Soạn bài Một dải biên cương

Son bài Mt di biên cng

Hng dn

A. HOT NG C BN

1.Quan sát các tâm nh di ây và cho bit em có cm nhn gì v cnh vt và nhng con ngi trong nh (SGK/66).

Gi ý:

Cnh vt thiên nhiên p nh tranh v vi nhng dòng sông un ln, nhng thác nc hùng v cùng cây côi bt ngàn. Con ngi chân cht, hn nhiên và cn cù lao ng, xây dng t nc ngày mt giàu p hn.

2.Nghe thy cô (hoc bn) c bài “Cao Bng” (SGK/67)

5.Tho lun, tr li câu hi:

1)Nhng t ng và chi tit nào kh th 1 nói lên a th xa xôi, him tr ca Cao Bng?

2)Tác gi s dng nhng t ng, hình nh nào kh th 2 và 3 nói lên:

-Lòng mn khách ca ngi Cao Bàng?

-S ôn hu ca ngi Cao Bng?

3)Tìm nhng hình nh thiên nhiên c so sánh vi lòng yêu nc cùa ngi Cao Bng (kh th 4 và 5).

4)Qua kh th cui bài, tác gi mun nói iu gì? Chn ý úng tr li:

a.Cao Bng có v trí rt quan trng, ngi Cao Bng ã vì c nc mà gi vng biên cng.

b.Khó o c chiu cao ca núi non Cao Bng, không o ht c tình yêu t nc ca ngi Cao Bng.

c.Tình yêu nc ca ngi Cao Bàng thm lng mà trong tro nh sui sâu.

Gi ý:

1) a th xa xôi, him tr ca Cao Bng th hin qua nhng:

-T ng: Sau khi qua, Ta li vt, li vt

-Chi tit: èo Gió, èo Giàng, èo Cao Bc

2)Nhng t ng, hình nh th hin:

-Lòng mn khách ca ngi Cao Bng: mn ngt ón môi ta du dàng.

-S ôn hu: rt thng, rt tháo, lành nh ht go, hin nh sui trong.

3)Nhng hình nh thiên nhiên so sánh vi lòng yêu nc ca ngi Cao Bng: núi non Cao Bng, trong sut nh sui.

4)a

B. HOT NG THC HÀNH

1.Da vào kin thc ã hc lp 4, tr li các câu hi sau (vit vào phiu hc tp) (SGK/69)

Gi ý:

a) Th nào là k chuyn?

K mt chui s vic có u, có cui; liên quan n mt hay mt s nhân vt. Mi câu chuyn u có ý ngha ca nó.

b) Tính cách ca nhân vt c th hin qua nhng mt nào?

– Hành ng

– Li nói, ý ngh

– c im ngoi hình

c) Bài vn k chuyn có cu to nh th nào?

– M u câu chuyn

– Din bin câu chuyn

– Kt thúc câu chuyn

2.a) c câu chuyn “Ai gii nht” (SGK/69)

b) Chn ý úng nhât tr li câu hi:

b1. Câu chuyn trên có my nhân vt?

….. Hai….. Ba….. Bn

b2. Tính cách ca các nhân vt c th hin qua nhng mt nào?

…. Li nói…. Hành ng… C li nói và hành ng

b3. Ý ngha ca câu chuyn trên là gì?

….Khen ngi Sóc thông minh và có tài trng cây, gieo ht.

….Khuyên ngi ta bit lo xa và chm ch làm vic.

….Khuyên ngi ta tit kim.

Gi ý:

b) b1. Bn;

b2. C li nói và hành ng;

b3. Khuyên ngi ta bit lo xa và chm ch làm vic

3.c li gii thiu sau và nghe thy cô k câu chuyn “Ông Nguyn Khoa ng”. (SGK/70)

Tham kho ti ây:https://vietvanhoctro.com/ke-chuyen-ong-nguyen-khoa-dang-33-2331.html

6.Nói v s thông minh, tài trí ca ông Nguyn Khoa ng:

a)- Trong cách tìm ra k n cp tin ca anh bán du.

-Trong phán oán úng n, lt c mt n ca k gi mù.

b)- Trong mu k t chc bt bn cp, trong ngoài phi hp, rt bt ng.

-Trong vic s dng sc ngi khai khn t hoang vùng biên gii.

Gi ý:

a) – Ông ly tin ca k mù b vào nc thì có váng du ni lên; chng t ng tin y là ca anh bán du.

– Ông phán oán úng n khi xác nh ch có k sáng mi bit ch anh bán du tin mà ly. Và lt mt n ca k gi mù.

b) – Ông khéo léo sp xp binh lính núp trong hòm g kín bn cp khiêng v tn sào huyt. Ri bt thình lình xông ra t trong sào huyt, phi hp cùng phc binh ca triu ình t bên ngoài tóm gn bn cp.

– Ông ã s dng ngun lc ca bn cp khai khn t hoang vùng biên gii, va to vic làm bn cp hoàn lng va phát trin vùng rng núi thành nhng xóm làng sm ut.