Soạn bài Luật tục xưa của người Ê-Đê

Son bài Lut tc xa ca ngi Ê-ê

Hng dn

A.K NNG C DIN CM

c rõ ràng, trôi chy vn bn. Ngng ngh úng ch có du câu. Nhn ging nhng t ng trng tâm ca vn bn: nh nhng t ch tính cht, c im ca s vic và cách x lí các s vic ó.

B.TÌM HIU NI DUNG BÀI

Câu 1: Ngi xa t ra lut tc làm gì?

Tr li: Ngi xa t ra lut tc bo v cuc sông bình yên cho cng ng ca mình.

Câu 2: K nhng vic mà ngi Ê-ê cho là có ti?

Tr li: ó là nhng vic:

-Ti không hi m cha.

-Ti n cp.

-Ti giúp k có ti.

-Ti dn ng cho gic n ánh làng mình.

Câu 3: Tìm nhng chi tit trong bài cho thy ng bào Ê-ê x pht rt công bng.

Tr li: ó là nhng chi tit:

-Chuyn nh thì x nh (pht tin mt song).

-Chuyn ln thì x nng (pht tin mt co).

-Ngi phm ti là ngi bà con anh em cng x vy.

-Ti quá sc con ngi thì phi chu cht.

*Tang chng phi chc chn (phi nhìn tn mt, bt tn tay; ly và gi c gùi, khn, áo, dao… ca k phm ti; ánh du ni xy ra s vic) mi c kt ti, phi có vài ba ngi làm chng, tai nghe, mt thy thì tang chng mi có giá tr.

Câu 4: Hãy k tên mt s lut ca nc ta hin nay mà em bit. Tr li: Có th nêu mt s lut sau ây:

-Lut Giao thông ng b; Lut Dân s; Lut T tng hình s; Lut Ngha v quân s; Lut Giáo dc; Lut Bo v môi trng; Lut Bo v chm sóc và giáo dc tr em; Lut Hôn nhân v.v…

*Ni dung chính: Lut tc ngày xa ca ngi Ê-ê quy nh x pht rt nghiêm minh công bng nhm bo v cuc sng bình yên cho buôn làng.