Soạn bài Con Gái

Son bài Con Gái

Hng dn

A- K NNG C DIN CM

Ging c toàn bài là ging k, âm iu nh nhàng, th th. Bit ngng ngh úng ch có các du câu, nhm din t c rõ ràng tâm trng, tình cm và s suy ngh ca bé M trc nhng quan nim sai trái, lch lc v nam, n ca mt b phn ngi trong xã hi. Bit lên ging, xung ging sau nhng câu cm, câu k.

B- TÌM HIU NI DUNG BÀI

Câu 1: Nhng chi tit nào trong bài cho thy làng quê M vn còn t tng xem thng con gái?

Tr li: ó là nhng chi tit:

-Li mt vt tri na (câu nói ca dì Hnh t ý tht vng).

– C b m M u có v bun bun (th hin quan nim xem thng con gái, trng con trai).

Câu 2: Nhng chi tit nào chng t M không thua gì các bn trai?

Tr li: ó là nhng chi tit:

- lp, M là hc sinh gii (không thua kém v hc tp).

-i hc v, M ti rau, ch ci, nu cm giúp m (Bit làm c tt c mi vic, có ý thc giúp gia ình).

-B i công tác, m mi sinh em bé, M m ang mi công vic nhà (Bit giúp gia ình khi b m gp hoàn cnh khó khn).

-M dng cm lao xung ngòi nc cu Hoan (mt hành ng dng cm không thua nam gii).

Câu 3: Sau chuyn M cu em Hoan, nhng ngi thân ca M có thay i quan nim v “con gái” không? Nhng chi tit nào cho thy iu ó.

Tr li: Sau chuyn M cu em Hoan, nhng ngi thân ca M ã thay i quan nim v “con gái”.

-Nhng chi tit cho thy s thay i ó là:

+ B ôm M cht n ngp th.

+ C b và m u rm rm nc mt thng M.

+ Dì Hnh nói: “Bit cháu tôi cha? Con gái nh nó thì mt trm a con trai cng không bng”.

Câu 4: c câu chuyn này, em có suy ngh gì?

Tr li: Em có th nói lên nhng suy ngh ca mình nh sau: Câu chuyn ã cho em thy: Trong cuc sng hin ti vn còn có quan nim trng nam khinh n, mt quan nim sai trái và lch lc. Mun thay i quan nim ca h ch có th ly hành ng, tình cm chng minh cho s không thua kém gii nam ca gii n. Bn M là con gái ã chng minh cho iu y. T hc tp n vic làm, t tình cm n hành ng M không h thua kém mt bn trai nào. Chính vì vy mà nhng ngi thân ca M ã hoàn toàn thay i v quan nim sai trái ca mình, ngc li còn cao gii n: “Con gái nh nó thì mt: trm a con trai cng không bng”.

* Ni dung chính: Phê phán t tng lc hu trng nam khinh n. Chính tình cm, vic làm ca bé M ã làm cho nhng ngi thân thay i v quan nim sng.