Soạn bài Nghĩa thầy trò

Son bài Ngha thy trò

Hng dn

A- K NNG C DIN CM

Âm iu chung ca bài vn là âm iu k chuyn. c rõ ràng, trôi chy, ngng ngh úng ch có các du câu. Thay i ng iu cho phù hp vi ni dung ca tng câu, li nói: Li ca thy Chu, nh nhàng, tình cm m màu sc dy d khuyên bo (câu nói u). Câu nói sau cng là ca thy Chu, nhng vi t cách là mt ngi hc trò, th hin s cung kính, trang trng, bit n ngi ã dy d mình nên ngi trc ây.

B- TÌM HIU NI DUNG BÀI

1-Phân on: Bài vn chia làm 3 on luyn c.

-on 1: T u n… “mang n rt nng”.

-on 2: Tip on 1 cho n… “n t n thy”.

-on 3: Phn còn li ca vn bn.

2-Ni dung bài:

Câu 1: Các môn sinh ca c giáo Chu n nhà thy làm gì?

Tr li: Các môn sinh ca c giáo Chu n nhà thy mng th thy, biu hin tm lòng yêu quý kính trng thy, mt ngha c “ung nc nh ngun” mà cha ông ta ã tng dy bo.

Câu 2: Tìm nhng chi tit cho thy hc trò rt tôn kính c giáo Chu.

Tr li: ó là nhng chi tit:

-T sáng sm, các môn sinh ã t tu trc sân nhà c giáo Chu mng th thy.

-Dâng biu thy nhng cun sách quý.

-Khi nghe thy nói cùng theo thy “ti thm mt ngi mà thy mang n rt nng” thì h “ng thanh d ran” và i sau thy.

Câu 3: Tình cm ca c giáo Chu ì vi ngi thy ã dy cho c t thu hc v lòng nh th nào? Tìm nhng chi tit biu hin tình cm ó.

Tr li: Tình cm ca c giáo Chu i vi ngi thy ã dy cho c t thu hc v lòng là rt tôn kính và bit n. Nhng chi tit biu hin s tôn kính, bit n ó là:

-Thy mi tt c các môn sinh n thm mt ngi mà thy mang n rt nng.

-Thy chp tay cung kính vái ngi thy ca mình.

-Cung kính tha: “Ly thy! Hôm nay con em tt c các môn sinh n t n thy”.

Câu 4: Nhng thành ng tc ng nào di ây nói lên bài hc mà các môn sinh nhn c trong ngày mng th c giáo Chu?

a)Tiên hc l, hu hc vn.

b)Ung nc nh ngun.

c)Tôn s trng o.

d)Nht t vi s, bán t vi s (Mt ch là thy, na ch cng là thy).

Tr li: ó là nhng thành ng, tc ng b, c, d.

-Ung nc nh ngun.

-Tôn s trng o.

-Nht t vi s, bán t vi s.

* Ni dung chính: Qua tình cm và vic làm ca c giáo Chu, câu chuyn nhm ca ngi truyn thông tôn s trng o ca nhân dân ta – Mt truyn thng tt p cn gi gìn và phát huy.