Soạn bài Liên kết câu bằng từ nối

Son bài Liên kt câu bng t ni

Hng dn

A.HOT NG C BN

1.Trò chi: Ai nhanh ai úng?

Các nhóm nhn phiu, tho lun ri chn nhng t ng trong ngoc có th dùng thay th t in m trong phiu (SGK/154)

(nhng, tuy nhiên, do ó, vì th, ngoài ra, vy nên, mt khác, chính vì th, trái li, ng thi,…)

Gi ý:

Miêu t mt em bé hoc mt chú mèo, mt cái cây, mt dòng sông mà ai cùng miêu t giông nhau thì không ai thích c. Vì vy, ngay trong quan sát miêu t, ngi vit phái tìm ra cái mi, cái riêng.

(Theo Phm H)

Nhng t ng có th thay th t vì vy: do ó, vì th, vy nên, chính vì th.

2.Tìm hiu cách liên kt các câu trong bài bng t ng ni.

So sánh hai câu vn hot ng 1 vi hai câu vn sau và tr li câu hi:

Miêu t mt em bé hoc mt chú mèo, mt cái cây, mt dòng sông mà ai cng miêu t ging nhau thì không ai thích c. Khi quan sát miêu t, ngi vit phi tìm ra cái mi, cái riêng.

a)on vn nào th hin c rõ hn s liên kt gia các câu? Vì sao?

b) th hin mi quan h v ni dung gia các câu trong bài, ta có th s dng nhng t ng nào?

Gi ý:

a) on vn hot ng 1 th hin rõ hn s liên kt gia các câu. Gia hai câu trong on vn có t ng kt ni làm ni bt ý câu th hai.

b) Ghi nh trang 155.

B. HOT NG THC HÀNH

1.Tho lun và nêu tác dng ca mi t ng c in m trong các on vn sau (SGK/155)

– T ng nào có tác dng kt ni các câu vi nhau?

– T ng nào có tác dng ni các on vn vi nhau?

Gi ý:

– T Nhng th nht, t Ri, Ri thì ni các câu vi nhau.

– Vì th, t Nhng th hai ni các on vn vi nhau.

2.Tìm t ni phù hp vi ch trng hoàn chnh mu chuyn vui di ây (SGK/156)

Gi ý:

– B i, b có th vit trong bóng ti c không?

-B vit c

-Vy b hãy tt èn i và kí vào s liên lc cho con.

(MINH CHÂU su tm)

3.a) Vit mt on vn t mt b phn ca cây hoc t cây mt thi kì phát trin. Trong on vn có s dng t ng ni.

Gi ý:

a) T thân cây

Da là loi cây rt c bit v công dng; do ó, thân da cng c bit không kém.

Thân cây to nh ct nhà và rt chc chn bi bên trong là nhng th g hình si bn cht li; vì th ngi ta còn dùng thân cây làm cu bc qua kênh.

Mt khác, v cây có nhng vt so to, u n do tàu lá li nên khi di chuyn không b trn trt.

4.Vit bài vn t cây ci

Chn mt trong các bài sau:

1.Mi loài hoa u có mt v riêng. Em hãy chn mt loài hoa mà em thích nht và vit bài vn miêu t bn em cng thy rng loài hoa y tht là p: https://vietvanhoctro.com/moi-loai-hoa-deu-co-mot-ve-rieng-em-hay-chon-mot-loai-hoa-ma-em-thich-nhat-va-viet-bai-van-mieu-ta-de-ban-em-cung-thay-rang-loai-hoa-ay-that-la-dep-33-2354.html

2.T mt loi trái cây mà em thích: https://vietvanhoctro.com/ta-mot-loai-trai-cay-ma-em-thich-33-2355.html

3.T mt giàn cây leo mà em ã tng thy.

C. HOT NG NG DNG

Nói vi ngi thân lí do em chn t mt b phn ó ca cây, trong khi nói, chú ý s dng t ng ni.

Gi ý:

Em chn t thân cây da vì công dng ca nó. ng thi, em cng rt thích hình nh nghiêng mình soi bóng cua cây trên mt nc.