Soạn bài Cùng đặt câu ghép

Son bài Cùng t câu ghép

Hng dn

A. HOT NG THC HÀNH

1.Thi t câu ghép:

Hc sinh tip ni nhau thi t nhanh, nhiu câu ghép nói v hot ng hoc c im ca ngi, vt trong nhng tranh, nh sau (SGK/73)

M:1) Anh sút bóng, em tâng bóng.

2) Em i m, anh u trn.

Gi ý:

nh 1:

-Anh rê bóng, em ón bóng.

-Anh mc áo, em ci trn.

nh 2:

-M cõng con, con ôm m.

-M hân hoan, con hn nhiên.

nh 3:

-Ch k chuyn, em chm chú nghe.

-Ch i khn, em u trn.

nh 4:

-Mèo con trng tinh, gà con vàng hm.

Mèo con si nng, gà con loay hoay xung quanh.

2.Phân tích cu to ca các câu ghép di ây (vit vào phiu hc tp) (SGK/74)

Gi ý:

Câu ghép

QHT/ Cp QHT

V câu 1

V câu 2

CN1

VN1

CN2

VN2

a) Mc dù gic Tây hung tàn nhng chúng không th ngn cn các cháu hc tp, vui ti, oàn kt, tin b.

H CHÍ MINH

Mc dù nhng

gic

Tây

hung

tàn

chúng

không th ngn cn các cháu hc tp, vui ti,

oàn kt, tin b.

b) Tuy rét vn kéo dài, mùa xuân ã ôn bên b sông Lng.

NGUYN ÌNH THI

Tuy

rét

vn

kéo

dài

mùa

xuân

ã n bên b sông Lng.

3.Chn v câu thích hp in vào ch trng to thành câu ghép:

a)Tuy hn hán kéo dài…

b)… nhng các cô vn mit mài trên ng rung.

(1)tuy tri ã sm ti

(2)mc dù mt tri rc r ã lên

(3)nhng ngi dân quê em rt lo lng

(4)nhng cây côi trong vn nhà em vn xanh ti

áp án: a – 4; b – 1

4.Tìm ch ng, v ng ca mi v câu ghép trong mu chuyn “Ch ng âu?” (SGK/75)

Trình t thc hin:

a)Em vit câu ghép trong truyn vào v.

b)Khoanh tròn cp quan h t trong câu ghép.

c)Tìm các v câu, gch mt gch di b phn ch ng, hai gch di b phn v ng.

Gi ý:

• V 1: (Mc dù) tên cprt hung hng, gian xo

• V 2: (nhng) cui cùng hnvn phi a tay vào còng s 8

5.Em hãy vit bài vn k chuyn theo mt trong các bài sau:

1) K mt k nim khó quên v tình bn:https://vietvanhoctro.com/hay-ke-mot-ki-niem-kho-quen-ve-tinh-ban-18-1530.html

2) K li mt câu chuyn mà em thích nht trong nhng truyn ã c hc: https://vietvanhoctro.com/ke-lai-mot-cau-chuyen-ma-em-thich-nhat-trong-nhung-truyen-da-duoc-hoc-33-2333.html

3) K li mt câu chuyn c tích mà em bit theo li mt nhân vt trong câu chuyn ó:https://vietvanhoctro.com/ke-lai-mot-cau-chuyen-co-tich-ma-em-biet-theo-loi-mot-nhan-vat-trong-cau-chuyen-do-33-2334.html