Soạn bài Hoàn thiện bài văn kể chuyện

Son bài Hoàn thin bài vn k chuyn

Hng dn

Hot ng thc hành

1. Mu chuyn vui “Ngi lái xe ãng trí”

Có mt câu ghép s dng cp quan h t không ch… mà còn. Tìm và phân tích cu to ca câu ghép ó. (SGK/91)

Gi ý:

Cp quan h t

V câu 1

V câu 2

… không ch…

… mà… còn…

CN1

VN1

CN2

VN2

Bn bt lng y

n cp tay lái

chúng

ly luôn c bàn p phanh.

2. in cp quan h t thích hp vi mi ch trng (trên phiu) (SGK/92)

không ch… mà

không nhng… mà

chng nhng… mà

Gi ý:

a) Ting ci không ch em li nim vui cho mi ngi mà nó còn là mt liu thuc trng sinh.

b)Không nhng / chng nhng hoa sen p mà nó còn tng trng cho s thanh khit ca tâm hn Vit Nam.

c)Ngày nay, trên t nc ta, không ch công an làm nhim v gi gìn trt t, an ninh mà mi mt ngi dân u có trách nhim bo v công cuc xây dng hòa bình.