Soạn bài Người dời núi mở đường

Son bài Ngi di núi m ng

Hng dn

A. HOT NG C BN

1.Quan sát bc tranh và cho bit tranh v cnh gì (SGK/117).

Gi ý:

Tranh v cnh nhng ngi nông dân min núi ang ào núi, dn nc v thôn làng sn xut, trng trt.

2.Nghe thy cô (hoc bn) c bài “Ngu Công xã Trnh Tng” (SGK/118)

5. Tho lun, tr li câu hi

1)Ông Lìn ã làm th nào a c nc v thôn? (c on 1)

2)Nh có mng nc, tp quán canh tác và cuc sng thôn Phin Ngan ã thay i nh th nào?

3)Ông Lìn ã ngh ra cách gi gi rng, bo v ngun nc? (c on 3).

4)Câu chuyn giúp em hiu iu gì?

Gi ý:

1) a c nc v thôn, ông Lln ã ln mò c tháng tri trong rng tìm ngun nc, cùng v con ào sut mt nm tri c gn bn cây s mng xuyên i.

2)Nh có mng nc, nng lúa khô hn c thay bng rung bc thang vi nhng giông lúa cao sn, c thôn không còn h ói, mi ngi cy lúa nc, không còn phá rng làm nng.

3) gi rng, bo v ngun nc, ông Lìn cùng bà con trng cây tho qu.

4)Câu chuyn giúp chúng ta hiu rng mun có cuc sng m no, hnh phúc thì ngi ta phi bit c gng s quyt tâm và tinh thn vt khó.

B. HOT NG THC HÀNH

2. Vit vn ca tng ting trong dòng th u vào phiu hc tp:

Con ra tin tuyn xa xôi

Yêu bm yêu nc, c ôi m hin.

T HU

Gi ý:

Mô hình cu to vn

Ting

Vn

Âm m

Âm chính

Âm cu ô i

Con

0

n

ra

a

tin

n

tuyn

u

n

xa

a

xôi

ô

i

4.Tìm nhng ting bt vn vi nhau trong câu th trên và ghi vào v.

Gi ý:

Nhng ting bt vn vi nhau: xôi – ôi.

5.Xp các t trong kh th sau vào nhóm thích hp:

(Các t c phân cách vi nhau bng du gch chéo)

Hai / cha con / bc / i / trên / cát /

Ánh / mt tri / rc r / bin / xanh /

Bóng / cha / dài / lênh khênh /

Bóng / con / tròn / chc nch/.

HOÀNG TRNG THÔNG

a) T n;

b) T ghép;

c) T láy

Gi ý:

a) hai, bc, i, trên, cát, ánh, bin, xanh, bóng, cha, dài, bóng, con, tròn.

b)cha con, mt tri, chc nch.

c)rc r, lênh khênh.

6.Ni nhóm t (in m) ct A vi tên gi thích hp ct B.

Gi ý:

a) – 2; b) – 3; c) – 1.

7.Tìm t ng ngha.

a)c bài vn “Cây rm” (SGK/122, 123).

b)Tìm và vit vào bng nhóm t ng ngha vi các t in m trong bài.

Gi ý:

– Tinh ranh: tinh nghch, tinh khôn, khôn ngoan, ranh mãnh.

-Dâng: tng, hin, a, np, biu, cho.

-Êm m: êm du, êm ái, êm , êm xuôi.

8.Tìm t trái ngha vi t in m in vào ch trng trong các thành ng, tc ng sau (SGK/124).

Gi ý:

a) Có mi ni c.

b)Xu g, tt nc sn.

c)Mnh dùng sc, yu dùng mu.

C. HOT NG NG DNG

Hi ngi thân v nhng ngi lao ng gii min núi.

Gi ý

Nhng ngi lao ng gii min núi: v chng A Ph, Hng A Cháng.