Soạn bài Em tả con vật

Son bài Em t con vt

Hng dn

A. HOT NG C BN

1.Trò chi: Ai nhanh, ai úng?

– Cách chi: Các nhóm thi t câu có s dng du phy vi mi tác dng sau (SGK/28)

Gi ý:

Tác dng ca du phy

Câu

a) Ngn cách các b phn cùng chc v trong câu

Em tp th dc, v sinh cá nhân, dùng im tâm ri i hc.

b) Ngn cách trng ng vi ch ng và v ng

Hng ngày, trng, em c hc tp và vui chi.

c) Ngn cách các v trong câu ghép

Lp 5A quét dn sân trng, lp 5B chm sóc vn trng.

2.a) c thm truyn sau:

Truyn k v bình minh

Câu chuyn này xy ra mt sân trng dành cho tr khim th. Sáng hôm y (1) có mt cu bé mù dy rt sm, i ra vn (2) cu bé thích nghe iu nhc ca bui sm mùa xuân.

Có mt thy giáo cng dy sm (3) i ra vn theo cu bé mù. Thy n gn cu bé (4) kh chm vào vai cu hi:

Em có thích bình minh không?

-Bình minh nó th nào ?

-Bình minh ging nh mt cánh hoa mào gà. Bình minh ging nh mt cây ào tr hoa

– Thy gii thích.

Môi cu bé run run (6) au n. Cu hi:

-Tha thy, em cha c thy cánh hoa mào gà (7) cng cha c thy cây ào ra hoa.

-Em tha li cho thy

– Thy giáo thì thm. Bng mt ging nh nhàng (8) thy bo:

Bình minh ging nh mt n hôn ca ngi m ging nh làn da ca m (9) chm vào ta.

-Bây gi thì em bit bình minh là th nào ri

– Cu bé mù nói.

(Truyn k NGA)

b) Vit vào v s th t ca nhng ô trng trong truyn (SGK/29)

Gi ý:

b) – Cn in du chm: 2

– Cn in du phy: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

B. HOT NG THC HÀNH

Vit bài vn t con vt

bài: Hãy t mt con vt mà em yêu thích

Tham kho bài vit ti ây: https://vietvanhoctro.com/ta-con-vat-ma-em-thich-24-1513.html