Soạn bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Son bài Hi thi cm thi ng Vân

Hng dn

A- K NNG C DIN CM

Bài vn c vit theo li k, t. Khi c, cnchúýonnào k, on nào t, on nào va k, va t gingcthích hp. Ngng ngh úng ch các du câu. Nhn ging nhng t ng ch hot ng, c im, tính cht ca ngi và s vt.

B- TÌM HIU NI DUNG BÀI

1-Phân on: Bài vn chia làm 4 on luyn c.

-on 1: T u n… “sông áy xa”.

-on 2: Tip on 1 cho n… “bt u thicm”.

-on 3: Tip on 2 cho n… “xem hi”.

-on 4: Phn còn li ca vn bn.

2-Ni dung bài:

Câu 1: Hi thi cm thi làng ng Vân bt ngun t âu?

Tr li: Hi thi cm thi làng ng Vân bt ngun t các cuc try quân ánh gic ca ngi Vit c bên b sông áy xa.

Câu 2: K li vic ly la trc khi nu cm.

Tr li: Vic ly la trc khi nu cm là mt công vic th thách s khéo léo ca mi di. Khi ting trng hiu va dt thì bn ngi ca bn i trèo lên bcm cây chui bôi m bóng nhy ly nén hng cm trên ngn. Khi mang c nén hng xung, ngi d thi c phát ba que diêm châm vào nén hng cho cháy thành ngn la.

Câu 3: Tìm nhng chi tit cho thy thành viên ca mi i thi cm thi u phi hp nhp nhàng n ý vi nhau.

Tr li: ó là nhng chi tit:

-Trong lúc mt thành viên ca i làm nhim v ly la thì các thành viên khác, mi ngi làm mt vic: ngi vót nhng thanh tre già thành nhng chic a bông, ngi thì giã thóc, ngi thì gin sàng thành go, ngi thì ly nc nu cm, các i va an xen un ln trên sân ình trong s c v ca ngi xem.

Câu 4: Ti sao nói vic git gii trong các cuc thi là nim t hào khó có gì sánh ni i vi dân làng?

Tr li: Vic git gii trong các cuc thi là nim t hào khó có gì sánh ni i vi dân làng là vì: Vic git gii chng t i thi là i tài gii nht không ch có k thut nu cm trng, do và không có cháy mà còn là i bit cách t chc phi hp hot ng ca các thành viên trong i rt khoa hc, hp lí.

* Ni dung chính: Qua vic mô t l hi thi cm thi làng ng Vân, tác gi th hin tình cm yêu mn và nim t hào i vi mt nét p c truyn trong sinh hot vn hóa ca dân tc.