Soạn bài Luyện viết văn tả người

Soạn bài Luyện viết văn tả người

Hướng dẫn

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

2.Các vế câu trong mỗi câu ghép sau được nối với nhau bằng những quan hệ từ nào?

a)Trời mưa nên Lan không đi chơi.

b)Vì voi rất khỏe nên người ta đã huấn luyện voi kéo gỗ.

Gợi ý:

a) nên;

b) Vì… nên…

3.Chọn quan hệ từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống (SGK/55)

(tại, vì, nhờ)

Gợi ý:

a) Nhờ thời tiết thuận nên lúa tôt.

b)Tại thời tiết không thuận nên lúa xâu.

c)Lúa gạo quý vì ta phải đô bao mồ hôi mới làm ra được.

(Theo TRỊNH MẠNH)

4.Chọn cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống trong hai câu sau (SGK/56)

Gợi ý:

a) Vì con khỉ này rất nghịch nên các anh bảo vệ thường phải cột dây.

(Theo ĐOÀN GIỎI)

b) Nhờ mỏ chim bói cá rất dài nên chúng bắt cá rất dễ dàng.

5.Thêm vào chỗ trống một quan hệ từ và vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép (SGK/56)

Gợi ý:

a) Vì bạn Dũng không thuộc bài nên bạn ấy bị cô giáo phê bình.

b)Do nó chủ quan nên nó đã thất bại.

c)Nhờ các bạn giúp đờ nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.