Soạn bài Hộp thư mật

Son bài Hp th mt

Hng dn

A.K NNG C DIN CM

-c úng chun xác mt s t ng sau: Ch V, bu-gi, cn khi ng máy, n giòn, náo nhit.

-Âm iu chung ca toàn bài là âm iu k chuyn. Ngng ngh úng ch các du câu. Tc c: tùy thuc vào ni dung ca tng on thong th hay gp gáp sao cho phù hp vi ni dung, s vic mà on vn phn ánh.

B.TÌM HIU NI DUNG BÀI

1- Phân on: Có th chia làm 4 on luyn c.

-on 1: T u n… “áp li”.

– on 2: Tip on 1 cho n… “ba bc chân”.

– on 3: Tip on 2 cho n… “ch c”.

-on 4: Phn còn li ca câu chuyn.

2- Ni dung:

Câu 1: Ngi liên lc ngy trang hp th mt khéo léo nh th nào?

Tr li: Ngi liên lc ngy trang hp th mt rt khéo léo: t hp th ni d tìm mà li ít b chú ý nht (ni mt ct cây s ven ng, gia cánh ng vng). Hòn á hình mi tên tr vào ni giu hp th mt. Báo cáo c t trong mt chic v ng thuc ánh rng.

Câu 2: Qua nhng vt có hình ch V, ngi liên lc mun nhn gi chú Hai Long iu gì?

Tr li: Qua nhng vt có hình ch V, ngi liên lc mun nhn gi chú Hai Long v tình cm ca mình ó là tình yêu ôi vi T quc Vit Nam, là li chào chin thng.

Câu 3: Nêu cách ly th và gi báo cáo ca chú Hai Long. Vì sao chú làm nh vy?

Tr li: Cách ly th và gi báo cáo:

Dng xe ti v trí ã nh, tháo bu-gi ra xem, gi v nh xe mình b hng. Mt không xem bu-gi mà quan sát mi phía, nht là ch mt t, sau ct cây s. Mt tay vn cm bu-gi, tay kia by nh hòn á. Nh nhàng cy áy hp v ng thuc ánh rng nhn thông tin ch o ca cp trên và thay vào ó báo cáo ca mình, tr hp thuc v ch c. Lp bu-gi, khi ng máy, làm nh ã sa xong xe nhm ánh lc hng chú ý ca mi ngi, không ai có th nghi ng.

Câu 4: Hot ng trong vùng ch ca các chin s tình báo có ý ngha nh th nào i vi s nghip bo v T quc?

Tr li: ây là mt hot ng có ý ngha vô cùng quan trng i vi s nghip bo v T quc. Nm c nhng thông tin mt ca i phng báo v cho ta ta kp thi ng phó hoc lên k hoch tiêu dit ch.

* Ni dung chính: Ca ngi lòng dng cm, s thông minh, tài trí ca chú Hai Long – mt chin s tình báo xut sc luôn gi vng ng dây liên lc góp phn không nh vào s nghip gii phóng dân tc thng nht t nc.