Soạn bài Giữ gìn trật tự, an ninh

Son bài Gi gìn trt t, an ninh

Hng dn

A. HOT NG C BN

1.Cùng chia s:

K tên mt s lut mà em bit.

Gi ý:

Lut Dân s, lut Hình s, lut Lao ng, lut Báo chí, lut Giáo dc.

2.Nghe thy cô (hoc bn) c bài “Lut tc xa ca ngi Ê-ê”

(Trích) (SGK/94, 95)

5. Tho lun, tr li câu hi:

1)Ngi Xa t ra lut tc làm gì?

2)K nhng vic mà ngi Ê-ê xem là có ti.

3)Tìm nhng chi tit trong bài cho thy ng bào Ê-ê quy nh x pht rt công bng.

-Tng loi ti c phân nh rõ ràng nh th nào? Quy nh các hình pht rt công bng i vi tng loi ti ra sao? (c on 1)

-Tang chng và nhân chng phi chc chn nh th nào? (c on 2)

Gi ý:

1) Ngi xa t ra lut tc mi ngi tuân theo mà sng cho úng, nhm bo v cuc sng thanh bình cho cng ng.

2)Ti không hi cha m, ti n cp, ti giúp k có ti, ti dn ng cho ch n ánh làng mình.

3)- Chuyn nh thì x nh, pht tin mt song.

-Chuyn ln thì x nng, pht tin mt co.

-Chuyn quá sc, gánh không ni, vác không kham thì x ti cht.

-Chuyn trong bà con, anh em cng x nh vy.

Tang chng phi y ú, chc chn, có nhiu ngi chng kin.

B. HOT NG THC HÀNH

1.Dòng nào di ây nêu úng ngha ca t an ninh?

a)Yên n hn, tránh c tai nn, tránh c thit hi.

b)Yên ôn v chính tr và trt t xà hi.

c)Không có chin tranh và thiên tai.

áp án: b

2.Da vào hot ng 1, vit vào v phn tr li cho câu hi: Th nào là an ninh?

Gi ý:

An ninh là yên n v mt chính tr và trt t, xã hi.

4.Da vào bn hng dn hot ng 3, cùng làm bài tp trên phiu hc tp:

Vit vào ô trng trong bng các t ng ch vic làm, c quan, t chc và nhng ngi có th giúp em t bo v khi cha m em không có bên.

1) T ng ch vic làm

M: kêu ln nhng ngi xung quanh bit…

2) T ng ch c quan, t chc

M: n công an…

3) T ng ch ngi có th giúp em t bo v khi không có cha m bên

M: ông bà…

Gi ý:

1) – Nh s in thoi ca cha m, a ch và s in thoi ca ngi thân.

-Khn cp gi 113 hoc 114, 115 báo tin.

-Kêu ln nhng ngi xung quanh bit.

-Nhanh chóng chy n nhà hàng xóm, bn bè, nhà hàng, ca hiu, trng hc, n công an.

-i chi theo nhóm, tránh ch ti vng, ý xung quanh.

-Không mang theo trang sc hoc vt t tin.

Khi nhà mt mình phi khóa ca, không cho ngi l bit mình ch có mt mình và không ngi l vào nhà.

2)- 113, 114, 115

-Trng hc, n công an

3)- Ông bà, chú bác, ngi thân

-Nhng ngi xung quanh

-Hàng xóm, bn bè, nhân viên nhà hàng, nhân viên ca hiu, thy cô giáo, các chú công an.

6.Tìm các tên riêng trong on th sau và vit vào v (SGK/99)

Gi ý:

Tây Nguyên, m Sn, Y Sun, M-nông, N Trang Lng, A-ma D-hao, Ba

7.Thi gii câu

Gii câu sau và vit 5 tên nhân vt lch s em tìm c ra bng nhóm:

Gi ý:

Ai tng óng cc trên sông

ánh tan thuyn gic, nhum hng sóng xanh?

Trn Hng o

Vua nào thn tc quân hành

Mùa xuân i phá quân Thanh ti bi?

Quang Trung

Vua nào tp trn ùa chi

C lau pht trn mt thi u th?

inh Tiên Hoàng

Vua nào tho Chu di ô?

Lý Thái T

Vua nào ch xng Hi th Tao àn?

Lê Thánh Tông

C. HOT NG NG DNG

2. Quan sát hình dáng hoc công dng ca mt vt gn gi vi em, ghi li các chi tit quan sát c.

Gi ý:

Vt gn gi vi em nht là chic cp sách

-Chic cp dài 5 tc, rng 4 tc.

-Cp có 4 ngn c óng, m nh các dây kéo.

-Cht liu bng xi-mi-li gi da.

-Ngoài hai quai xách, cp còn có hai quai eo nh ba lô.

-Np cp c gn vi cp bi hai khóa kim loi bóng loáng.

-Hai bên cp có hai ngn nh c bc bng vi li nc và sa.

-Bên trong dùng sách, v, dng c hc tp.