 1:Giu-li-ét-ta

……………………

……………………

……………………

Giu-li-ét-ta: – Không! Mình ang trên ng v nhà và rt vui vì sp c gp b m.

Còn cu thì sao, Ma-ri-ô?

Ma-ri-ô:- Mình ang trên ng v quê sng vi h hàng. B m mình va mi mt. Cu tht hnh phúc vì còn b, còn m.

Giu-li-ét-ta: – Mình thành tht chia bun vi cu. Mình chúc cu gp nhiu may mn và hnh phúc bên nhng ngi h hàng ca cu.

Ma-ri-ô:- Cm n Giu-li-ét-ta! Mình cng chúc cu luôn hnh phúc bên b m.

Giu-li-ét-ta: – Thôi, khuya ri, mình phi v phòng ây! Sáng mai, chúng ta s gp li. Chúc cu ng ngon.

(Ma-ri-ô cha kp chúc bn ng ngon thì mt ngn sóng ln p ti, cu ng dúi xung, Giu-li-ét-ta ht hong chy ti, qu xung bên Ma-ri-ô, lau máu trên trán bn,) du dàng g chic khn trên mái tóc bng cho bn)

Giu-li-ét-ta: – Chc là cu au lm! Nhng cu ng lo lng. Mình ã lau sch và bng vt thng li cho cu ri. S không sao na âu.

Ma-ri-ô:- Cm n cu, Giu-li-ét-ta.

Màn 2: Ma-ri-ô

……………………

……………………

……………………

Ngi a xung: -Còn mt ch y! Ch cho a nh thôi! Xung mau!

(Giu-li-ét-ta sng s, buông thõng hai tay, mt thn th tuyt vng. Ma-ri-ô m chiêu, cht mt cu sáng lên y quyt tâm)

Ma-ri-ô: -(Hét to) Giu-li-ét-ta, xung i! Bn còn b m… (Ma-ri-ô ôm ngang lng Giu-li-ét-ta ném xung nc)

Ting nhiu ngi: -Mau kéo cô bé lên xung!

Giu-li-ét-ta: -(Bt khóc nc n, vy tay v phía chic tàu)

Vnh bit Ma-ri-ô!

3.Nghe thy cô k li câu chuyn Lp trng lp tôi.

Tham kho bài làm ti ây:https://vietvanhoctro.com/ke-chuyen-lop-truong-lop-toi-33-2360.html

5.K li câu chuyn theo li ca nhân vt Lâm hoc Quc trong câu chuyn.

Gi ý:

Thay t tôi bng t Lâm hoc Quc và thay t Quc bng t tôi.

6.Tho lun v ý ngha ca câu chuyn.

Gi ý:

Câu chuyn khen ngi mt lp trng n va hc gii va chu áo, xc vác trong công vic ca lp. Mi ngi u n phc, nht là các bn nam.