Soạn bài Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

Son bài Ngu nhiên vit nhân bui mi v quê

Hng dn

Câu hi 1: Qua tiêu bài th, có th thây s biu hin tình quê hng bài th này có gì c áo?

Gi ý:

c vn bn, iu u tiên mà ngi c rt n tng ó là nhan bài th: Ngu nhiên vit nhân bui mi v quê. Nu nh bài th Tnh d t ca Lí Bch là ni nh v quê c ca ngi xa x thì bài th trên li viêt v quê hng ngay c khi tác gi ã tr v sau mt thi gian khá dài xa quê. Nay tr v ni bui au dâng lên khi bn thân b xem là “khách”. Khi ó, cm xúc ã xut hin mt cách ngu nhiên (vì làm th lúc này là không có ch nh) nhng vì mt iu bc xúc trong tình cm mà trào dâng ra thành th, iu này lí gii vì sao tiêu là “Ngu nhiên vit”. Nh vy ta có th khng nh, bên cnh cái ngu nhiên thì cm xúc ca tác gi b dn nén, cha cht trong lòng và cui cùng nhà th ã sáng tác ra mt bài th sâu sc và n tng n nh vy.

Câu hi 2: Chng minh hai câu u ã dùng phép i trong câu (còn gi là tiu ôi, t i). Nêu tác dng ca vic dùng phép i y.

Gi ý:

Hai câu u tác gi ã dùng phép i rt chnh v mt ngha:

- câu th nht: Thiu tiu li gia >< lão i hi (tiu >< i, li >< hi)

-Câu th hai: Hng âm vô ci >< mn mao ti (hng âm >< mn mao, vô ci >< ti).

Phép i câu th nht tác gi ã khái quát mt cách ngn gn c mt quãng thi gian dài ri xa quê hng ca bn thân, câu th hai nêu bt lên yu t thay i (mái tóc ã bc) và khng nh mt yu t không thay i (ging quê). Cách din t ó va chân thc va làm ni bt tình quê hng sâu sc bn vng trong tâm hn ca nhà th.

Câu hi 3: Câu th 1 và 2 s dng các phng thc biu t nào?

Gi ý:

Hai câu th u tiên vi phng thc biu t chính là biu cm nhng c tác gi biu cm mt cách trc tip:

-Câu 1 là câu k, nên phng thc biu t là t s, tuy vy ây vn có yu t biu cm. Vì vy phng thc biu t ch yu là biu cm qua t s.

-Câu 2 là câu t, nên phng thc biu t là miêu t. Bên cnh ó vn có yu t biu cm. Vì vy, phng thc biu t ch yu là biu cm qua miêu t.

Câu hi 4: S biu hin tình quê hng hai câu trên và hai câu di có gì khác nhau v ging iu?

Gi ý:

C bài th là s nht quán v biu hin ca tình quê hng thm thit. Tuy vy, ging iu hai câu u và hai câu th cui có s khác nhau:

Hai câu th u có ging iu nh nhàng, bình thn, khách quan song pha ln ni bun bi quá lâu ri tác gi mi v thm quê.

Hai câu sau là ging iu bi hài cha ng mt ni bun ngm ngùi, cô n ca tác gi khi v n quê nhà. Mâu thun trong ni tâm là ch tình cm sâu nng thy chung ca nhà th i vi quê hng nhng nay bng thành ngi xa l. Ch nhân mi ca làng quê là nhng a tr vi ting ci hn nhiên và câu hi ngây th: “Hi rng: Khách ni nào n chi?” Nhng chi tit ó ã to cho hai câu cui mt ging iu c bit khác vi hai câu th u.

LUYN TP

Bài tp. Cn c vào bn dch ngha bài Hi hng ngu th và nhng iu cm nhn c qua hc bài th, hãy so sánh hai bn dch th ca Phm S V và Trn Trng San.

Gi :

V c bn, c hai bn dch u toát lên ni dung chính ca bài th. Tuy vy bn dch ca Phm S V bám sát nguyên tác hn, tng câu th tng i rõ ý. Trong khi ó bn dch ca Trn Trng San có nhng im dch cha chun, cha toát lên c ý.