Soạn bài Một vụ đắm tàu

Son bài Mt v m tàu

Hng dn

A- K NNG C DIN CM

Ging c toàn bài là ging c ca ngi ang k chuyn. Em cn cn c vào ni dung ca tng on có ging c phù hp vi ni dung, s vic din ra trong tng on. Phn u thong th, chm rãi, phn cui c nhanh theo din bin ca s vic. Kt thúc câu chuyn, ging c trm xung th hin s bàng hoàng, xúc ng trong nhng gi khc tuyt vng, au xót ca Giu-li-ét-ta gi tay chào ln cui Ma-ri-ô ngi bn có mt tm lòng cao thng, áng yêu, áng kính trng nht ca mình: sn sàng nhn cái cht cho mình sng.

B- TÌM HIU NI DNG BÀI

1-Phân on: Bài vn có th chia làm 5 on luyn c.

-on 1: T u n… “v quê sông vi h hàng”.

-on 2:Tip on1 cho n… “bng cho bn”.

-on 3:Tip on2 cho n… “quang cnh ththnlon”.

-on 4:Tip on3 cho n… “thn th, tuytvng”.

-on 5:Phn cònli ca câu chuyn.

2-Ni dung bài:

Câu 1: Nêu hoàn cnh và mc ích chuyn i ca Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta.

Tr li: – Ma-ri-ô do hoàn cnh b mt nên v quê sng vi h hàng.

-Giu-li-ét-ta trên ng v nhà gp b m.

Câu 2: Giu-li-ét-ta chm sóc Ma-ri-ô nh th nào khi bn b thng?

Tr li: Khi bn b thng Giu-li-ét-ta chm sóc bn rt tn tình, chu áo: thy bn b ngã di, Giu-li-ét-ta ht hong chy li, qu xung bên bn, lau máu trên trán bn, du dàng g chic khn trên mái tóc bng vt thng cho bn.

Câu 3: Quyt nh nhng bn xung xung cu nn ca Ma-ri-ô nói lên iu gì cu bé?

Tr li: Quyt nh nhng bn xung xung cu nn ca Ma- ri-ô là mt hành ng dng cm tuyt vi, th hin mt tâm hn cao thng, bit là mình s cht nhng sn sàng nhng s sng cho bn.

Câu 4: Hãy nêu cm ngh ca em v hai nhân vt chính trong truyn.

Tr li: Em có th nêu nh sau: Qua tình cm và hành ng ca c hai on: Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô i vi nhau em tht s cm mn, cm phc và trân trng c hai bn:

-Giu-li-ét-ta thì tt bng, giàu tình cm, bit quan tâm n ngi khác, du dàng, d thng và rt n tính.

-Ma-ri-ô thì kín áo, cao thng, hành ng dt khoát, dng cm sn sàng nhn nhng gì bt li v cho mình, nhng thun li cho bn, rt nam tính.

* Ni dung chính: Ca ngi tình cm gia Giu-li-ét-ta và Ma-ri- ô. Ca ngi nhng phm cht p ca phái nam và phái n.