Soạn bài Nam và nữ

Son bài Nam và n

Hng dn

A. HOT NG C BN

1.Quan sát tranh và tr li câu hi (SGK/3)

-Tranh v cnh gì?

-V mt, iu b ca nhng ngi trong tranh nói lên iu gì?

Gi ý:

-Tranh v cnh mt con tàu ang b chìm dn trong bin c.

V mt, iu b ca nhng ngi trong tranh cho thy h tht s hong lon và au n khi vnh bit nhng ngi còn li trên chic tàu ang chìm dn.

2.Nghe thy cô (hoc bn) c bài vn “Mt v m tàu” (SGK/4)

5.Tho lun, tr li câu hói:

1) Sp xp các s vic sau theo úng trình t câu chuyn:

(Em vit vào v th t các s vic c sp xp úng theo mu:

M: 1 – (c),…)

2)Nêu cm nhn, suy ngh ca mình v hành ng nhng bn xung xung cu nn ca Ma-ri-ô.

3)Cùng nói v ý ngha ca câu chuyn.

4) Mi em hãy tng tng và nêu mt kt cc khác cho câu chuyn.

Gi ý:

1) 1 – (c); 2 – (d); 3 – (b); 4 – (a).

2)Ma-ri-ô là con ngi cao thng, hi sinh bn thân, nhng s sng cho bn.

3)Câu chuyn ca ngi tình bn p gia Ma-ri-ô và Giu-li-ót-ta. Ma- ri-ô cao thng, v tha; Giu-li-ét-ta du dàng, ân cn, giàu tình cm.

4)Bt ng, mt vng sáng phát ra t trên cao, ri thng ngay phía Ma-ri-ô ang ng. Mt si thang dây t chic trc thng cu h c th xung. Ma-ri-ô vi bám vào và chic thang t t c kéo lên.

Mi ngi trên xung cu h hò reo, vui mng khôn xit. c bit là Giu-li-ét-ta, nim hân hoan hin rõ trên khuôn mt m nc mt. Và n ci ã n trên môi ca Giu-li-ét-ta.

B. HOT NG THC HÀNH

2. a) Tìm các cm t ch huân chng, danh hiu và gii thng trong on vn sau:

Gn bó vi min Nam

Bác s Phm Ngc Thch (1909 – 1968) quê Qung Nam là ngi ã có nhiu cng hin cho s nghip bo v sc khe nhân dân, bo v sc khe cho b i, c bit là trong lnh vc chng bnh lao. Sinh thi, ông c ng và Nhà nc phong tng danh hiu Anh hùng Lao ng và các phn thng cao quý: Huân chng Kháng chin, Huân chng Lao ng. Sau khi mt, ông c truy tng Gii thng H Chí Minh.

(Theo T IN NHÂN VT LCH S VIT NAM)

b) Tho lun, nêu cách vit hoa các cm t ó.

Gi ý:

a)Anh hùng Lao ng, Huân chng Kháng chin, Huân chng Lao ng, Gii thng H Chí Minh.

b)Các cm t y c vit hoa ch cái u ca mi b phn to thành tên ó. Nêu trong cm t có tên riêng ch ngi (H Chí Minh) thì vit hoa ch cái u mi ting.

3.Vit vào v tên các danh hiu trong on vn di ây cho úng:

Vi các thành tích xut sc trong hai cuc kháng chin chng Pháp và chng M, huyn cn Gi (Thành ph H Chí Minh) ã c Nhà nc tuyên dng dn v anh hùng lc lng v trang nhân dân. Toàn huyn có 2 xã c tng danh hiu n v anh hùng lc lng v trang nhân dân, có 28 bà m c tng danh hiu bà m Vit Nam anh hùng.

(Theo VIT NAM KÌ TÍCH)

Gi ý:

Anh hùng Lc lng v trang nhân dân, Bà m Vit Nam Anh hùng.

4.Ôn luyn v du chm, châni hi, chm than.

a)Tìm và nêu tác dng ca các du chm, chm hi và chm than trong mu chuyn vui “K lc th gii' (SGK/7) (gch di các du câu theo yêu cu)

b)Vit vào phiêu nhóm tác dng ca mi du câu (SGK/8).

Gi ý:

a) Mt vn ng viên ang tích cc luyn tp tham gia th vn hi. Không may, anh b cám nng. Bác s bo:

-Anh st cao lm! Hãy ngh ngi ít ngày ã!

Ngi bnh hi:

-Tha bác s, tôi st bao nhiêu ?

Bác s áp:

-Bn mi mt

Nghe thy th, anh chàng ngi pht dy:

-Th k lc th gii là bao nhiêu?

(MINH CHÂU su tm)

b)

Du câu

Tác dng

Du chm

Dùng kt thúc câu k

Du chm hi

Dùng kt thúc câu hi

Du chm than

Dùng kt thúc câu cm, câu cu khin

5.Tìm ch thích hp t du chm. Vit li các ch u câu cho úng quy tc vit hoa (SGK/8)

Gi ý:

Thiên ng ca ph n

Thành ph Giu-chi-tan nm phía nam Mê-hi-cô là thiên ng ca ph n. ây, àn ông có v mnh mai, còn àn bà li y à, mnh m. trong mi gia ình, khi mt a bé sinh ra là phái p thì c nhà nhy cng lên vì vui sng ht li t n ng ti cao.

(Theo tp chí TH GII MI)

– Vit hoa li các ch u câu: ây, Trong mi gia ình,…