Soạn bài Giữ gìn những dấu câu

Son bài Gi gìn nhng du câu

Hng dn

HOT NG THC HÀNH

1.Thi in nhanh tên du câu thích hp (du ngoc kép, du chm hi, du chm ht, du chm than) vào ch trng hoàn chnh mu chuyn sau:

Nhng du câu

Có mt ngi chng may ánh mt du phy. Anh ta tr nên s nhng câu phc tp, ch tìm câu n gin. ng sau câu n gin là ý ngh n gin.

Sau ó, anh ta li làm mt (1)… Anh bt u nói u u, không ng iu, không cm thán. Không gì có th làm anh vui sng, mng r hay phn n na. ng sau ó là s th vi mi chuyn.

K ó, anh ta ánh mt (2)…. Anh chng bao gi hi ai iu gì na. Mi s kin xy ra trong v tr, trên mt t hay ngay trong nhà mình, anh cng không bit, anh ánh mt kh nng hc hi. ng sau ó là s th vi mi iu.

Vài tháng sau, anh ánh mt du hai chm. T ó anh không lit kê, không gii thích c hành vi ca mình. Anh li cho tt c, tr bn thân.

Mt dn các du, cui cùng anh ta ch còn li (3)… Anh không phát biu c ý kin nào ca riêng mình, lúc nào cng ch trích dn li ngi khác. Th là anh hoàn toàn quên mt cách t duy.

C vy, anh ta i n (4)…

(Theo Ht ging tâm hn, NXB Tng hp Thành ph H Chí Minh, 2010)

Gi ý:

(1) du chm than, (2) du chm hi, (3) du ngoc kép, (4) du chm ht.

2.a) Em t du ngoc kép vào nhng ch nào trong on vn sau ánh du li nói trc tip hoc ý ngh ca nhân vt? (SGK / 82)

Gi ý:

a) Tt-tô-chan rt yêu quý thy hiu trng. Em m c lên s tr thành mt giáo viên ca trng, làm mi vic giúp thy. Em ngh: “Phi nói ngay iu này thy bit”. Th là, tra y, sau bui hc, em ch sn thy trc phòng hp và xin gp thy. Thy hiu trng vui v mi em vào phòng. Ngi i din vi thy và hi nghiêng u mm ci, cô bé nói mt cách chm rãi, du dàng, ra v ngi ln: “Tha thy, sau này ln lên, em mun làm ngh dy hc. Em s dy hc trng này”.

(Theo K-RÔ-Y-A-NA-GI )

(Phí Vn Gng dch)

3.Vit mt on vn khong 5 câu thut li mt phn cuc hp ca t em, trong ó có dùng du ngoc kép dn li nói trc tip.

M: Bn Dng, t trng ca tôi m u cuc hp thi ua bng thông báo: “Nu t nào t im thi ua, t y s c cùng thy lên th xã xem xic thú vào sáng ch nht ti”…

Gi ý:

Bn Hà trong t tôi b bnh trái r phi ngh hc c tun. Chúng tôi hp t bàn cách giúp bn Hà. T trng Lâm im m m u cuc hp: “ giúp Hà theo kp bài lp, chúng ta phi giúp mi bn mt tay”. Thy nhanh nhu: “T hc ch thng thôi, nhng ch vit khá p, mình s chép bài dùm Hà”. Tuân nói tip: “Nhng bài toán gii có phn khó, t s m nhn vic này”. Cui cùng, Vy kt lun: “Môn Ting Vit, mình s ging li cho Hà hiu”.

4.Da theo dàn ý ã lp (bài 33B), em hãy vit mt bài vn theo mt trong các bài sau:

1).T cô giáo (hoc thy giáo) ã tng dy em và li cho em nhiu tình cm tt p: https://vietvanhoctro.com/ta-co-giao-hoac-thay-giao-da-tung-day-em-va-de-lai-cho-em-nhieu-tinh-cam-tot-dep-33-2381.html

2)T mt ngi ni em sinh sng (chú công an phng, chú dân phòng, bác t trng dân ph, bà c bán hàng,…): https://vietvanhoctro.com/ta-mot-nguoi-o-noi-em-sinh-song-chu-cong-an-phuong-chu-dan-phong-bac-to-truong-dan-pho-ba-cu-ban-hang–33-2379.html

3)T mt ngi em mi gp ln u nhng li cho em nhng n tng sâu sc: https://vietvanhoctro.com/ta-mot-nguoi-em-moi-gap-lan-dau-nhung-de-lai-cho-em-nhung-an-tuong-sau-sac-33-2382.html