Soạn bài Con Rồng Cháu Tiên – Ngữ văn lớp 6

Son bi Con Rng Chu Tin – Ng vn lp 6

Hng dn

Nhân vt Lc Long Quân là thn thuc nòi Rng, con trai thn Long N. Thn có mình rng, luôn di nc, thnh thong mi sng trên cn. Thn dy dân bit cách trng trt, chn nuôi, n . Thn có sc khe vô ch, phi thng và có nhiu phép l nên ã dit tr c nhiu yêu quái nh: Ng Tinh, H Tinh, Mc Tinh dân lành có th sng yên vui.

Nhân vt Âu C cng là dòng Tiên trên núi, thuc h Thn Nông, có nhan sc xinh p tuyt trn.

2.Vic kt duyên ca Lc Long Quân cùng Âu C và chuyn Âu C sinh n có gì kì l?

Vì hai ngi u là dòng dõi thn linh (mt ngi là con ca Long N, mt ngi là con ca Thn Nông) nhng li sinh ra hai min khác bit nhau và có cách sông, tính tình, tp quán khác nhau.

Vic sinh n ca Âu C càng kì l hn bi vì nàng không sinh con nh mi ngi bình thng mà sinh ra mt cái bc trm trng li n ra mt trm ngi con hng hào, p l thng, không cn bú mm và vn t ln nh thi, p khôi ngô, khe mnh nh thn.

Lc Long Quân và Âu C chia con ra làm hai phn u nhau nm mi con theo cha xung bin và nm mi ngi kia theo m lên núi, chia nhau cai qun các phng, khi có vic cn gii quyt thì sn sàng giúp nhau.

Theo truyn thuyt thì khi chia con (trong 50 ngi con theo Âu C) lên làm vua ly hiu là Hùng Vng. T ó nôi tip c mi my i, xây dng nên nc Vn Lang trc kia nay là nc Vit Nam. Cho nên ngi Vit Nam ta u là CON RNG, CHÁU TIÊN.

3.Em hiu th nào là chi tit tng tng, kì o? Hãy nói rõ vai trò ca các chi tit này?

Chi tit tng tng, kì o là nhng chi tit tht l lùng, tht khác thng không có trong thc t cuc sông mà do trí óc ca con ngi suy ngh và sáng to ra.

Các chi tit tng tng, kì o trong truyn có vai trò làm cho các nhân vt c tô m tr nên ln lao, kì v, p l thng và toàn câu chuyn tr nên sinh ng, hp dn, cun hút ngi nghe.

4. Tho lun:

Ý ngha truyn Con Rng, cháu Tiên:

+ Gii thích, suy tôn ngun gc cao quý thiêng liêng ca dân tc Vit Nam.

+ Biu hin ý nguyn oàn kt thông nht ca nhân dân ta mi min t nc.

Phn c thêm:

+ Dù làm n sinh sông âu cng nh ngày gi T Hùng Vng.

+ Câu ca dao khuyên oàn kt.

+ Ngun gc Tiên Rng khin cho t nc Vit Nam là mái nhà chung cho mi gia ình oàn t, cho mi th h có trách nhim hi sinh vì nhau. áng chú ý là cha ông không dn con cháu làm n ra sao mà dn phi t hào, thành kính vi t tiên, ngun gc (hai ting “cúi u” rt thiêng liêng, thành tâm).

B. LUYN TP

1.Có th ly truyn Qu bu m ca ngi Kh-mú cho thy nó cng gii thích ngun gc dân tc Vit Nam nh Con Rng, cháu Tiên.

… “Ngi m sinh c trái bu, sau ó t qu bu chui ra nhng ngi con trai khôi ngô tun tú. Ngi anh u tiên chui ra vì dính phi mui than (do t bu) nn rt en, là ngiti Kh-mú, ngi em út da d trng tro là ngi Kinh, do th t ra i trc sau nh vy nên a bàn sinh sng ca ngii Vit Nam t rng núi, xung trung du và ng bng…”.

S ging nhau (cùng m cha, cùng trong mt bào thai) ã khng nh quan h huyt thng gn bó trong mt i gia ình Vit Nam. iu này gii thích sc mnh oàn kt ca ngi Vit Nam quyt nh mi thành công trong chông thiên tai ch ha và xây dng t nc ngày càng giàu mnh.

2.– Hãy nm c b cc th t các s kin ca tác phm.

Chú ý li nói ca Lc Long Quân khng khái rõ ràng và li Âu C du dàng…

Có th tham kho thêm câu chuyn Kinh và Bana là anh em.

… “Hai anh em thy cha say ru trn trung. Ngi em ci b cha ui i. V chng em lên mãi min rng núi sinh c lp nghip ra con cháu ngi Bana; ngi anh li min ng bng và là ngun gc ca ngi Kinh” (Ngi Vit).

Ngun: Vietvanhoctro.com