Soạn bài Người công dân số một (tiếp theo) (VNEN)

Son bài Ngi công dân s mt (tip theo) (VNEN)

Hng dn

A. HOT NG C BN

1. Quan sát bc tranh sau và cho bit tranh v cnh gì (SGK/12)

Gi ý:

Di ngn èn du lù mù trong mt cn phòng n s nhng ngn np, anh Thành ang ngi nói chuyn cùng anh Lê thì anh Mai gõ ca ri bc vào.

3. Chn li gii ngha ct B phù hp vi t ng ct A:

Gi ý:

a – 3; b – 1; c – 4;. d – 2; e – 5

5. Tho lun, tr li câu hi:

1)Anh Lê, anh Thành u là nhng thanh niên yêu nc, nhng gia h có gì khác nhau'?

2)Quyt tâm ca anh Thành i tìm ng cu nc c th hin qua nhng li nói, c ch nào? Tìm và ghi li vào hng nhóm.

3)“Ngi nông dân s Mt” trong on kch là ai? Vì sao có th gi nh vy? Vit câu tr li ca em vo v.

Gi ý:

1) Anh Lê cm thây mình quá lc hu, yu uôi và nh bé tró'c sc mnh v khí ca k thù.

Anh Thành không cam chu, mun ra nc ngoài hc cái hay, cái mi v cu dân, cu nc.

2)

Li nói

C ch

– Tôi mun… v cu dân mình.

– Tin ây ch âu?

– Tôi ngh… c không anh?

– S có mt ngn èn khác anh .

– Xòe hai bàn tay ra.

3) “Ngi công dân s Mt” trong on kch là anh Nguyn Tt Thành, là ch tch H Chí Minh. Có th gi nh vy vì ý thc là công dân ca mt nc c lp dã sm hình thành trong t tng ca Ngi.

B. HOT NG THC HÀNH

1.Trong hai on vn m bài bài vn t mt ngi thân sau ây, on nào m bài trc tip? on nào m bài gián tip? Hai on vn có im nào ging và khác nhau?

a)Nu có ai hi rng: “Em yêu ai nht?” thì không cn suy ngh, em có th tr li ngay: “Em yêu bà nht.”

b)ã gn Tt ri. Nm nay, em li c v quê ni n Tt, tht là vui. Em s c i chi, c mng tui. Nhng vui nhât là c v vi bà ni, ngi em yêu quý nht.

Gi ý:

on a m bài trc tip, on b m bài gián tip.

-Hai on u gii thiu ngi sè t là ngi bà.

-Hai on khác nhau:

+ on a: Gii thiu ngay ngi bà trong gia ình.

+ on b: Gii thiu v hoàn cánh, nim vui khi v quê ri mi gii thiu ngi bà nh t.

2.Vit vào v phn m bài cho mt trong các bài di ây theo hai cách: m bài trc tip và m bài gián tip.

a)T mt ngi thân trong gia ình em.

b)T mt ngi bn cùng lp hoc ngi bn gn nhà em.

c)T mt ca s ang biu din.

d)T mt ngh s hài mà em yêu thích.

Gi ý:

a) • M bài trc tip:

Trong gia ình, ngi em yêu thng và gn gi nht chính là m.

M bài gián tip:

Em có mt gia ình hnh phúc. Mi ngi trong nhà t ông bà, cha m n anh ch u yêu thng em. Nhng ngi mà em yêu thng và gn gùi nht chính là m.

b) • M bài trc tip:

Bn Lan là ngi bn rát áng quý. ây cng là ngi bn thân nht ca em.

M bài gián tip:

Lp em luôn oàn kt và yêu thng nhau. Tt c các bn u quan tâm, giúp nhau cùng tin b. Trong sô nhng ngi bn tt y, em thân vi Lan nht. Lan là mt ngi bn rt áng quý.

c)• M bài trc tip:

Thn tng ca em ã xut hin. ó là ca s M Tâm.

M bài gián tip:

Hôm nay là ngày cui tun, c nhà em quây qun bên mâm cm và cùng xem ti vi. Chng trình ca nhc c sc bt u vi nhiu ca s ni ting. Nim vui ca em càng dâng cao khi ca s M Tâm xut hin.

d)• M bài trc tip:

Trong s nhng ngh s hài d thng, em thích nht ngh s Hoài Linh.

M bài gián tip:

Sân khu hài kch mang n s th giãn cho mi ngi sau nhng ngày hc tp và làm vic vt v. làm c iu ó thì cn có nhng ngh s hài tài nng nh Trn Thành, Chí Tài, Trng Giang, Vit Hng, Hoài Linh,…

Trong các ngh s y, em thích nhât là chú Hoài Linh.

4. Nghe thy cô k chuyn Chic ng h (Theo sách BÁC H KÍNH YÊU) 2-3 ln.

Tham kho bài k ti ây: https://vietvanhoctro.com/ke-chuyen-chiec-dong-ho-33-2320.html

C. HOT NG NG DNG

2. Chia s vi ngi thân iu em hc c t câu chuyn.

Gi ý:

Mi ngi lao ng u có công vic riêng ca mình. Công vic nào cng quan trng, cng áng quý và mang li ích cho xã hi.