Soạn bài lời văn đoạn văn tự sự

Son bài li vn on vn t s

Hng dn

I.KIN THC C BN

1.Vn t S: ch yu là vn k ngi và s vic. Khi k ngi thì phi k tên, h, lai lch,… Khi k vic thì k các hành ng, vic làm, kt qu và s i thay do các hành ng y mang li.

2.Câu ch : câu ch là câu mang ni dung chính, các câu còn li b sung ý ngha cho câu ch .

II.CÂU HI VÀ BÀI TP

Câu 1.c on vn di ây và tr li câu hi:

a) Th là S Da n nhà phú ông. Cu chn bò rt gii. Hng ngày, S Da ln sau àn bò ra ng, ti n li ln sau àn bò v chung. Ngày nng cng nh ngày ma, bò con nào con ny bng no cng. Phú ông mng lm.

b)Ngày mùa, tôi t ra ng làm c, phú ông có ba cô con gái thay phiên nhau a cm cho S Da. Hai cô ch ác nghit, kiêu kì, thng ht hi S Da; còn có cô em út hin lành, tính hay thng ngi, i dãi vi S Da rt t t.

(S Da)

c)Cô không p, chí xinh thôi. Và tính cô cng nh tui cô còn tr con lm. Thy khách hàng nói mt câu bông ùa, cô ã tng ngi ta chòng gho minh, díu ôi lông mày li và ngoe nguy cái mình. Khách trông thy chí ci. Nhng cô cng không gin ai lâu, ch mt lát cô li vui tính ngay.

(Thch Lam, Hàng nc cô Dn)

Câu hi:

Mi on vàn trên k v iu gì? Hày gch di câu ch có ý quan trng nht ca mi on vn. Các câu vn trin khai ch y theo th t nào?

Gi ý:

on 1: S Da làm thuê trong nhà phú ông.

-Câu ch cht: Cu chn bò gii lm.

+ Câu 1: Hành ng bt u.

+ Câu 2: Nhn xét chung v hành ng.

+ Câu 3, 4: Hot ng c th.

+ Câu 4: Kt qu, nh hng ca hot ng.

-on 2: Thái ca các con gái phú ông ôi vi S Da.

+ Câu ch cht: Câu 2

+ Quan h: Hot ng ni tip và ngày càng c th.

-on 3: Tính nt cô Dn.

+ Câu ch cht: câu 2

+ Quan h: Câu 1 + Câu 2: quan h ni tip Câu 3 + Câu 4: i xng

+ Câu 2, 3, 4: Quan h gii thích.

+ Câu 5, 4: ôi xng.

Câu 2.c hai câu vn sau, theo em, câu nào úng câu nào sai, vì sao?

a)Ngi gác rng ci nga, lao vào bóng chiu, nhy lên lng nga, óng chc chic yên nga.

b)Ngi gác rng óng chc chic yên nga, nhy lên lng nga, ri lao vào bóng chiu.

Gi ý:

-Câu b: úng vì úng mch lc

-Câu a: Sai, mch ln xn.

Câu 3. Hai câu vn sau ây, theo em, câu nào úng câu nào sai? Vì sao?

a) Ngi gác rng ci nga, lao vào bóng chiu, nhy lên lng nga, óng chc chic yên nga.

b) Ngi gác rng óng chc chic yên nga, nhy lên lng nga, ri lao vào bóng chiu.

Gi ý:

Trong li k, các s vic c k phi din ra theo úng lôgic ca din bin s vic trong thc t: s vic nào xy ra trc phi c k n trc, xy ra sau phi c k n sau, không c o ln. Câu (a) sai vì không phn ánh úng din bin trên thc t ca s vic; phi óng yên nga trc, ri mi nhy lên lng nga, ri mi "lao vào bóng chiu".

Câu 4. Xem li cách vit câu gii thiu nhân vt, hãy vit li k gii thiu các nhân vt: Thánh Gióng, Lc Long Quân, Âu C, Tu Tnh.

Gi ý:

– Gii thiu v nhân vt Thánh Gióng: c li phn m bài truyn Thánh Gióng, t u cho n "… c t âu thì nm y."

– Gii thiu v hai nhân vt Lc Long Quân và Âu C: c li phn gii thiu nhân vt phn u truyn Con Rng cháu Tiên, t u cho n "… cung in Long Trang."

– Gii thiu v nhân vt Tu Tnh: c li Phn m bài ca bài vn v Tu Tnh bài 4.

Câu 5. Vit on vn k chuyn Thánh Gióng ci nga st xông trn, nga phun la git gic Ân và on k chuyn Thánh Gióng khi roi st gãy, nh tre ng ngà tip tc ánh ui quân gic.

Gi ý:

Có th vit mt hoc hai on vn. Nu vit mt on thì k din bin câu chuyn t s vic s gi em nga st, roi st, áo giáp st n, cho n s vic Thánh Gióng nh tre qut vào quân gic. Nu vit hai on thì on 2 – k v chuyn Gióng nh tre ánh gic – nên có câu dn dt m u th hin c din bin lin mch, ví d: Di roi st ca tráng s, gic cht nh r. Bng roi st gãy. Tráng s bèn nh nhng cm tre bên ng qut vào quân gic ti bi. Gic tháo chy.