Soạn bài Không quên cội nguồn

Son bài Không quên ci ngun

Hng dn

A. HOT NG C BN

1.Quan sát bc tranh và tr li câu hi (SGK/119)

a) Bc tranh v cnh gì? Mi em nói mt câu v v p ca cnh trong tranh.

b) Em hiu ca sông ngha là gì?

Gi ý:

a)Bc tranh v cnh sông nc và bin c.

-Dòng sông êm m và th mng.

-Tng chic thuyn neo u bên b sông tht nhn nhp.

-Phía xa là biên rng nhp nhô tng cánh bum no gió.

b)Ca sông là ni sông chy ra bin, h hay con sông khác.

3. Chn li gii ngha ct B phù hp vi t ng ct A:

Gi ý:

a – 4; b – 6; c — 1; d – 2; e – 3; g – 5.

5. Tho lun, tr li câu hi:

1)Trong kh th u, tác gi dùng nhng t ng nào nói v ni sông chy ra bin? Cách gii thiu y có gì hay?

2)Theo bài th, ca sông là a im c bit nh th nào?

Da vào ni dung bài th, hãy nói tip hoàn thành câu (SGK/122)

Ca sông là ni nhng dòng sông cn mn…

ni nc ngt… ni bin…

ni nc ngt ca nhng con sông và nc mn ca bin c…

ni cá tôm… ni nhng chic thuyn câu…

ni nhng con tàu… ni tin…

3.Phép nhân hóa kh th cui giúp túc gi nói lên iu gì v “tm lòng” ca ca sông i vi ci ngun?

Gi ý:

1) Tác gi dùng nhng t ng: là ca, không then khóa, không khép bao gi. Cách gii thiu rt c áo, giúp ngi c hiu ngay v ca sông và cm thy rt quen thuc.

2)Ca sông là ni nhng dòng sông gi li phù sa bi p cht màu m, ni nc ngt ra bin, ni bin v vi t, ni sông và bin hi t to thành vùng nc l, ni cá i vào trng, tôm rao n, ni tp hp nhng thuyn câu di trng, ni con tàu ri ca sông, ni tin ngi ra bin.

• Th t cn in hoàn thành câu (SGK/122).

Gi li phù sa bài bi, ùa ra bin, tìm v vi t, thành vùng nc l, hi t, lp lóa êm trng, chào mt t, ngi ra bin.

3)Phép nhân hóa nói lên “tm lòng” ca ca sông không quên ci ngun.

B. HOT NG THC HÀNH

1.Chn và vit bài vn miêu t theo mt trong nhng d bài di ây:

3.Nghe thy cô k câu chuyn Vì muôn dân.

5. Trao i v ý ngha câu chuyn.

Gi ý:

Câu chuyn ca ngi Trn Hng o vì i ngha mà xóa b him khích riêng, oàn kt c toàn dân ánh ui gic ngoi xâm.