Soạn bài Đất nước mùa thu

Son bài t nc mùa thu

Hng dn

A.HOT NG C BN

1.Quan sát tranh và tr li câu hi (SGK/148)

-Tranh v nhng gì?

-Nhng cnh trong tranh v nhng vùng nào ca t nc?

Gi ý:

-Tranh v nhà ca, rung vn, núi non, sông h, bin c, con ngi và loài vt.

Nhng cnh trong tranh v vùng tri, vùng bin, vùng i núi, cao nguyên, ng bng ca t nc.

2.Nghe thy cô (hoc bn) c bài “t nc (trích)” (SGK/149)

5.Tho lun, tr li câu hi:

1)Nhng ngày thu p và bun c t trong kh th nào?

2)Nêu mt hình nh p và vui v mùa thu mi trong kh th th ba.

3)Nêu mt, hai t ng, hình nh / câu th nói lèn lòng t hào v t nc t do, v truyn thng bt khut ca dân tc trong kh th th t và th nm.

Gi ý:

1) Nhng ngày thu p và bun c t trong kh th 1 và 2.

2)Mt hình nh p và vui v mùa thu mi: rng tre php phi trong gió, ting nói ci trong bic, thit tha.

3)- Lòng t hào v t nc t do:

“Tri xanh……..

Nhng dòng sông nng phù sa”.

– Truyn thng bt khut ca dân tc:

Nc nhng ngi cha bao gi khut.

6.Chn c mt kh th em thích và nói cho bn bit vì sao em thích kh th ó.

Gi ý:

Chn kh th th t. Cnh p cua quê hng t nc, mt t nc hoàn toàn c lp.

B. HOT NG THC HÀNH

1.c bài vn “Cây chui m” và tr li câu hi (SGK/151)

a)Cây chui trong bài vn trên c t theo trình t nào? Em còn có th t cây ci theo trình t nào khác?

b)Cây chui ã c t theo cm nhn ca giác quan nào? Em còn có th quan sát cây ci bng nhng giác quan nào khác?

c)Tìm các hình nh so sánh, nhân hóa c tác gi s dng t cây chui.

Gi ý:

a)Cây chui trong bài vn c t theo trình t thi gian, t tng thi kì phát trin cua cây.

Em có th t tng b phn ca cây.

b)Cây chui c t theo cm nhn ca th giác.

Em có th quan sát cây côi theo nhng giác quan:

-Thính giác: nghe tiêng lá khua trong gió.

-Xúc giác: cm giác trn láng, mát ri ca thân chui.

-Khu giác: nghe mùi thm cua qu chuôi chín.

-V giác: nm c v ngt cua qu chui chín.

c)+ So sánh

-Tàu lá dài nh li mác.

-Tàu lá ng ra nh nhng cái qut ln.

-Cái hoa thp thò, hoe hoe nh mt mm la non.

+ Nhân hóa: nh c, nhanh chóng thành m, ánh ng, cây m bn, ln nhanh hn hn, ành mc, mt hay hai a con ng sát nách, kh khàng.

2.Vit mt on vn ngn t mt b phn ca cây (lá hoc hoa, qu, r, thân).

Gi ý:

Qu thanh long

Hình dáng ca qu thanh long tht là l. Lúc còn nh qu màu xanh thm, vi nhng cánh ta ra xung quanh trông nh vy rng. Khi ln thì qu chín, v nó ó hng nh xác pháo. Nhìn t xa, nhng qu thanh long nh nhng m la lúc n lúc hin gia vô s cánh tay xanh dài ngon ngoèo. B ra, trong rut thanh long trng nõn, mng nc, chi chít nhng ht li ti en nhánh. Nm th, v ngòn ngt, man mát, chua chua ca thanh long thm ngp vào tng k rng. Mt cm giác khó mà quên c.

3.K cho các bn nghe mt k nim v thy (cô) giáo ca em, qua ó th hin lòng bit n ca em vi thy (cô).

Gi ý:

Tham kho Nhng bài tp làm vn lp 5 (cùng tác gi).