Soạn bài luyện tập lập luận chứng minh

Son bài luyn tp lp lun chng minh

Hng dn

Cho vn: Chng minh rng nhân dân Vit Nam ta t xa n nay luôn luôn sng theo o lí “n qu nh k trng cây”, “Ung nc nh ngun”.

Câu hi 1: yêu cu chng minh vn gì? Em hiu n qu nh k trng cây và Ung nc nh ngun là gì? Yêu cu lp lun chnt minh ây òi hi phi làm nh th nào?

Gi ý:

-Vn cn chng minh: Phi bit n nhng ngi i trc ã manc li thành qu cho bn thân hng th.

- lp lun chng minh cho hai vn trên, ta phi gii thích ngr. gn hai câu tc ng, sau ó a ra các lun im và làm sáng t bnr các dn chng và lí l. Cui cùng a ra nhn xét, ánh giá và rút ra bà: hc v lòng bit n i vi các th h i trc.

Câu hi 2: Em hãy din gii xem o lí n qu nh k trng cây ung nc nh ngun có ni dung nh th nào?

Gi ý:

Ngày nay, chúng ta c tha hng nhng thành qu, nhng giá tr. v vt cht ln tinh thn ca bao th h cha ông ã li. Do vy, mi ngi phi bit n, phi hng v ci ngun th hin lòng kính trng bng nhng vic làm c th.

Câu hi 3: Tìm nhng biu hin ca o lí n qu nh k trng cây, ung nc nh ngun trong thc t?

Gi ý:

-Các l hi tng nh t tiên:

+ Ngày gi t Hùng Vng 10 – 3 âm lch.

+ Gi c Thánh Trn Hng o.

-Ngày cúng gi trong gia ình có ý ngha nh ti công n sinh thành ca nhng ngi ã khut (ông bà, cha m..).

-Nhng ngày nh: Ngày thng binh lit s, Ngày Nhà giáo Vit Nam, Ngày Quc t Ph n, Ngày Thy thuc Vit Nam… có ý ngha: tng nh nhng ngi ã hi sinh vì c lp, t do ca dân tc; th hin lòng bit n ôi vi công lao ca các thy cô giáo, bit n ôi vi nhng ngi ph n, nhng ngi thy thuc ã có óng góp to ln cho x hi.

Câu hi 4: o lí n qu nh k trng cây, ung nc nh ngun gi cho em nhng suy ngh gì?

Gi ý:

o lí n qu nh k trng cây, Ung nc nh ngun là mt truyn thng cao p ca dân tc Vit Nam. Vì th chúng ta phi gi gìn và phát huy truyn thông quý báu ó ca dân tc.

Lòng bit n i vi ngi khác t xa n nay vn là truyn thng ca dân tc ta. Ông cha ta luôn nhc nh, dy bo con cháu phi sng ân ngha thu chung, ã nhn n ca ai thì không bao gi quên. Truyn thng o c ó c th hin rõ nét qua câu tc ng "n qu nh k trng cây".

ây là mt li giáo hun vô cùng sâu sc. Khi n nhng trái cây chín mng vi hng v ngt ngào ta phi nh ti công lao vun xi, chm bón ca ngi trng nên cây y. T hình nh y, ngi xa luôn nhc nh chúng ta mt vn o c sâu xa hn: Ngi c hng thành qu lao ng thì phi bit n ngi to ra nó. Hay nói cách khác: Ta phi bit n nhng ngi mang li cho ta cuc sng m no hnh phúc nh hôm nay.

Ti sao nh vy? Bi vì tt c nhng thành qu lao ng t ca ci vt cht n ca ci tinh thn mà chúng ta ang hng th không phi t nhiên có c. Nhng thành qu ó là m hôi, nc mt và c xng máu ca bit bao lp ngi ã xung to nên. Bát cm ta n là do công lao khó nhc vt v "mt nng hai sng" ca ngi nông dân trên ng rung. Tm áo ta mc, ngôi nhà ta , c nhng vt dng hàng ngày ta tiêu dùng là do sc lao ng cn cù, mit mài ca nhng ngi th, nhng chú công nhân. Cng nh nhng thành tu vn hoá ngh thut, nhng di sn ca dân tc còn li cho i sau hôm nay là do công sc, bàn tay, khi óc ca nhng ngh nhân lao ng sáng to không ngng… Còn rt nhiu, nhiu na nhng công trình v i… mà ông cha ta làm nên nhm phc v cho con ngi. Chúng ta là lp ngi i sau, tha hng nhng thành qu y, l nào chúng ta li lãng quên, vô tâm không cn bit n ngi ã to ra chúng ? Mt thi gian ng ng sng trong nhng êm dài nô l, chúng ta phi hiu rng ã có bit bao lp ngi ngã xung quyt tâm ánh ui k thù… cho ta có c cuc sng c lp, t do nh hôm nay. Chính vì vy, ta không th nào c quên nhng hi sinh to ln và cao c y.

Có lòng bit n, sng ân ngh thu chung là o lí làm ngi, ó cng là bn phn, nhiêm v ca chúng ta i vi i. Tuy nhiên, lòng bit n không phi là li nói suông mà phi th hin bng hành ng c th. Nhà nc ta ã có nhng phong trào n n áp ngha, xã dng nhng ngôi nhà tình ngha cho các bà m anh hùng, các gia ình thng binh lit s. Vic n n áp ngha này ã tr thành phong trào, là chính sách lan rng trên c nc. ây không ch là s n áp công n n thun mà nó tr thành bài hc giáo dc thit thc v o lí làm ngi ca chúng ta. Cho nên mi ngi ai ai cng cn phi có ý thc bo v và phát huy nhng thành qu t c y ngày càng tt p hn, có ngha là ta va là "ngi n qu" ca hôm nay, va là "ngi trng cây" cho ngày mai. Cng t ó ta càng thm thía hiu c rng: Cha m, thy cô cng chính là ngi trng cây, còn ta là ngi n qu. Vì vy ta cn phi thc hin tt bn phn làm con trong gia ình, bn phn ngi hc trò trong nhà trng. Làm c nh vy tc là ta ã th hin c lòng bit n sâu sc ca mình i vi nhng ngi ã hi sinh, thng yêu, lo lng cho ta. ây là mt vic làm không th thiu c th h tr hôm nay.

Tóm li, câu tc ng trên giúp ta hiu rõ v o lí làm ngi. Lòng bit n là tình cm cao quý và cn phi có trong mi con ngi. Vì vy, chúng ta cn phi luôn trau di phm cht cao quý ó, nht là i vi cha m, thy cô… vi nhng ai ã to ra thành qu cho ta hng th. Lòng bit n mãi mãi là bài hc quí báu và câu tc ng "n qu nh k trng cây" có giá tr và tác dng vô cùng to ln trong cuc sng ca chúng ta.