Soạn bài Người chiến sĩ tình báo

Son bài Ngi chin s tình báo

Hng dn

A.HOT NG C BN

1.Nghe thy cô (hoc bn) c bàiHp th mt (SGK/102)

Gi ý:

Hp th c t ti ni d tìm mà ít b chú ý. Báo cáo ã xp trong mt v ng thuc ánh rng t di mt hòn á dt, c tr bi hòn á hình mùi tên, nm sau ct cây s gia cánh ng vng.

5.Tho lun, tr li câu hi:

1)Nhng chi tit nào cho thy cách ngy trang hp th mt khéo léo ca ngi liên lc?

2)Qua nhng vt gi ra hình ch V, ngi liên lc mun nhn gi chú Hai Long diu gì? Chn ý úng tr li:

a.Tình cm yêu mn cua mình vi chú Hai Long.

b.Tình yêu T quc ca mình và li chào chin thng.

c.a im ca hp th mt ln sau.

3)Nêu cách ly th và gi báo cáo ca chú Hai Long. (Chú gi v sa xe nh th nào? Chú ly th nh th nào?)

4)Vì sao chú Hai Long phi ly th và gi báo cáo theo cách trn?

5)Vì sao nói hot ng trong vùng ch ca các chin s tình bo có ngha rt quan trng di vi s nghip báo v T quc?

Gi ý:

2)b

3)Chú dng xe, tháo bu-gi ra mà ôi mt chm chú quan sát mt t, tìm thây hòn á hình mi tên phía sau ct cây s tr vào mt hòn á dt, mt tay cm bu-gi, mt tay by nh hòn á ly chic v ng thuc ánh rng. Chú nh nhàng cy áy hp thuc, rút ra mnh giy nh, thay vào ó th báo cáo ca mình, ri tr hp thuc v ch c.

4)Chú Hai Long phi ly th và gi báo cáo theo cách trên ánh li hng ca k ch và không ai nghi ng.

5)Hot ng ca các chin s tình báo cung cp thông tin mt ca k ch, giúp ta có k hoch ôi phó, giành thng li mà tn tht v v khí ln con ngi.

6.Bài vn mun ca ngi iu gì?

Em vit câu tr li vào v.

Gi ý:

Bài vn ca ngi s dng cm, mu trí ca nhng chin s tình báo nhm gi vng ng dây liên lc, góp phn to ln vào s nghip bo v T quc.

B. HOT NG THC HÀNH

2.Tìm các phn m bài, thân bài, kt bài trong bài Chic áo ca ba (SGK/104), vit kt qu vào phiu hc tp (SGK/105)

Gi ý:

M bài

-T u n màu c úa.

-Cách m bài: m bài theo kiu trc tip.

Thân bài

– T chic áo sn vai n ca ba.

-Các chi tit th hin cách thc miêu t cái áo:

+ T bao quát: cái áo xinh xinh, trông rt oách.

+ T nhng b phn có c im c th: nhng ng khâu, hàng khuy, c áo, cu vai, mng – sét

+ Nêu công dng và tình cám vi cái áo: rt hãnh din, chng chc nh anh lính tí hon.

-Có cm giác nh vòng tay mnh m và yêu thng ca ba ang ôm ly, nh dc da vào lng ngc m áp ca ba.

Kt bài

-Phn còn li

Cách kt bài: kt bài theo kiu m rng

3.Tìm các hình nh 30 sánh và nhân hóa trong bài Chic áo ca ba.

Gi ý:

+ So sánh:

ng khâu u n nh khâu máy, hàng khuy thng tp nh hàng quân danh d, c áo nh cái lá non, có cm giác nh c ba ôm, nh c da vào lng ngc m áp ca ba, tôi chng chc nh mt anh lính tí hon, chide áo còn nguyên nh ngày nào.

+ Nhân hóa:

Ngi bn ng hành quý báu, cái mãng – sét ôm khít ly c tay tôi.

4.Vit mt câu có hình nh so sánh và mt câu có hình nh nhân hóa mà em thích vào v.

Gi ý:

– Cái c áo nh hai cái lá non trông tht d thng.

– Cái mng – sét ôm khít ly cô tay tôi.

5.Nói v hình dáng hoc công dng ca mt vt gn gi vi em.

Gi ý:

Tham kho phn hot ng ng dng bài 24A.

6.Vit mt on vn khong 5 câu t hình dáng hoc công dng ca mt vt gn gi vi em.

Gi ý:

T hình dáng cây bút

T nhiu nm nay, cây bút là ngi bn thân thit ca em. V thân bút bng nha cng có màu nâu. Np bút bng kim loi m vàng bóng loáng. Nôi thân vi np là mt khoen kim loi sáng trng. Np bút còn có mt thanh cài vào túi áo trông tht chng chc. Tháo np ra, ngòi bút hình lá tre lp loáng còn tm mc. Bút ã giúp em vit ch p, luôn c cô khen.

C. HOT NG NG DNG

2. Tìm hiu, quan sát quyn sách Hng dn hc Tiêng Vit 5 (hoc mt vt trong nhà mà em yêu thích, mt vt hoc món quà có ý ngha sâu sc vi em, mt vt trong vin bao tàng hoc trong nhà truyn thng) và ghi li kt qu quan sát c.

Gi ý:

Quyn sách Hng dn hc Ting Vit 5 ca em tht p. Bìa sách làm bng giây dày và láng. Sách có chiu dài 27cm và chiu rng 20cm. Các bài hc c sp xp theo ch im và có tranh nh minh ha rt sng ng. Ni dung bài hc xen k các phn luyn tp, thc hành và ng dng tht b ích.